Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990183 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. ðẶT VẤN ðỀ
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển thì cần có một chiến lược sản
xuất kinh doanh cụ thể, ñúng ñắn và có hiệu quả. Một trong những chiến lược
phát triển mà bất kì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần chú
trọng ñó chính là chiến lược về tiêu thụ sản phẩm. Nếu doanh nghiệp không
xác ñịnh ñược chiến lược tiêu thụ sản phẩm một cách ñúng ñắn thì sẽ gây ra
sự tồn ñọng hàng hoá, làm chậm vòng quay của vốn sản xuất dẫn ñến sự kém
hiệu quả trong sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ làm ăn không có lãi. ðẩy mạnh
tiêu thụ sản phẩm ngày càng mang tính cấp thiết ñối với mọi doanh nghiệp nó
ñòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh ñạo và ñặc biệt là các bộ phận
phòng ban làm công tác tiêu thụ. Chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có thể
ñứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi thực hiện hội nhập nền
kinh tế.
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy, ñẩy mạnh công tác tiêu
thụ sản phẩm là vấn ñề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa sống còn ñối với
doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, công tác
tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng và có ảnh hưởng trực tiếp ñến hiệu quả
cuả quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm ñạt hiệu quả cao là ñiều
kiện ñể doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, rút ngắn chu kỳ kinh doanh,
một mặt góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh
nghiệp không ngừng duy trì và mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, cải thiện
vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.
Tuy nhiên trên thực tế vấn ñề giải quyết ñầu ra cho sản phẩm vẫn là bài
toán nan giải ñối với các doanh nghiệp nước ta. ðặc biệt là ñối với ngành sản
xuất thức ăn chăn nuôi. Nhận thức ñược tầm quan trọng như vậy của tiêu thụ
nên nhiều doanh nghiệp hiện nay dã không ngừng chú trọng ñến khâu tiêu
thụ. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp nào ñể thúc ñẩy công tác tiêu thụ lại
hoàn toàn không giống nhau ở các doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố như: ñặc ñiểm của sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất, các ñiều kiện
hiện có của doanh nghiệp…Doanh nghiệp phải biết lựa chọn các biện pháp
phù hợp ñể không ngừng nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng tiêu thụ. Có như
vậy thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mới nâng cao và giúp doanh
nghiệp thực hiện các mục tiêu ñề ra.
Trong bối cảnh ñó, Công ty TNHH Minh Hiếu với lĩnh vực hoạt ñộng
kinh doanh chủ yếu là sản xuất phân phối tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc
cũng gặp rất nhiều khó khăn ñể có thể tồn tại và phát triển. Tuy hàng năm
doanh thu của công ty vẫn tăng với tỷ lệ khá nhưng vẫn còn một số hạn chế
trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Vậy làm thế nào ñể ñẩy nhanh tốc ñộ tiêu thụ sản phẩm? ðây là câu hỏi
ñặt ra cho các nhà quản trị công ty. Do ñó trong thời gian làm việc tại Công ty
TNHH Minh Hiếu tui ñã chọn ñề tài:
“Giải pháp ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Minh Hiếu”
làm luận văn tốt nghiệp.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc của công ty
TNHH Minh Hiếu, ñề xuất các giải pháp nhằm ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của
công ty trong thời gian tới.
2.1.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm và tiêu thụ
sản phẩm TĂCN
- Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm thức ăn gia súc của công ty
TNHH Minh Hiếu trong thời gian qua
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement