Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fan_tctuvan
#991298 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Đi sâu tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp, những nguyên tắc xây dựng tiền lương ở khu vực này, nêu thực trạng tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian qua. Từ đó tác giả xem xét, đánh giá những ưu nhược điểm của chế độ tiền lương qua từng thời kỳ lịch sử, làm cơ sở cho việc xây dưng phương hướng nhằm hoàn thiện việc cải cách chế độ tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp của Việt nam trong thời gian tới
CHl/CfNG I : Cd SO LY LUAN VA THlTC TIÉN CUA TIEN LlTdNG
TRONG KHU VT/C HÀNH CHINH SlT NGHIÉP. 6
1.1. Dac diém cùa tién lircmg trong khu vile hành chình sii nghiep. 6
1.2. Nhutig nguyén tàc cùa che do tién lircìig trong khu vufc hành
chình su nghiép. j j
1.3. Che do tién \\Xcfng còng chiic cùa mot so nuóc ASEAN 17
CHU'ÒNG II: THirC TRANG TIEN LU'dNG TRONG KHU VTTC
HÀNH CHÌNH Sir NGHIÉP Ò NU'ÒC TA. 32
2.L Che do tién liromg trong khu vuc hành chình su nghiép cùa
Viét Nam thòi ky truóc dói mói. ^^
2.2. Che dò tién luong trong khu vuc hành chình su nghiép cùa
Viét Nam thòfi ky dói móì. ^g
CHU'dNG III: PHU'dNG HU'ÒNG VA CÀC GIAI PHÀP NHAM CAI
TIEN CHE DÒ TIÉN LU'dNG TRONG KHU VU'C HÀNH CHÌNH SU'
• • •
NGHIÉP CÙA NirÒC TA HIÉN NAY.
51
3.1. Boi cành Kinh té - Chình tri cùa dà't nude thdi ky 2001 - 2010. 51
3.2. Nhung quan diém co bàn va phuang hudng cài càch tién luang
trong khu vuc hành chinh su nghiep. ^^
3.3. Càc giài phàp cu thè. 61
*, Kdt luàn. 72
*, Phu lue. 73
*, Tài liéu tham khào. 76

LÒI MÒ DÀU
1. Tinh càp thiét cùa de tài
Che do, chình sàch tién luong là mot bò phàn quan trong trong he
thong chù truong, chình sàch cùa Dàng, Nhà nuore. Tién luong co lién quan
truc tiép dén quyén va loi ìch cùa doi ngù càn bo, còng nhàn vién chuc va
nguòi lao dòng, ành hucmg to lón dén moi mat dòi song kinh té, chình tri,
xà hói cùa dàt nuóc. Che do tién luong cùa nhà nuóc thuc hién tu nam 1993
dén nay da co nhiéu tàc dung tìch cuc, buóc dàu phuc vu tòt duòng lòi doi
mói toàn dién cùa Dàng va Nhà nuóc ta. Tuy nhién, trong qua trình thuc
hién dà boc lo nhung màu thuàn, bàt hop ly. Tiép tue cài càch tién luong là
dòi hòi bure bàch xét trén nhiéu phuong dién. Tuy nhién, day là vàn de rat
phiJc tap, càn phài tién hành tùng buóc than trong cà ve ly luàn va thuc tién.
Tién luong cùa càn bò, còng chùc, vién chiic trong khu vuc hành
chình su nghiép là mot bò phàn khóng thè tàch khòi chình sàch tién luong
chung cùa nhà nuóc, dóng thòi co nhung dac diém riéng. Néu nhu tién
luong ò khu vuc san xuat duoc càc nhà ly luan quan tàm nghién ciJu thì ò
khu vuc hành chình su nghiép lai chua duoc chù y day dù. Do do, viéc
nghién cuu nhftng dac diém cùa tién luong trong khu vuc hành chình su
nghiép làm co sòr cho viéc dua ra càc khuyén nghi, nhung giài phàp sua dói
tién luong trò thành dòi hòi càp thiét... Chình vi vày, tòi dà chon de tài cho
luàn vàn thac sy cùa mình là: " Thuc trang va phuong huóng cài càch che
do tién luong trong khu vuc hành chình su nghiép cùa Viét Nam ".
2« Tình hình nghién cihi de tài:
Tién luong là mot vàn de rat phùrc tap trén thè giói cùng nhu ò Viét
Nam. Trong thòri gian qua, du luàn trong nhàn dàn cung nhu giói nghién
ciJu, lành dao quan ly, hoach dinh chình sàch dà bàn nhiéu dén vàn de tién
luong va cùng dà co rat nhiéu còng trình nghién culi ve vàn de này. Nhung
chù yéu càc de tài nghién cùu ve tién luong lai di sàu vào càc ITnh vuc cu
thè cùa càc ngành san xuà't, kinh doanh con tién luong trong khu vuc hành
chình su nghiep con ìt duoc nghién ciru. Chàng han càc bài: " Tàng cucmg
còng tàc quan ly tién luong trong càc doanh nghiép co von dàu tu nuóc
ngoài va tó chiJc nuóc ngoài hoac quòc té tai Viét nam " cùa TS. Pham
Minh Huàn, Tap chi Lao dòng va Xà hòi, s6 156 thàng 11/1999. "Luong
doanh nghiép 5 nam nhìn lai" cùa Nguyén Xuàn Nga, Phó Truóng Ban
Kinh té - Chình sàch Xà hòi, Tóng Lién doàn Lao dòng Viét Nam, Tap chi
Lao dòng Xà hòi so thàng 156 thàng 11/1999. De tài: "Luan cu khoa hoc
cho viéc xày dung che dò tién luong khu vuc Dàng, Doàn thè " cùa Ban TÓ
chùc Trung uong Dàng do TS. Nguyén Duy Hùng làm chù nhiém de tài.
Bào cào: " Tình hình tó chùc, bién che, tién luong, tro càp, thu nhap va chù
truong, bién phàp tiép tue thuc hién cài càch chình sàch tién luong nam
1997 - 2000 " cùa Ban chi dao tién luong Nhà nuóc. Càc Bào cào va De tài
nói trén, dà néu lén duoc thuc trang tién luong trong khu vuc doanh nghiep
va hành chình su nghiep cùa Viét Nam, dóng thói dua ra mot so giài phàp
nhàm khàc phuc nhung tón tai, yéu kém trong viéc thuc hién che do tién
luong hién hành. Tuy nhién, càc giài phàp này con chua dóng bo, toàn
dién.. chua manh dan de ra nhung bién phàp kién quyét de tién luong phàt
huy tàc dung khuyén khìch san xuàì, nàng cao hieu qua còng tàc, chua co
còng trình nghién cùu mot càch toàn dién ve vàn de tién luong, nhàt là vàn
de tién luong trong khu vuc hành chình su nghiep cùa Viét Nam.
3. Muc dich nghién cùru:
Muc dìch nghién cùu cùa luàn vàn là: tìjr viéc làm ro nhung dac diém
cùa tién luong trong khu vuc hành chình su nghiép, nhung nguyén tàc xày
dung che do tién luong khu vuc này, luan vàn, xem xét, dành già nhung uu
nhugc cùa che do tién luong qua ttfng thói ky lich su, néu lén duoc nhung
dinh huóng, khuyén nghi càc giài phàp làm co so cho viéc xày dung de àn
cài càch che dò tién luong trong khu vuc hành chình su nghiep cùa Viét
Nam.
4. Dèi tirong va pham vi nghién culi:
De tài này chi nghién cùu tién luong trong khu vuc hành chình, su
nghiép. Dói tugng chình là tién luong cùa càn bò, còng chùc, vién chìic làm
viéc trong càc co quan Dàng, Nhà nuóc, Doàn the tir Trung uong dén càc
dia phuong trong cà nUóc duoc ban hành tu nam 1993 dén nay, khòng
nghién curu tién luong cùa lue luong vìi trang.
5. Phirong phàp nghién cùfu:
De dat duoc muc dìch trén, luàn vàn su dung phuong phàp nghién
curu duy vàt bién chiìng, duy vàt lich su. Nhung phuong phàp nghién cùn cu
the là: lo gìch va lich su, phàn tìch, tóng hop, so sành... Luan vàn con su
dung phuong phàp diéu tra xà hói hoc, khào sàt thuc té .v.v...^
6. Dir kién dóng góp cùa luan vàn:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phuonggnguyen
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021777 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement