Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mrlinhadl
#992264 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu một số khía cạnh chung về môi trường đầu tư và các yếu tố cấu thành của nó. Vai trò của môi trường đầu tư đối với tăng trường và phát triển kinh tế. Nêu kinh nghiệm hoàn thiện môi trường đầu tư ở các nước trong khu vực Đông Á. Tập trung khảo cứu môi trường đầu tư tổng thể chung của nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua, đưa ra đánh giá mặt mạnh, yếu của môi trường này. Đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Đối với tất cả các quốc gia, muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế đều
cần có vốn đầu tư. Khi tiến hành các hoạt động đẩu tư, các nhà đầu tư
phải hoạt động trong một không gian, thời sian và địa điểm cụ thể mà ở đó
có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư của họ và chính các
yếu tố này cấu thành nên môi trường đầu tư. Một môi trường đầu tư thuận
lợi sẽ tạo cơ hội và động lực thúc đẩy các doanh nghiệp - từ các doanh
nghiệp nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia - đầu tư có hiệu quả, tạo công ăn
việc làm, tự cải thiện chính mình và mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, cơ hội
đầu tư luôn thay đổi, xuất hiện và biến mất. Chẳng hạn, cùng một đặc điểm
của yếu tố môi trường đầu tư, đối với người này là cơ hội nhưng đối với
người khác lại là rủi ro. Nhưng môi trường đầu tư không chỉ có các yếu tố
tạo điều kiện thuận lợi cơ hội kinh doanh, kích thích phát triển sản xuất mà
còn có nhiều yếu tố gây khó khăn, kìm hãm và hạn chế sự phát triển.
Những quyết định của các nhà đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với tăng
trưởng và xoá đói giảm cùng kiệt ở từng địa phương. Và quyết định của họ lại
phụ Ihuộc rất lớn vào cách thức định hình môi trường đầu tư của xã hội, bị
chế định trước hết bởi chính sách và hành vi của chính phủ.
Việt Nam đang có những bước tiến rất ấn tượng về tăng trưởng kinh tế,
cải thiện đời sống nhân dân và là điểm đến của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cho
đến nay, Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, cùng kiệt và có thu nhập đầu
người thuộc mặt bằng thấp nhất trên thế giới. Việc cải thiện môi trường đầu
tir ử Việt Nam là vấn đề thiết yếu để tạo dựng tiền đề quan trọng cho mọi
hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo côn li ăn việc làm cho lực lượng lao
động nói chung. Việt Nam cần phái một lần nữa thúc đẩy nền kinh tế tăng
trưởng gấp đôi so với mức hiện tại. Vấn đề đặt ra là phải không ngừng hoàn
MỞ ĐẨU
/ . Sự cần thiết của đê tài.
thiện môi trường đầu tư. tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói
chung hoạt động có hiệu quả. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề "Môi trường đầu
tư ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp'' có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, vừa
cơ bản, vừa cấp bách.
2. Tình hình nghiên cứu.
Cái thiện môi trường đầu tư là một vấn đề lớn luôn được Đảng và Nhà
nước quan tâm. Sự quan tâm đó được thể hiện thông qua đường lối, chủ
trương, chính sách của Đang và Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội. Mặt khác, nó cũng là vấn đề thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và
những người hoạch định chính sách. Một số các công trình nghiên cứu đã
đưực công bố. Trong đó đáng chú ý là một số công trình sau:
- Hoàn thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất
hàng tiêu dùng, tác giả Ngô Thị Kim Thanh, nhà xuất bán CTQG, năm 2002.
- M ấy suy nghĩ về môi trường kinh t ế - xã hội cho quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại lìoá ở Việt Nam, tác giả Nguyễn Danh Sơn (chủ bicn) Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 1995.
- V ề môi trường th ể c h ế nhằm plìút triển các hoạt động dịch vụ và sản xuất
phi nông nghiệp ở nông thôn, tác giả Nguyễn Đình Phan, NXB Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 1997.
- T h ể c h ế Nhà nước đôi với một sô loại hình doanh nghiệp ở nước ta hiện
nay, do PGS. TS Nguyễn Cúc (chủ biên), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội
2003.........
Tuy nhiên, môi trường đầu tư là một vấn đề lớn, phức tạp. Những nghiên
cứu vé mỏi trường đầu tư có thế được nh ìn n h ậ n và tiếp cận ở nhiều góc độ
khác nhau. Các công trình nêu ớ trên mới đề cập tới một số khía cạnh của môi
trường đẩu tư và hấu như chưa có một công trình nào nghiên cứu về vấn đề
Môi trường dầu tư à Việt Nam một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống, về
chủ đề này, vần cần có nhiều công trình khảo cứu chuycn biệt.
3. M ục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng môi trường đầu tư tổng the ở
Việt Nam, luận văn cố gắng đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện
môi trườne đầu tư ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
4. Đ ôi tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là môi trường đầu tư, với những yếu tố
cơ bản cấu thành nó ở Việt Nam.
- Luận văn nghiên cứu vấn đề trên dưới góc độ Kinh tế chính trị. Vì thế, nó
tập trung khảo cứu môi trường đầu tư tổng thê chung của cả nền kinh tế hưn là
chú ý đến môi trường này ở một khu vực, một lĩnh vực của nền kinh tế.
- Vé thời gian: Luận văn xem xét môi trường đầu tư ở Việt Nam trong những
năm đổi mới vừa qua.
5. Phưong pháp nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu cơ bản của luận văn là phương pháp duy vật biện
chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Luận văn kế thừa kết quả nghiên cứu
của các nhà khoa học trước đó, tham khảo kinh nghiệm của một số nước về
việc cải thiện môi trường đầu tư đê phát triển kinh tế.
Phù hợp với đối tượng nghiên cứu, luận văn chú trọng sử dụng các
phương pháp phân tích và tổng hợp, thống kê, so sánh, phương pháp kết hợp
lôgíc với lịch sử, lý luận licn hệ với thực tiễn...
6. N hữ ng đóng góp mói của luận văn.
- Làm rõ thực trạng về môi trường đầu tư ở Việt Nam trong những năm qua,
đưa ra những đánh giá vé mặt mạnh, mặt yếu của môi trường này.
- Đ é xuất và luận g iải c á c giải p h áp n h ằ m h o àn th iện m ôi trư ờ n g đ ầu tư của
V iệ t N am .
7. B ô cục của luận ván.
L u ận văn g ồ m : P h ần m ở đầu, 3 ch ư ơ n g , 7 tiết, kết luận, d a n h m ụ c tài
liệ u th a m khảo.
Chương I: M ột sô khía cạnh chung vé m ôi trường đầu tư.
Chưirtìg 2: Thực trạng mới trường đầu tư ở Việt N am hiện nay.
Chương 3: Đ ịnh hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện m ôi trườìig
đầu tư ở Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By realccc
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1017825
tranhuonghl đã viết:ad cho em xin lại bài này, link tải về không bị lỗi nhưng sau khi giải nén thì không đọc được ạ, em cảm ơnGiải nén được file pdf đúng không? em không có phần mềm đọc pdf à? tải foxit reader về đi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement