Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ra_n_bi
#991756 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Lý luận Chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về làng nghề, những tiêu chí xác định làng nghề, vị trí, vai trò, đặc điểm sản xuất kinh doanh của làng nghề trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế làng nghề huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của các thành tựu và hạn chế. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thúc đẩy các làng nghề của huyện Thạch Thất phát triển có hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn 2011-2020
Chƣơng 1. LÀNG NGHỀ VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRONG ĐIỀU KIỆN
KINH TẾ THỊ TRƢỜNG....................................................................... 8
1.1. Các khái niệm cơ bản, tiêu chí và cách phân loại làng nghề ......................... 8
1.1.1. Các khái niệm và đặc điểm sản xuất - kinh doanh của làng nghề ............. 8
1.1.2. Những nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển của làng nghề....... 18
1.2. Vai trò của hệ thống làng nghề Việt Nam nói chung đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội.......................................................................... 24
1.2.1. Vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế .................................. 24
1.2.2. Vai trò của làng nghề trong phát triển văn hóa - xã hội.................... 28
1.2.3. Góp phần hình thành phát triển những giá trị kinh tế mới................ 29
1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong phát triển làng nghề và một
số bài học rút ra cho huyện Thạch Thất............................................ 31
1.3.1. Về kinh nghiệm của một số địa phương trong nước......................... 31
1.3.2. Những vấn đề rút ra có thể tham khảo cho huyện Thạch Thất
trong phát triển làng nghề ................................................................. 43
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HUYỆN THẠCH
THẤT TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI VỪA QUA............................ 46
2.1. Khái niệm về làng nghề huyện Thạch Thất ................................................. 46
2.1.1. Khái lược về lịch sử huyện Thạch Thất............................................ 46
2.1.2. Thế mạnh của các làng nghề huyện Thạch Thất............................... 47
2.2. Thực trạng phát triển các làng nghề của huyện Thạch Thất nhìn trên
một số “lát cắt” chính........................................................................ 53
2.2.1. Thực trạng sản xuất kinh doanh........................................................ 53
2.2.2. Thực trạng các yếu tố đầu vào của làng nghề................................... 59
2.2.3. Thực trạng về đầu ra của sản phẩm................................................... 71
2.3. Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển làng nghề của huyện Thạch
Thất ................................................................................................... 74
2.3.1. Những thành tựu chủ yếu và nguyên nhân ....................................... 74
2.3.2. Những mặt hạn chế, yếu kém chính và nguyên nhân ....................... 82 Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN
KINH TẾ LÀNG NGHỀ HUYỆN THẠCH THẤT GIAI ĐOẠN 2011-
2020.................................................................................................... 89
3.1. Cơ sở để đề xuất quan điểm và phương hướng phát triển các làng nghề .... 89
3.1.1. Về cơ sở để đề xuất phương hướng .................................................. 89
3.1.2. Kiến nghị về quan điểm và phương hướng phát triển kinh tế
làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất......................................... 90
3.2. Các giải pháp chủ yếu .................................................................................. 93
3.2.1. Mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của
sản phẩm ........................................................................................... 93
3.2.2. Đảm bảo về nguyên liệu cho các làng nghề...................................... 95
3.2.3. Đẩy mạnh đào tạo lực lượng lao động cho các làng nghề................ 95
3.2.4. Huy động nguồn vốn và chính sách đầu tư....................................... 98
3.2.5. Đảm bảo về môi trường để phát triển bền vững ............................... 99
3.2.6. Tăng cường áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới ............................... 100
3.2.7. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, quy hoạch
chi tiết.............................................................................................. 101
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................ 106
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một trong những nước ở châu Á có bề dày lịch sử về các
làng nghề. Từ hàng trăm năm trước đây, trong xã hội phong kiến, các làng
nghề Việt Nam đã có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất, cung ứng các
sản phẩm đa dạng, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của nền sản xuất nông
nghiệp, cho bản thân các nghề thủ công nghiệp và cho nhu cầu tiêu dùng thiết
yếu của đông đảo cư dân nông thôn và các đô thị trong nước; thậm chí nhiều
sản phẩm độc đáo về tơ lụa, đồ gốm, hàng thủ công chạm khắc tinh xảo,…
của các làng nghề Việt Nam đã được các nhà buôn lớn Trung Quốc, Nhật Bản
và một số nước phương Tây thu gom với số lượng khá lớn nhằm mục đích
sinh lợi. Tuy nhiên, trong thời kỳ Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch
hóa tập trung, các hoạt động sản xuất và lưu thông theo cách thị
trường tự do bị ngăn trở, cấm đoán, và mặt khác do tác động bất lợi của chiến
tranh, nhiều làng nghề đã mai một, thậm chí mất hẳn. Sự thụt lùi của các làng
nghề Việt Nam ở thời kỳ này đã kéo theo nhiều hậu quả bất lợi về cả kinh tế,
văn hóa và xã hội.
Trong 25 năm đổi mới vừa qua (1986-2010), với chủ trương nhất quán
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tích
cực hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng khuyến
khích các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh phát triển.
Trong bối cảnh đó, các làng nghề có cơ hội phục hồi và đã có những bước
phát triển mang tính đột phá. Những sản phẩm mới của các làng nghề Việt
Nam không chỉ xuất hiện ngày càng nhiều ở thị trường trong nước, mà còn
xâm nhập vào thị trường của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều thách
thức cũng đang đặt ra đối với các làng nghề Việt Nam, đặc biệt là về chiến
lược phát triển dài hạn, về nguồn vốn đầu tư, về lực lượng lao động chuyên
sâu, về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, về khả
năng cạnh tranh với các sản phẩm tương ứng của các nước,…

1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một trong những nước ở châu Á có bề dày lịch sử về các
làng nghề. Từ hàng trăm năm trước đây, trong xã hội phong kiến, các làng
nghề Việt Nam đã có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất, cung ứng các
sản phẩm đa dạng, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động của nền sản xuất nông
nghiệp, cho bản thân các nghề thủ công nghiệp và cho nhu cầu tiêu dùng thiết
yếu của đông đảo cư dân nông thôn và các đô thị trong nước; thậm chí nhiều
sản phẩm độc đáo về tơ lụa, đồ gốm, hàng thủ công chạm khắc tinh xảo,…
của các làng nghề Việt Nam đã được các nhà buôn lớn Trung Quốc, Nhật Bản
và một số nước phương Tây thu gom với số lượng khá lớn nhằm mục đích
sinh lợi. Tuy nhiên, trong thời kỳ Việt Nam áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch
hóa tập trung, các hoạt động sản xuất và lưu thông theo cách thị
trường tự do bị ngăn trở, cấm đoán, và mặt khác do tác động bất lợi của chiến
tranh, nhiều làng nghề đã mai một, thậm chí mất hẳn. Sự thụt lùi của các làng
nghề Việt Nam ở thời kỳ này đã kéo theo nhiều hậu quả bất lợi về cả kinh tế,
văn hóa và xã hội.
Trong 25 năm đổi mới vừa qua (1986-2010), với chủ trương nhất quán
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tích
cực hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng khuyến
khích các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh phát triển.
Trong bối cảnh đó, các làng nghề có cơ hội phục hồi và đã có những bước
phát triển mang tính đột phá. Những sản phẩm mới của các làng nghề Việt
Nam không chỉ xuất hiện ngày càng nhiều ở thị trường trong nước, mà còn
xâm nhập vào thị trường của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều thách
thức cũng đang đặt ra đối với các làng nghề Việt Nam, đặc biệt là về chiến
lược phát triển dài hạn, về nguồn vốn đầu tư, về lực lượng lao động chuyên
sâu, về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, về khả
năng cạnh tranh với các sản phẩm tương ứng của các nước,…

- Luận án Tiến sĩ: “Làng nghề truyền thống trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Trần Minh Yến, Nxb Khoa học Xã hội, năm 2004.
Trong luận án, tác giả đã phân tích rõ vai trò của làng nghề truyền thống
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, đồng thời tác giả
còn đưa ra những kinh nghiệm phát triển làng nghề của các nước trong khu vực
châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, và một số nước trong khu vực
ASEAN,… Đề tài còn nêu rõ thực trạng hiện nay của các làng nghề truyền
thống ở Việt Nam từ đó chỉ ra xu hướng vận động và 8 nhóm giải pháp của
làng nghề truyền thống dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Tuy nhiên, trong đề tài nghiên cứu tác giả còn chưa nêu ra được nguyên
nhân dẫn đến những yếu kém, khó khăn của làng nghề truyền thống hiện nay
đó là công tác truyền nghề và năng lực quản lý của doanh nghiệp làng nghề
trong quá trình tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, là một trong những khâu
quan trọng trong việc phát triển kinh tế trong làng nghề truyền thống.
- “Bảo tồn và phát triển làng nghề trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước”, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Hà
Nội, năm 2009.
Công trình nghiên cứu khoa học này trước hết đã chỉ ra được vai trò có
ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Làng nghề góp phần
tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu,
làm tăng kim ngạch xuất khẩu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu còn chỉ ra vai trò của làng nghề trong
việc bảo tồn, chấn hưng và phát triển làng nghề không chỉ phát triển kinh tế
theo ý nghĩa thông thường, mà còn là phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc
trong tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu đưa ra giải pháp bảo tồn và phát triển
làng nghề, đề tài đã chỉ ra thực trạng phát triển của các làng nghề Việt Nam
hiện nay; cơ hội lớn với các làng nghề hiện nay là việc trở thành thành viên
chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), từ đó tạo ra nhiều thị
trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề, doanh nghiệp làng nghề cũng không bị
phân biệt đối xử trong các vụ tranh chấp thương mại nhờ có cơ chế giải quyết
tranh chấp chung; tuy nghiên đề tài cũng chỉ ra những khó khăn và yếu kém
đang gặp phải: Về nguồn nhân lực, vốn sản xuất, mặt bằng sản xuất, nguồn
nguyên liệu đầu vào, máy móc thiết bị sản xuất còn chậm cải tiến, năng lực
quản lý của các doanh nghiệp làng nghề cũng như cơ chế chính sách và lãnh
đạo địa phương, đặc biệt là tình hình ô nhiễm hiện nay ở các làng nghề,... Qua
phân tích những cơ hội và thách thức đối với làng nghề Việt Nam công trình
nghiên cứu chỉ ra những hướng bảo tồn và những giải pháp nhằm thực hiện.
- Hội thảo quốc tế: “Bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công truyền
thống”, 8/1996 tại Hà Nội.
- “Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam”, tác giả Bùi Văn
Vượng, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1998.
- “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp
hóa”, TS. Dương Bá Phượng, Nxb Khoa học Xã hội, năm 2001.
- Hội thảo: “Phát triển bền vững làng nghề Hà Tây: Thực trạng và giải
pháp”, Hà Đông, 11/2006.
- “Diễn đàn làng nghề năm 2007”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, tổ chức 17/11/2007, tại số 2 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
- Hội thảo “Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội”, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 17/9/2010, tại Hà Nội.
- Luận văn thạc sĩ: “Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống ở
Việt Nam”, Vũ Thị Thu, Hà Nội, 1998.
- Luận văn thạc sĩ: “Phát triển làng nghề ở huyện Từ Liêm trong tiến
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, Nguyễn Thị
Thọ, Hà Nội, 2005.
- Luận văn thạc sĩ: “Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh
tế quốc tế”, Nguyễn Thị Nghĩa, Hà Nội, năm 2008.
- Đề tài nghiên cứu: “Phát triển bền vững các làng nghề huyện Thạch
Thất - Thành phố Hà Nội”, Đỗ Thị Lan, Hà Nội, năm 2009.

Những công trình nói trên và còn nhiều công trình khác đã nghiên cứu,
đề cập đến nhiều vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển của các làng
nghề Việt Nam nói chung và ở một số địa phương nói riêng. Đây là nguồn tư
liệu tham khảo rất có ý nghĩa đối với chúng tui trong việc thực hiện đề tài luận văn. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có công trình nào tập trung nghiên
cứu sâu, hệ thống về phát triển kinh tế làng nghề ở huyện Thạch Thất, Thành
phố Hà Nội.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
* Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về làng nghề, làng
nghề truyền thống, làng có nghề, làng nghề mới, luận văn tập trung phân tích
một cách khách quan thực trạng của các làng nghề ở huyện Thạch Thất, thành
phố Hà Nội, làm rõ những thành tựu đã đạt được và những tồn tại đang mắc
phải; từ đó tìm ra những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế làng nghề
của địa phương này một cách có hiệu quả và theo hướng phát triển bền vững.
* Nhiệm vụ:
Để thực hiện được mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết những
nhiệm vụ sau:
Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về làng nghề,
những tiêu chí xác định làng nghề, vị trí, vai trò, đặc điểm sản xuất kinh
doanh của làng nghề trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế làng nghề huyện Thạch
Thất, thành phố Hà Nội, chỉ ra nguyên nhân của các thành tựu và hạn chế.
Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thúc đẩy các làng
nghề của huyện Thạch Thất phát triển có hiệu quả và bền vững hơn trong giai
đoạn 2011-2020.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu:
Dưới góc độ kinh tế chính trị, luận văn tập trung nghiên cứu sự phát
triển kinh tế làng nghề tại huyện Thạch Thất trong thời kỳ chuyển đổi sang
kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
* Phạm vi nghiên cứu:
Đề tài chủ yếu nghiên cứu thực trạng phát triển của các làng nghề
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong những năm đổi mới vừa qua; từ đó đề xuất những giải pháp góp phần thúc đẩy các làng nghề của địa phương
phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững trong giai đoạn 2011-2020.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và
chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn áp dụng một số phương pháp cụ thể thích
hợp với đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đã xác định, trong đó sẽ
chú trọng điều tra khảo sát thực tế; phân tích, tổng hợp các dữ liệu và số liệu
có liên quan; đối chiếu - so sánh; khái quát hóa…
Luận văn cũng sẽ khai thác, kế thừa một cách thích hợp kết quả nghiên
cứu của các công trình đi trước.
6. Một số đóng góp mới của luận văn
- Góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về phát triển làng nghề
trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
- Phân tích, phản ánh một cách khách quan thực trạng phát triển làng
nghề của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong những năm đổi mới vừa
qua; chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến thành tựu và hạn chế.
- Đề xuất, luận chứng những giải pháp mới, thiết thực góp phần thúc
đẩy phát triển làng nghề của huyện Thạch Thất theo hướng hiệu quả, bền
vững trong giai đoạn 2011-2020.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
luận văn gồm 3 chương, 8 tiết:
Chƣơng1: Làng nghề và phát triển làng nghề trong điều kiện kinh tế
thị trường.
Chƣơng 2: Thực trạng phát trỉển làng nghề huyện Thạch Thất trong
những năm đổi mới vừa qua.
Chƣơng 3: Phương hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế
làng nghề huyện Thạch Thất giai đoạn 2011 - 2020.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HngLy
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035253 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement