Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By maquai
#991638 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Nguồn nhân lực là một trong nhƣ̃ng điều kiện cơ bản và quan trọng nhất cho
CNH, HĐH ở Việt Nam cũng nhƣ tỉnh Quả ng Bình. Quảng Bình là một tỉnh duyên
hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, hiêṇ vâñ đang là môṭ tỉnh cùng kiệt của cả
nƣớ c. Những thành tựu mà Quảng Bình đạt đƣợc trong quá trình CNH, HĐH nhƣ̃ng
năm qua vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, công nghê ̣lac̣ hâụ
và lao động trình độ thấp. Phát triển NNL là khâu đột phá để thực hiện thành công
CNH, HĐH tỉnh Quảng Bình . Vậy làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực cho
CNH, HĐH tỉnh Quảng Bình ? Đây là một câu hỏi lớn, có ý nghĩa lý luận và thực
tiễn đối với tƣơng lai phát triển của Quảng Bình trong bối cảnh hiện nay.
Trên cơ sở hê ̣thống hóa cơ sở lý luâṇ và thƣc̣ tiêñ về phát triển NNL cho
CNH, HĐH, luâṇ văn đã đánh giá quá trình phát triển NN L cho CNH , HĐH tỉnh
Quảng Bình tƣ̀ năm 1999 đến 2013, chỉ ra đƣợc nhƣ̃ng haṇ chế lớ n , đó là : chất
lƣợng nguồn nhân lực thấp ; Cơ cấu nguồn nhân lƣc̣ dic̣ h chuyển châṃ , mất cân đối
... Những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực của Quản g Bình chủ yếu là do tác
động của sự lạc hậu và cứng nhắc trong quá trình đào tạo và quá trình sử dụng NNL
ở Quảng Bình thời gian qua . Để tạo nên sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong
phát triển nguồn nhân lực cho CNH , HĐH tỉnh Quảng Bình, luâṇ văn đã đề xuất ba
nhóm giải pháp cơ bản, đó là: nhóm giải pháp tạo tiền đề cho phát triển NNL , nhóm
giải pháp trực tiếp đào tạo, bồi dƣỡng NNL và nhóm giải pháp khai thác, sƣ̉ duṇ g có
hiêụ quả NNL cho CNH, HĐH tỉnh Quảng Bình. MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ NHƢ̃ NG VẤ N ĐÊ CƠ
BẢN VÊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN
ĐẠI HOÁ ....................................................................................................................5
1.1. Tổng quan tài liêụ nghiên cƣ́, nh u ững kết luận và vấn đề đặt ra cho luận văn........5
1.1.1. Tổng quan tà i liêụ nghiên cứ u....................................................................5
1.1.2. Những kê
́t luận và vấn đề đăt ra cho nghiên c ̣ ứu tiếp theo của
luận vă n..............................................................................12
1.2. Nhƣ̃ng vấn đề cơ bản về phát triển nguồn nhân lƣc̣ cho công nghiêp̣ hóa , hiêṇ
đaị hóa....................................................................................................................13
1.2.1. Các khái niệm...........................................................................................13
1.2.2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực đối với CNH, HĐH .....................19
1.2.3. Nội dung, tiêu chí đá nh giá phát tri ển nguồn nhân lực cho công nghiệp
hóa, hiện đại hóa ................................................................................................22
1.2.4. Nhữ ng nhân tố ả nh hư ở ng đ ế n phát triể n nguồ n nhân
lự c cho CNH, HĐ H .......................................................................................34
1.2.5. Kinh nghiêṃ của môṭ số tỉnh trong nướ c về phá t triển NNL cho CNH ,
HĐH và bà i hoc̣ kinh nghiêṃ cho Quảng Bình..................................................37
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................43
2.1. Phƣơng pháp luận ...........................................................................................43
2.2. Các phƣơng pháp cụ thể đƣợc sử dụng để thực hiện luận văn .......................44
2.3. Phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu ...........................................................47 CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG
NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH TƢ̀ 1999 ĐÊN 2013 ......48
3.1. Những điều kiêṇ , đặc điểm cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh
Quảng Bình và yêu cầu đăṭ ra đối vớ i nguồn nhân lƣc̣ ..........................................48
3.1.1. Những đặc điểm cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Quảng
Bình và yêu cầu đăṭ ra đối vớ i nguồn nhân lưc̣ ..................................................48
3.1.2. Những điều kiêṇ phá t triển NNL cho CNH, HĐH tỉnh Quảng Bình ........51
3.2. Thƣc̣ traṇ g phát triển nguồn nhân lƣc̣ cho CNH , HĐH tỉnh Quảng Bình giai
đoaṇ 1999 - 2013 ...................................................................................................54
3.2.1. Thưc̣ traṇ g gia tăng số lươṇ g nguồn nhân lưc̣ cho công nghi ệp hóa, hiện
đại hóa................................................................................................................54
3.2.2. Thưc̣ traṇ g nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho CNH, HĐH .........57
3.2.3. Thưc̣ traṇ g dịch chuyển cơ cấu nguồn nhân lực cho CNH, HĐH ...........65
3.3. Đánh giá chung về thƣc̣ trạng phát triển NNL cho CNH , HĐH tỉnh Quảng
Bình giai đoạn 1999 - 2013 ...................................................................................74
3.3.1. Những kết quả đạt được trong quá trình phát tri ển NNL cho CNH, HĐH
tỉnh Quảng Bình .................................................................................................74
3.3.2. Những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra trong
quá trình phát triển NNL cho CNH, HĐH .........................................................75
CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
CHO CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH ĐÊN NĂM
2020 ...........................................................................................................................82
4.1. Quan điểm, mục tiêu và dự báo phát triển nguồ n nhân lƣc̣ cho CNH , HĐH
tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 .............................................................................82
4.1.1. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lưc̣ cho CNH , HĐH tỉnh Quảng Bình đến
năm 2020 ............................................................................................................82
4.1.2. Quan điểm và muc̣ tiêu phá t triển nguồn nhân lưc̣ cho CNH , HĐH tỉnh
Quảng Bình đến năm 2020.................................................................................83 4.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn n hân lƣc̣ cho CNH , HĐH tỉnh
Quảng Bình đến năm 2020 ....................................................................................85
4.2.1. Nhóm giải pháp tạo tiền đề phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp
hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Bình ....................................................................85
4.2.2. Nhóm giải pháp trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho CNH,
HĐH tỉnh Quảng Bình........................................................................................90
4.2.3. Nhóm giải pháp khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho
CNH, HĐH tỉnh Quảng Bình .............................................................................96
KÊT LUẬN.............................................................................................................100
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................101
PHỤ LỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement