Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990177 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Hội nhập kinh tế quốc tế ñang bước vào giai ñoạn quan trọng với việc
thực hiện các cam kết quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cũng ñã và ñang
phải ñối mặt với những thách thức và cơ hội mà nền kinh tế tri thức cùng với
xu thế toàn cầu và hội nhập kinh tế quốc tế ñặt ra. Các doanh nghiệp muốn
tồn tại và phát triển không thể không coi trọng nguồn nhân lực – nguồn lực
quan trọng nhất trong các nguồn lực. Thực tế chứng minh rằng chất lượng
nguồn nhân lực hay trí thức mà doanh nghiệp sở hữu chính là nhân tố tạo ra
lợi thế cạnh tranh. Giải pháp hành ñầu ñể doanh nghiệp có một ñội ngũ lao
ñộng hùng mạnh về số lượng, vững vàng về trình ñộ chuyên môn, thành thạo
về tay nghề, nhạy bén về sự thay ñổi chính là ñầu tư cho công tác ñào tạo
nguồn nhân lực. Đầu tư cho ñào tạo nguồn nhân lực là ñầu tư cho tương lai,
giúp cho doanh nghiệp tồn tại và vươn lên trong cạnh tranh.
Không nằm ngoài xu thế chung ñó, Công ty Vận tải Đa cách ñã
có sự phát triển ñáng kể cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy
nhiên, trong công tác ñào tạo nguồn nhân lực về của công ty vẫn tồn tại nhiều
bất cập. Hoạt ñộng ñào tạo về cơ bản vẫn thực hiện theo cách thức truyền
thống, có nghĩa vẫn thực hiện các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước trong
tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo nhân viên. Trong những năm qua, do nhiều yếu
tố khách quan và chủ quan, hiệu quả thực hiện các chức năng phát triển của
quản lý nguồn nhân lực chưa cao, từ ñó ảnh hưởng ñến chất lượng của ñội
ngũ nhân lực trong công ty và không tương xứng với yêu cầu về phát triển
của công ty. Điều ñó ñặt ra yêu cầu cấp thiết cho hoạt ñộng phát triển nguồn
nhân lực của công ty Vận tải Đa cách là xây dựng ñội ngũ quản lý,
ñội ngũ nhân viên có chất lượng cao ñáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao
của ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.
Xuất phát từ những vấn ñề trên, tui chọn ñề tài “ Hoàn thiện công tác ñào
tạo nguồn nhân lực tại công ty Vận tải Đa cách” là luận văn tốt nghiệp
của mình.
2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài
• Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về ñào tạo nguồn nhân lực, ñưa
ra một số kinh nghiệm về ñào tạo nguồn nhân lực của một số công ty.
• Phân tích thực trạng về ñào tạo nguồn nhân lực của Công ty Vận
tải Đa cách.
• Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo
nguồn nhân lực của Công ty Vận tải Đa cách.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu hoạt ñộng ñào tạo nguồn nhân lực của Công ty Vận tải Đa
cách.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy
vật lịch sử, phương pháp logic và nghiên cứu so sánh, phương pháp tổng hợp,
hệ thống hóa số liệu và phân tích.
Các số liệu sử dụng trong luận văn là những số liệu của các báo cáo và
ñề tài nghiên cứu ñã công bố chính thức của công ty.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài
• Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về ñào tạo nguồn nhân lực trong
thời kỳ hội nhập theo quan ñiểm tổng thể thống nhất.
• Mô tả và phân tích thực trạng về ñào tạo nguồn nhân lực của công ty
Vận tải Đa cách.
• Đề xuất ñịnh hướng và giải pháp ñào tạo nguồn nhân lực của công
ty Vận tải Đa cách.
6. Nội dung luận văn
Luận văn ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo và phụ
lục, gồm có 3 chương:
Chương I: Những vấn ñề lý luận về công tác ñào tạo nguồn nhân
lực
Chương II: Thực trạng kinh doanh và ñào tạo nguồn nhân lực tại
công ty vận tải Đa cách
Chương III: Hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực tại công
ty Vận tải Đa cách.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement