Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988828 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của một số nước ở châu Á và ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Phân tích thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai qua những đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và quá trình CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai giai đoạn 2000-2004. Từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn ở Lào Cai: hoàn thiện các chính sách về nguồn lực, thị trường, các thành phần kinh tế và các vấn đề xã hội
Ket-noi.com chia sẻ miễn phí

Mục Lục

Mở đầu1 Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

1.1. NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI

HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN--5

l.l.lề Những khái niệm cơ bản5

1.1.1.1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá-5

1.1.1.2. Nông nghiệp và nông thôn-7

1.1.1.3. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn-9

1.1.2ể Sự cần thiết khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại

hoá nông nghiệp và nông thôn..11

l.lẾ3.Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp

và nóng thôn14

1.2.KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG

NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN CỦA MỘT số Nước Ở CHÂU Á16

1.2.1. Đài Loan.. 17

1.2.2. Thái Lan..19

1.2ế3. Trung Quốc..20

lễ3. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ

NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ Đổi MỚI---25

1.3.1.Quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng

về còng nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn..25

1.3.2.Những thành tựu đã đạt được.30

1.3.3.Những tồn tại và hạn chế..41
Chương 2:THƯC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THỒN Ở LÀO CAI

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM Tự NHIÊN, KINH TÊ VÀ XÃ HỘI..46

2.1.1.Đậc điểm tự nhỉèn...46

2.1.2.Đặc điểm kinh tê51

2.1.3.Đãc điểm xã hội..52

2.2.QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP

VÀ NÔNG THÔN Ở LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2000-2004..54

2.2.1.Chuyên dịch cơ cấu kinh tẻ ngành nỏng nghiệp —...54

2.2.2.ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào sản xuất

nông nghiệp.63

2.2.3.Phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn...71

2ề2.4.Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn...78

2.2.5.Phát triển nguồn nhân lực, phân công lao động xà hội..83

2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG..86

2.3.1.Những thành quả đâ đạt được86

2.3.2.Những tồn tại chu yếu..89

2ễ3.3.Nguyên nhân của những tồn tại..92

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY quá trình CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP

VÀ NÔNG THÔN Ở LÀO CAI

3.1. BỐI CẢNH VÀ QUAN ĐIỂM định hướng đẩy nhanh quá TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ

NÔNG THÔN Ở LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2005-2010...94

3.1.1.Bối cảnh...94

3.1.1.1.Bối cảnh trong nước94

3.1.1.2.Bối cảnh quốc tế95
3.1.2.Quan điếm định hướng.96

3.1.2.1 .Tiếp tục phát triến sản xuất toàn diện nồng - lâm - thủy sản

theo hướng sản xuất hàng hóa gán với thị trường---96

3.1.2.2.Kết hợp kỹ thuật truyền thống và ứng dụng khoa học-công

nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp--99

3.1.2.3.Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật chất của cồng nghiệp và dịch vụ, phát triển mạnh ngành nghề truyền thống ở

nông thôn101

3.1.2.4.Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn-104

3.1.2.5.Xây dựng nồng thôn mới-107

3.2.CÁC GIẢI PHÁP Cơ BẢN —107

3.2.1.Về cỏng tác quy hoạch107

3.2.2.Hoàn thiện các chính sách—..111

3.2.2.1.Chính sách vể nguồn lực--111

3.2.2.2.Chính sách về thị trường—120

3.2.2.3.Chính sách về các thành phần kinh tế---123

3.2.3.VỂ các vấn đề xã hội...126

3.2.3.1.Giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn-—126

3.2.3.2.Thu hẹp khoảng cách về thu nhập---128

3.2.3.3.Vấn đề định canh định cư132

KẾT LUẬN134

PHỤ LỤC...136

TÀI LIỆU THAM KHẢO...139
-5-
Ket-noi.com diễn đàn giáo dục hân hạnh mang tới CHƯƠNG 1:

Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN của công nghiệp HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

l.lễNHt)NG VÂN ĐỂ CHUNG VỂ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN.

1.1.1.NHỮNG KHÁI NIỆM cơ BẢN.

l.lẳl.l.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH)

Thuật ngữ CNH đã xuất hiện từ lâu và đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau Irong các từ điển nước ngoài cũng như trong nước. Việc đưa ra một thuật ngữ chính xác nhất, chung nhất thực sự rất khó khăn. Trên ihực tế, mỗi nước hay mồi tố chức quốc tế đểu đưa ra định nghĩa của riêng mình về CNH, HĐH, nhưng cách hiểu lại không thống nhất.

Trong Đại Bách khoa Toàn thư nước Pháp quan niệm: “CNH là đưa một đặc tính cồng nghiệp cho một hoạt động nào đó, hay trang bị các nhà máy hay các loại công nghiệp cho một vùng, một quốc gia”. Mặc dù quan niệm này chỉ ra được đặc tính công nghiệp là cơ sở của CNH, HĐH, là cách để phát triển các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân, nhưng nó chưa cho thấy được mục đích của CNH là gì, mà thực chất thiên về phát triển công nghiệp đơn thuần, và nó không chỉ rõ được CNH là một quá trình lâu

Trước đây ở Liên Xô (cũ) trong các tài liệu sách báo đã viết: “CNH là quá trình xây dựng nền đại công nghiệp cơ khí có khả năng cải tạo cả nông nghiệp. Đó là sự phát triển công nghiệp nặng với ngành trung tâm là chế tạo máy’\ Có thể khảng định quan niệm này đã chỉ ra được vai trò của công nghiệp cơ khí đối với ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, công nghiệp cơ khí chỉ là một trong các ngành đóng vai trò là phương tiện để thực

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement