Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988581 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii
LỜI MỞ ĐẦU .1
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẤP HUYỆN.4
1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ
ĐỊNH HưỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 4
1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn 4
1.1.2. Định hướng nghiên cứu của luận văn 10
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẤP HUYỆN10
1.2.1. Quy hoạch.10
1.2.2. Quy hoạch phát triển kinh tế cấp huyện.14
Chương 2: PHưƠNG PHÁP VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 30
2.1. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30
2.2. ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU34
2.2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của huyện Hoàng Su Phì 34
2.2.2. Dân số, lao động và việc làmtrên địa bàn huyện Hoàng Su Phì 38
2.2.3. Đánh giá chung về tiềm năng, nguồn lực phát triển kinh tế.39
Chương 3: THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN
HOÀNG SU PHÌ - HÀ GIANG43
3.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ 43
3.1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế huyện .43
3.1.2. Tổ chức cơ cấu bộ máy thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện56
3.1.3. Xây dựng các chính sách thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện .63
3.1.4. Kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch phát triển kinh tế huyện .84
3.2. ĐÁNH GIÁ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN HOÀNG SU
PHÌ - HÀ GIANG94
3.2.1. Đánh giá theo các tiêu chí phát triển kinh tế94
3.2.2. Đánh giá theo nội dung quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì97
Chương 4: GIẢI PHÁP VỀ QUY TRÌNH HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ ĐẾN NĂM 2020 .100
4.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ ĐẾN NĂM 2020100
4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ ĐẾN NĂM 2020100
4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện100
4.2.2. Hoàn thiện bộ máy thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện.105
4.2.3. Hoàn thiện chính sách thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế 108
4.2.4. Hoàn thiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế123
4.2.5. Nhóm các giải pháp khác .124
4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ127
KẾT LUẬN.128
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO129
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quy hoạch phát triển kinh tế là luận chứng phát triển các ngành kinh tế và tổ
chức không gian các hoạt động kinh tế một cách hợp lý trên phạm vi lãnh thổ trong
một thời gian xác định, thể hiện tầm nhìn và bố trí chiến lược về mặt thời gian và
không gian nhằm chủ động đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển một cách có
hiệu quả nhất.
Quy hoạch phát triển kinh tế là căn cứ quan trọng để thực hiện sự nhất quán
trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, vì vậy đây là một trong những
căn cứ để xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của địa phương. Quy
hoạch tổng thể cũng là cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp và phối hợp hoạt động
giữa các ngành, các lĩnh vực của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã rất
quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh và các huyện trên địa bàn tỉnh. Đối với huyện Hoàng Su Phì, tỉnh đã
có Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về
việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoàng Su Phì
đến năm 2020.
Hoàng Su Phì là huyện thuộc vùng cao núi đất, nằm về phía Tây của tỉnh Hà
Giang và giữ vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng; huyện có tiềm năng lớn về
phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - du lịch và công nghiệp chế biến,
khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng. Thời gian qua, kinh tế của huyện đã có
nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công
nghiệp ngày một tăng; cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường đáng kể; đời
sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Tại Hoàng Su Phì, công tác quy hoạch luôn được huyện quan tâm và triển
khai sớm. Qua quá trình thực hiện quy hoạch cho thấy các quan điểm, mục tiêu cơ
bản và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, lãnh thổ đề ra trong quy hoạch là
phù hợp, các dự án trọng điểm đang được đưa vào thực hiện trong các kế hoạch 5
năm và hàng năm. Điều đó khẳng định rằng, công tác quy hoạch đã có những đóng
góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện.
Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển của các ngành, lĩnh vực
trên địa bàn, tình hình kinh tế của cả tỉnh nói chung huyện Hoàng Su Phì nói riêng
đang có những thay đổi, nhiều yếu tố mới xuất hiện, mặt khác trong các cơ hội và
thách thức mới đang tác động mạnh tới quá trình phát triển kinh tế của tỉnh. Trong
bối cảnh đó, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa
tinh thần của nhân dân và nhanh chóng hòa nhập với các xu thế phát triển chung của
đất nước và thế giới trong thời kỳ 2010-2020, việc tìm kiếm những biện pháp hoàn
thiện Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì đến năm 2020 là rất cần
thiết và có ý nghĩa thực tiễn lớn.
Chính vì những lý do đó, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé
của mình vào việc hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, học
viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện
Hoàng Su Phì - Hà Giang” làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu sau cùng của đề tài là tìm kiếm các giải pháp nhằm
hoàn thiên ̣ quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến
năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu
cụ thể sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn
huyện.
- Phân tích, đánh giá thưc ̣ trạng quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su
Phì, tỉnh Hà Giang, từ đó, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân trong
quy hoạch phát triển kinh tế huyện.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiên ̣ quy hoạch phát triển kinh tế
huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
3.2. Phạm vi nghiêm cứu:
- Về nội dung: Luận văn tiếp cận nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế
góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện.
Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn phát triển của các ngành, lĩnh vực
trên địa bàn, tình hình kinh tế của cả tỉnh nói chung huyện Hoàng Su Phì nói riêng
đang có những thay đổi, nhiều yếu tố mới xuất hiện, mặt khác trong các cơ hội và
thách thức mới đang tác động mạnh tới quá trình phát triển kinh tế của tỉnh. Trong
bối cảnh đó, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa
tinh thần của nhân dân và nhanh chóng hòa nhập với các xu thế phát triển chung của
đất nước và thế giới trong thời kỳ 2010-2020, việc tìm kiếm những biện pháp hoàn
thiện Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì đến năm 2020 là rất cần
thiết và có ý nghĩa thực tiễn lớn.
Chính vì những lý do đó, cùng với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé
của mình vào việc hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, học
viên mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế huyện
Hoàng Su Phì - Hà Giang” làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu sau cùng của đề tài là tìm kiếm các giải pháp nhằm
hoàn thiên ̣ quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến
năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, đề tài cần thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu
cụ thể sau:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn
huyện.
- Phân tích, đánh giá thưc ̣ trạng quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su
Phì, tỉnh Hà Giang, từ đó, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân trong
quy hoạch phát triển kinh tế huyện.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiên ̣ quy hoạch phát triển kinh tế
huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến năm 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
3.2. Phạm vi nghiêm cứu:
- Về nội dung: Luận văn tiếp cận nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement