Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cobe_vuive_282
#992506 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lao động, việc làm là một trong những vấn đề được quan tâm
trong chiến lược phát triển KT - XH của mỗi quốc gia trên thế giới, đặc
biệt là các nước đang phát triển với dân số đông và LLLĐ lớn như Việt
Nam. GQVL, ổn định việc làm cho người LĐ nói chung và LĐ nữ nói
riêng luôn là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết
sức quan tâm.
Quảng Bình là một tỉnh thuần nông, LLLĐ nữ chiếm gần 50% dân
số toàn tỉnh. Trong khi quá trình phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh với tốc
độ công nghiệp hóa diễn ra nhanh. Nhu cầu việc làm và việc làm bền
vững cho LĐ nữ dôi dư ngay tại địa phương trở nên hết sức bức thiết.
Xuất phát từ nhu cầu bức xúc của công tác giải quyết việc làm
cho lực lượng lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình hiện nay, tui chọn đề tài
“Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình” để làm
luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Góp phần hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận và thực tiển của
công tác giải quyết việc làm nói chung và giải quyết việc làm cho lao
động nữ nói riêng.
Đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ
ở tỉnh Quảng Bình trong 5 năm gần đây (2008 - 2012).
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết
việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn
đề giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề việc làm cho lao động
nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng

Bình từ năm 2008 - 2012
Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm
cho lao động nữ đến năm 2020.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong luận văn là
phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích và so sánh để đánh giá thực
trạng, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần giải quyết việc làm cho lao
động nữ trong thời gian tiếp theo.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn được kết cấu gồm có 3 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về giải quyết việc làm cho người lao động.
Chƣơng 2: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nữ ở
tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 2008 - 2012.
Chƣơng 3: Một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nữ
ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
a. Lao động
"Lao động là hoạt động có mục đích của con người, thông qua
hoạt động đó con người tác động vào giới tự nhiên, cải biến chúng
thành những vật có ích phục vụ nhu cầu của con người" [2]
b. Việc làm
Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 13 năm 1983 tổ chức Lao động quốc tế
(ILO) đưa ra quan niệm: “Người có việc làm là những người làm một việc gì đó, có được trả tiền công, lợi nhuận hay những người tham gia vào các
hoạt động mang tính chất tự tạo việc làm vì lợi ích hay vì thu nhập gia
đình, không nhận được tiền công hay hiện vật”[4].
c. Thất nghiệp
Thất nghiệp là hiện tượng một bộ phận của LLLĐ không có việc
làm và đang tích cực tìm việc làm.Như vậy, những người không có nhu
cầu làm việc hay không tìm việc làm là những người không thuộc lực
lượng lao động.
d. Giải quyết việc làm
Theo nghĩa rộng: GQVL là tổng thể những biện pháp, chính sách
kinh tế xã hội của nhà nước, cộng đồng và bản thân người lao động tác
động đến mọi mặt của đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đảm
bảo cho mọi người có khả năng lao động có việc làm.
Theo nghĩa hẹp: GQVL là các biện pháp chủ yếu hướng vào đối
tượng thất nghiệp, thiếu việc làm nhằm tạo ra việc làm cho người lao
động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất.
1.1.2. Đặc điểm của lao động nữ và việc làm của lao động nữ
a. Đặc điểm của lao động nữ
- Về sức khỏe và chức năng sinh học của lao động nữ;
- Tính bất bình đẳng giới trong xã hội;
- Sự chênh lệch về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ
giữa lao động nam và nữ còn rất lớn;
b. Đặc điểm việc làm của lao động nữ
Các đặc điểm cơ bản của lao động nữ đã tạo nên tính quy định
đặc điểm việc làm của họ.
- Việc làm của lao động nữ tập trung ở các lĩnh vực hành chính sự
nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ, các lĩnh vực thương mại và dịch vụ:
- Việc làm của lao động nữ chủ yếu trong các lĩnh vực không đòi
hỏi kỹ thuật cao, phức tạp:
- Có sự chuyển dịch theo hướng cân bằng cơ cấu việc làm giữa lao
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By longgaru
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement