Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boy_dangyeu001
#991573 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Tên đề tài: Phát triển tiểu thủ công nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Số trang: 124 trang
Trƣờng: Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa: Kinh tế Chính trị
Thời gian: 2014/10 Bằng cấp: Thạc sỹ
Ngƣời nghiên cứu: Phan Văn Thanh
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
Huyện Quảng Trạch gồm có 34 đơn vị hành chính (trong đó: 33 xã, 01 thị
trấn), toàn huyện có 08 xã bãi ngang, 07 xã miền núi thuộc chƣơng trình 135,
nhiều khu vực bị chia cắt do hệ thống sông ngòi, trình độ dân trí còn thấp, đời
sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân hạn
chế chủ yếu là do nhiều cơ sở năng lực sản xuất còn yếu, chƣa phát huy hết nguồn
lực, chậm thích ứng với nền kinh tế thị trƣờng; thiếu sự quan tâm của cơ quan
quản lý Nhà nƣớc và các ngành chức năng trong việc vạch chiến lƣợc phát triển
ngành nghề, hƣớng dẫn và giải quyết các khó khăn đang gặp phải.
Để phát triển TTCN ở huyện Quảng Trạch, trong thời gian tới chúng tôi
đã đƣa ra các giải pháp về: Giải pháp về công tác quy hoạch, kế hoạch; Giải
pháp về phát triển sản xuất, kinh doanh; Giải pháp về nguồn vốn, huy động
vốn; Giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực; Giải pháp về khoa học
công nghệ và khuyến công; Giải pháp về môi trƣờng; Giải pháp về thị trƣờng,
xúc tiến thƣơng mại. Từ những giải pháp nêu trên sẽ khắc phục đƣợc những
khó khăn, hạn chế nhằm phát triển TTCN, đẩy mạnh chuyễn dịch cơ cấu kinh
tế theo hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp, TTCN, dịch vụ, du nhập thêm nghề
mới, phát huy hiệu quả các làng nghề, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ phát triển
kinh tế giai giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo.
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔ NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CƢ ́ U VÀ M ỘT SỐ
VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG
NGHIỆP ............................................................................................................ 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu............................................................ 4
1.1.1. Môṭ số những công trình nghiên cứ u liên quan đến phá t triển
TTCN ......................................................................................................... 4
1.1.2. Kết quả đaṭ đươc ̣ của những công trình đã nghiên cứ u................. 6
1.1.3. Vân ̣ dun ̣ g những kết quả của cá c công trìn h nghiên cứ u để á p
dụng tại địa phương huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình .................... 7
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển tiểu thủ công
nghiệp............................................................................................................ 8
1.2.1. Khái niệm chung TTCN và đặc trưng của TTCN ........................... 8
1.2.2. Đặc trưng của sản xuất TTCN ...................................................... 14
1.2.3. Nội dung phát triển TTCN trên địa bàn huyện. ............................ 15
1.2.4. Biện pháp, chính sách phát triển TTCN........................................ 19
1.2.5. Các nhân tố tác động đến phát triển TTCN.................................. 20
1.2.6. Các tiêu chí đánh giá phát tiển TTCN .......................................... 20
1.3. Một số kinh nghiệm phát triển TTCN của một số nƣớc trên thế giới và
ở Việt Nam .................................................................................................. 21
1.3.1. Phát triển ngành nghề TTCN ở một số nước trên thế giới ........... 21
1.3.2. Tình hình phát triển ngành nghề TTCN ở Việt Nam..................... 24
1.3.3. Phát triển TTCN của một số đia ̣ phương ngoà i tỉnh .................... 26
1.3.4. Bài học nghiên cứ u rút ra cho phát triển TTCN huyện Quảng
Trạch, tỉnh Quảng bình........................................................................... 31
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁ P LUÂN ̣ VÀ THIẾ T KẾ NGHIÊN CƢ ́ U ...... 33
2.1. Phƣơng pháp luận................................................................................. 33
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu...................................................................... 33
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ....................................................... 33
2.2.2. Phương phá p tổng hơp ̣ , phân tích, so sá nh. ................................. 35
2.2.3. Kết hợp các phương pháp Logic và lic ̣ h sử đ ể đưa ra quan điểm, giải
pháp đẩy mạnh phát triển TTCN tại Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình..... 36
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................... 37
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô sản xuất một số ngành nghề TTCN ..... 37
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh một số
ngành nghề TTCN ................................................................................... 37
2.3.3. Một số chỉ tiêu cần tính toán......................................................... 38
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂ N TTCN TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢ NG BÌNH....................................... 39
3.1. Những nhân tố tác động tới phát triển TTCN ở huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình .......................................................................................... 39
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội................................................ 39
3.1.2. Chính sách phát triển TTCN của tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng
Trạch, tỉnh Quảng Bình........................................................................... 50
3.2. Phân tích thực trạng phát triển TTCN ở huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình ................................................................................................. 57
3.2.1. Tình hình phát triển thủ công nghiệp ở tỉnh Quảng Bình............. 57
3.2.2. Tình hình phát triển TTCN Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình... 58
3.2.3. Phân tích thực trạng phát triển TTCN Huyên ̣ Quảng Trac ̣ h , tỉnh
Quảng Bình ............................................................................................. 67

3.2.4. Tình hình tổ chức sản xuất TTCN của nhóm hộ điều tra.............. 73
3.2.5. Những hạn chế .............................................................................. 81
3.2.6. Nguyên nhân của những hạn chế.................................................. 84
CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂ M VÀ GI ẢI PHÁP ĐẨ Y MAN ̣ H PHÁT TRIỂ N
TTCN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH TRONG THỜI GIAN
TỚI .................................................................................................................. 87
4.1. Mục tiêu và quan điểm phát triển TTCN của huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình ................................................................................................. 87
4.1.1. Các mục tiêu phát triển TTCN trong thời gian tới ....................... 87
4.1.2. Quan điểm phát triển TTCN của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình90
4.2. Các giải pháp phát triển TTCN trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình ................................................................................................. 92
4.2.1. Các giải pháp chung ..................................................................... 92
4.2.2. Các giải pháp cụ thể phát triển TTCN ở huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình ............................................................................................. 93
KẾT LUẬN................................................................................................... 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 104
PHỤ LỤC MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu
Huyện Quảng Trạch gồm có 34 đơn vị hành chính (trong đó: 33 xã, 01 thị
trấn), toàn huyện có 08 xã bãi ngang, 07 xã miền núi thuộc chƣơng trình 135,
nhiều khu vực bị chia cắt do hệ thống sông ngòi, trình độ dân trí còn thấp, đời
sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân còn nhiều khó khăn. Các ngành sản xuất
công nghiêp ̣ trên điạ bàn đang còn rất han ̣ chế , số lƣơn ̣ g lao đôn ̣ g trong ngành
công nghiêp ̣ vân ̃ còn thấp, trong khi nhu cầu viêc ̣ làm của lao đôn ̣ g ở nông thôn
rất cao, phần lớ n ngƣờ i dân sinh sống bằng nghề nông nghiêp ̣ là chủ yế,unhƣng
thu nhâp ̣ tƣ̀ nông nghiêp ̣ thấp , làm cho cuộc sống của phần lớn nông dân vẫn còn
khó khăn, trong khi thờ i gian nông nhàn của bà con nông dân vân ̃ còn nhiều . Tƣ̀
đó cần tìm hƣớ ng đi để phát triển kinh tế phù hơp ̣ điều ki,êk n ̣ hả năng hiện có của
điạ phƣơng là môṭ vấn đề cấp thiết đăṭ .ra Xu hƣớ ng phát triển man ̣ h tiểu thủ công
nghiệp tại địa phƣơng là vấn đề tất yếu nhằm tháo gở những khó khăn nêu trên ,
vớ i muc ̣ tiêu giảm cùng kiệt , tạo thêm việc làm phù hợp với bà con nông dân có năng
lƣc ̣ tay nghê,̀ trình độ đang còn thấ.p
Tiểu thủ công nghiêp ̣ và Ngành nghề nông thôn đóng vai trò quan trọng
và có sức ảnh hƣở ng lớ n đối vớ i sƣ̣ phát tri ển Kinh tế – Xã hội của cả nƣớc
nói chung cũng nhƣ đối với huyện Quảng Trac ̣ h nói riêng.
Phát triển TTCN là một khâu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hôị
của huyện, nhằm tao ̣ thêm viêc ̣ làm , nâng cao thu nhâp ̣ và đờ i sống cho nhân
dân, là vấn đề rất cần thi ết đối với thực tiễn của điạ phƣơng trong giai đo ạn
hiện nay. Chính vì vậy, chúng tui lựa chọn chủ đề nghiên cứu là “Phát triển
tiểu thủ công nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” với câu hỏi
nghiên cứu là: Làm thế nào để có thể đẩy mạnh việc phát triển được các
ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình? 2. Mục đích và nhiêm ̣ vu ̣nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển tiểu thủ công
nghiệp ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về phát triển TTCN .
- Đánh giá đƣợc thực trạng phát triển TTCN ở huyện Quảng Trạch, tỉnh
Quảng Bình.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Tiểu thủ công
nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là phát triển TTCN trên điạ bàn huyê.n ̣
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tại huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu số liệu thời kỳ
2011 – 2013.
- Về nôị dung : Đề tài chỉ nghiên cƣ́ u nhƣ̃ng nghề truyền thống và
nhƣ̃ng nghề có khả năng du nhâp ̣ phát triển đƣơc ̣ trên điạ bàn huyên ̣ .
4. Dự kiến kết quả nghiên cứu
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về Tiểu thủ công nghiệp;
- Đánh giá, phân tích và làm rõ đặc điểm, thực trạng, thành công, hạn
chế và nguyên nhân của hạn chế trong phát triển Tiểu thủ công nghiệp ở
huyện Quảng trạch, tỉnh Quảng Bình. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển Tiểu thủ công nghiệp trên
địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
5. Kết cấu của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, các bảng biểu, nội dung của
luận văn gồm 04 chƣơng:
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận cơ
bản và thực tiễn về phát triển Tiểu thủ công nghiệp.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng phát triển Ti ểu thủ công nghiệp trên địa bàn bàn
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Chƣơng 4. Quan điểm và giải pháp đẩy mạnh phát triển TTCN trên đ ịa
bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thờ i gian tớ i.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1031825 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement