Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Inocente
#992715 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Tìm hiểu những kinh nghiệm của một số nước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền vững ở Châu Á. Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Phú Thọ theo hướng phát triển bền vững : những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững; tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn huyện Phú Thọ theo hướng phát triển bền vững; tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến phát triển bền vững ở Phú Thọ giai đoạn 2000-2010. Đề xuất quan điểm, mục tiêu và giải pháp cơ bản đảm bảo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Phúc Thọ theo hướng phát triển bền vững
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hà Nội là Thủ đô, trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị và an ninh của cả
nước. Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói
chung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở thành phố
diễn ra mạnh mẽ và thu được những thành tựu quan trọng góp phần rất lớn
vào sự phát triển chung của cả nước. Trong quá trình đó, huyện Phúc Thọ
cũng có sự vươn lên nhất định. Là một huyện cùng kiệt của thành phố, có nhiều
tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và các ngành dịch vụ, có vị
trí địa lý tương đối thuận lợi… nhưng chưa được khai thác hợp lý, dẫn tới đời
sống của nhân dân còn khó khăn, khoảng cách tụt hậu so với thành phố nói
chung và các quận, huyện ngoại thành nói riêng còn khá lớn. Điều đó đang
đặt ra những thách thức lớn đối với sự phát triển chung của thành phố và
huyện Phúc Thọ.
Để thực hiện chủ trương đi đầu, về sớm trong quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, thực sự là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước thì
yêu cầu đối với Thủ đô Hà Nội là phải phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
Trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng thời đảm bảo phát triển bền vững ở các
huyện ngoại thành là nhiệm vụ kinh tế đặc biệt quan trọng và cần được ưu
tiên.
Để rút ngắn chênh lệch về sự phát triển so với thành phố nói chung, các
huyện ngoại thành khác của Hà Nội nói riêng, đòi hỏi Phúc Thọ phải đẩy
nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và nuôi trồng, tạo ra các
sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ đó nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp,
dịch vụ. Bên cạnh đó phải làm tốt công tác quản lý xã hội, gìn giữ những giá
trị văn hóa truyền thống và môi trường sinh thái trong lành. Để làm được,
Phúc Thọ cần giải phóng được mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế để
đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện đồng thời làm tốt các công tác
quản lý xã hội ở địa phương. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, giải
đáp các vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Phúc Thọ theo hướng phát
triển bền vững là cần thiết và cấp bách, đó chính là lý do tác giả lựa chọn đề
tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Phúc Thọ theo hướng
phát triển bền vững” làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững là những vấn đề từ
lâu đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và hoạch địch chính
sách kinh tế. Đã có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài được
công bố, trong các cuộc hội thảo khoa học, các tạp chí, báo chí trung ương và
thành phố. Tuy nhiên, các đề tài được chia theo hai nhóm chính.
- Nhóm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế gồm những tác phẩm sau:
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, TS. Lê Đình
Thắng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1998.
+ Chuyển dịch cơ cấu và xu hướng phát triển của kinh tế nông nghiệp
Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ thế kỷ XX đến thế kỷ
XXI trong thời đại kinh tế tri thức, Chủ biên Lê Quốc Sử, NXB Thống Kê, Hà
Nội 2001.
- Nhóm về phát triển bền vững:
+ Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam của Nguyễn Văn
Nam, Trần Thọ Đạt, NXB. Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2006
+ Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Kinh tế của
Nguyễn Hữu Sở, năm 2009.
Nhìn chung các tác giả đã phân tích, nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững, đánh giá
hiệu quả tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế và vấn đề phát triển kinh tế
ở Việt Nam và một số địa phương trọng thời gian qua. Tuy nhiên các nghiên
trên chủ yếu đi sâu vào các khía cạnh nghiên cứu của vấn đề chuyển dịch cơ
cấu kinh tế hay phát triển bền vững mà chưa đi sâu phân tích mối quan hệ
giữa chuyện dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bển vững ở Việt Nam nói chung
mà cụ thể là huyện Phúc Thọ. Đề tài này sẽ cố gắng làm rõ mối quan hệ của
hai vấn đề trên ở huyện Phúc Thọ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích: Hệ thống hóa một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, vấn đề về phát triển bền vững,
mối quan hệ, tác động giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững,
khái quát một số kinh nghiệm của một số địa phương, một số quốc gia trong
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững. Từ đó nhằm trả lời các câu
hỏi:
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững là gì? Làm
thế nào để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát triển bền
vững?
- Những kết quả đạt được trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của
nông thôn huyện Phúc Thọ trong những năm qua, nguyên nhân, tồn tại cần
phải giải quyết ?
Nhiệm vụ: Trên cơ sở phân tích đó đề xuất quan điểm, phương hướng,
giải pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Phúc Thọ
theo hướng phát triển bền vững.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp gồm:
- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hangvu1985
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement