Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tieuthu_lovely_96
#991418 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội. Đề xuất phương hướng, giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 1
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ
XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ................................ 5
1.1. Một số vấn đề chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước ......................................................................................... 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ...................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm, phân loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
Nhà nước................................................................................................. 9
1.1.3. Sự cần thiết phải quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách Nhà nước....................................................................................... 14
1.2. Những yếu tố và nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước ....................................................................................... 20
1.2.1. Các yếu tố của quá trình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước.............................................................................. 20
1.2.2. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà
nước ...................................................................................................... 22
1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Canada về quản lý vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh, thành phố......................... 29
1.3.1. Tổng quan kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách nhà nước của Trung Quốc và Canada.................................. 29
1.3.2. Những bài học kinh nghiệm chung về quản lý vốn đầu tư xây
dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở tỉnh, thành phố có thể tham
khảo, vận dụng ở Thành phố Hà Nội.................................................... 34
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ
NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI .............................................. 36
2.1. Tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước
của thành phố Hà Nội ........................................................................... 36
2.1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch định hướng đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách Nhà nước................................................................... 36
2.1.2. Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và các công cụ quản lý
vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ........................... 44
2.1.3. Quản lý việc triển khai các dự án đối với vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách của Nhà nước............................................................ 48
2.1.4. Thực hiện thanh, kiểm tra các dự án đối với vốn đầu tư xây dựng
cơ bản từ ngân sách của Nhà nước ....................................................... 53
2.2. Đánh giá chung về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhàn nước của thành phố Hà Nội và những vấn đề đặt ra.................... 56
2.2.1. Thành tựu và nguyên nhân ................................................................. 56
2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân .................................................................... 65
2.2.3. Những vấn đề đặt ra ........................................................................... 76
Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN
ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA
THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................................................................ 77
3.1. Bối cảnh mới, quan điểm và phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu
tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội.... 77
3.1.1. Bối cảnh mới đối với việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội ........................................ 72
3.1.2. Quan điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước của Thành phố Hà Nội................................................................. 78
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách Nhà nước của Thành phố Hà Nội ........................................ 79
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nước của Thành phố Hà Nội.......................................................... 80
3.2.1. Nhóm giải pháp về phía Thành phố Hà Nội ...................................... 80
3.2.2. Nhóm giải pháp về phía Nhà nước Trung ương................................. 90
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 100

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bao giờ cũng gắn liền
với vấn đề đầu tư, trong đó có đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách. Trong
thời gian qua, Nhà nước và Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản pháp luật,
chính sách và cơ chế góp phần tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý vốn
đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc quản lý nhà
nước nói chung và của Thành phố Hà Nội nói riêng còn nhiều hạn chế, bất
cập: một số luật pháp, chính sách, cơ chế không còn phù hợp, chồng chéo,
thiếu và chưa đồng bộ; tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí, thất
thoát, tham nhũng vốn của Nhà nước, làm suy giảm chất lượng các công trình,
dự án có vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước. Hiện nay, thực
hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc Hội, từ ngày 1 tháng 8 năm
2008 Thành phố Hà Nội đã mở rộng thêm địa giới hành chính, bao gồm: toàn
bộ Hà Nội cũ, lấy toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4
xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình) với diện tích tự nhiên khoảng
3.300 km2. Do đó, việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cũng như phát triển các
dự án có sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội
càng đặt ra nhiều vấn đề bức thiết.
Đã đến lúc, những hạn chế bất cập nói trên cần ngăn chặn. Thành
phố Hà Nội cần quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhằm
nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, dàn trải, nợ tồn đọng vốn
đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách. Đây thực sự là một vấn đề rất quan
trọng cần được nghiên cứu làm rõ cả về lý luận và thực tiễn.
Chính vì vậy “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước của Thành phố Hà Nội “được chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anhhong12
#1003089 ad ơi cho mình xin lại link với, hình như link cũ bị hỏng rồi mình k tải được ạ :cry: :cry: :cry:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003104 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement