Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ccbb_tieuthudethuong
#991353 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Khái quát hoá hệ thống lý luận về thể chế kinh tế thị trường; tìm hiểu kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới. Qua đó, đánh giá thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, tìm ra những thành tựu và hạn chế cũng như đề ra các giải pháp để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam


1.1- Những vấn đề lý luận về thể chế kinh tế thị trường 5
1.1.1- Quan niệm và phân loại thể chế, phân biệt thể chế kinh tế
với cơ chế kinh tế, chế độ kinh tế, mô hình kinh tế 5
1.1.1.1- Quan niệm về thể chế 5
1.1.1.2- Phân loại thể chế 8
1.1.1.3- Phân biệt thể chế với cơ chế kinh tế, chế độ kinh tế,
mô hình kinh tế 9
1.1.2- Cấu trúc cơ bản của thể chế kinh tế thị trường 12
1.1.2.1- Thể chế sở hữu 12
1.1.2.2- Thể chế cạnh tranh 15
1.1.2.3- Thể chế các thị trường 17
1.1.2.4- Thể chế nhà nước 23
1.1.3- Chức năng và vai trò của thể chế kinh tế đối với phát triển
kinh tế 25
1.1.3.1- Chức năng của thể chế kinh tế 25
1.1.3.2- Vai trò của thể chế đối với phát triển kinh tế 26
1.2- Thể chế kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới 29
1.2.1- Thể chế kinh tế thị trường ở các nước tư bản phát triển 29
1.2.1.1- Thể chế kinh tế thị trường tự do Mỹ 30
1.2.1.2- Thể chế kinh tế thị trường xã hội Cộng hoà
liên bang Đức 35
1.2.2- Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc
Trung Quốc 38
1.2.2.1- Mục tiêu cải cách thể chế kinh tế và xây dựng
thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa 38

1.2.2.2- Một số nội dung cải cách thể chế kinh tế 40
Chương 2: Thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay – Xuất xứ
lịch sử và thực trạng 47
2.1- Tổng quan quá trình hình thành thể chế kinh tế thị trường ở
Việt Nam 47
2.1.1- Sự tan rã của thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung 47
2.1.1.1- Những đặc trưng cơ bản của thể chế kinh tế
kế hoạch hoá tập trung 47
2.1.1.2- Khủng hoảng kinh tế – xã hội và sự cần thiết phải
đổi mới 49
2.1.2- Về tiến trình đổi mới hệ thống thể chế kinh tế 51
2.2- Thực trạng thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam trên một số
bình diện quan trọng 59
2.2.1- Chế độ sở hữu và các chủ thể cơ bản 59
2.2.1.1- Quan niệm về chế độ sở hữu và cơ cấu các
thành phần kinh tế 59
2.2.1.2- Vấn đề vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 61
2.2.1.3- Tình trạng kém hiệu quả của doanh nghiệp
nhà nước và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 64
2.2.1.4- Vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân 68
2.2.2- Thể chế cạnh tranh 69
2.2.2.1- Vấn đề quyền tự do kinh doanh 69
2.2.2.2- Vấn đề độc quyền của các tổng công ty 71
2.2.2.3- Vấn đề cạnh quốc tế và bảo hộ 72
2.2.3- Hệ thống thể chế các thị trường và vấn đề xác lập, phát triển
đồng bộ các thị trường 73
2.2.3.1- Thị trường đất đai 73

2.2.3.2- Thị trường lao động 75
2.2.3.3- Thị trường khoa học – công nghệ 77
2.2.3.4- Thị trường tài chính 79
2.2.4- Thể chế nhà nước 81
2.2.4.1- Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế 81
2.2.4.1- Năng lực của nhà nước 83
Chương 3: Quan điểm định hướng và các giải pháp hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường ở Việt Nam 88
3.1- Bối cảnh mới và quan điểm định hướng 88
3.1.1- Bối cảnh mới nhìn từ bên trong và bên ngoài 88
3.1.1.1- Tình hình trong nước 88
3.1.1.2- Tình hình quốc tế 90
3.1.2- Quan điểm định hướng 97
3.1.2.1- Quan điểm phát triển hiện đại và định hướng XHCN 97
3.1.2.2- Quan điểm về tính đồng bộ, tính khả thi, tính ổn định 100
3.2- Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường ở Việt Nam 101
3.2.1- Đổi mới tư duy 101
3.2.2- Hoàn thiện chế độ pháp lý về sở hữu 103
3.2.3- Bảo đảm các quyền tự do kinh doanh 103
3.2.4- Hoàn thiện thể chế tạo lập đồng bộ các thị trường 104
3.2.4.1- Thị trường đất đai 105
3.2.4.2- Thị trường lao động 106
3.2.4.3- Thị trường khoa học – công nghệ 107
3.2.4.4- Thị trường tài chính 108
3.2.5- Cải cách thể chế nhằm năng cao năng lực của Nhà nước
Việt Nam trong nền kinh tế thị trường 109
PHẦN KẾT LUẬN 115
1- Sự cần thiết của đề tài
Một trong những thành tựu căn bản của Việt Nam trong 20 năm đổi
mới 1986 – 2006 là đã hình thành được khuôn khổ lý luận ban đầu về
kinh tế thị trường. Từ khuôn khổ lý luận đó và trong mối liên hệ với thể
chế chính trị, mô hình phát triển tổng quát hiện nay của Việt Nam đã được
xác định với tên gọi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sự
ra đời của mô hình mới này bắt nguồn từ thực tiễn của đất nước, gắn với
những sáng kiến của nhân dân và chính thức được khởi xướng bởi sự đột
phá về tư duy lý luận của đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam
(12/1986). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng khẳng
định quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn ở nước ta là quá trình
chuyển hoá nền kinh tế còn nhiều tính tự cấp, tự túc thành nền kinh tế
hàng hoá. Đại hội VII (1991) khẳng định đường lối “phát triển nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản
lý của Nhà nước, và theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Và từ những
thành tựu kinh tế - xã hội đạt được, Đại hội VIII (1996) tiếp tục khẳng
định “Sản xuất hàng hoá không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành
tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan và cần thiết
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đã
được xây dựng”. Đại hội IX (2001) của Đảng đã tổng kết lý luận và thực
tiễn và đưa ra vấn đề xây dựng thể chế kinh tế thị trường và nhấn mạnh
“xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa” là một mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010
[25]. Tuy nhiên, cho đến nay, những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế thị
trường ở Việt Nam nhìn dưới góc độ thể chế vẫn đang được giới nghiên
cứu và hoạch định chính sách tìm tòi và tranh luận, trong đó nổi lên
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By candy151
#1004850 Ui, link down rồi hay sao mà không tải được nhỉ? Nhờ mod check lại link nhé. Tks
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement