Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987924 link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... ii
MỤC LỤC ......................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ............................................................ vi
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU .......................................................................... vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ....................................................................... viii
MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 2
4. Ý nghĩa khoa học của đề tài .......................................................................... 3
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 3
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƢ
PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC ..................................................................... 4
1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ......................... 4
1.1.1. Khái niệm tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ................................ 4
1.1.2. Bản chất và đặc trƣng tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ............. 8
1.1.3. Các hình thức tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ........................ 10
1.1.4. Nguyên tắc và Quy trình cấp tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ......... 13
1.1.5. Sự cần thiết và vai trò tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc ........... 17
1.1.6. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc
tại Ngân hàng Phát triển ........................................................................ 23
1.2. Cơ sở thực tiễn về tín dụng đầu tƣ phát triển của nhà nƣớc .................... 27
1.2.1. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng ĐTPT của nhà nƣớc ở một số
nƣớc trên thế giới và bài học đối với Việt Nam ................................... 27
1.2.2. Kinh nghiệm về hoạt động tín dụng ĐTPT của nhà nƣớc ở một số
ngân hàng Phát triển trong nƣớc và bài học đối với NHPT chi
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 37
2.1. Câu hỏi đƣợc đặt ra khi nghiên cứu ......................................................... 37
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 37
2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu .......................................................................... 37
2.2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................ 38
2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu ............................................................................ 41
2.4. Khung lý thuyết ........................................................................................ 41
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT
TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT
TRIỂN TUYÊN QUANG ................................................................................ 42
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ................................................................... 42
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 42
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 43
3.1.3. Đặc điểm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn ................ 46
3.2. Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang ................. 47
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ........................................................ 47
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang ......... 48
3.2.3. Tổ chức bộ máy của chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang.... 49
3.2.4. Nguồn vốn hoạt động và các hoạt động nghiệp vụ chính ..................... 52
3.3. Thực trạng tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc tại Chi nhánh
Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ........................................................ 53
3.3.1. Tình hình huy động và quản lý nguồn vốn ........................................... 53
3.3.3. Tình hình cho vay tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc tại Chi
nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ............................................. 56
3.3.4. Tình hình thu nợ - dƣ nợ tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc
tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ................................. 61
3.3.5. Tình hình thực hiện bảo lãnh tín dụng đầu tƣ và hỗ trợ sau đầu tƣ
tại Chi nhánh Ngân Hàng Phát triển Tuyên Quang ................................ 71
3.4. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đầu tƣ phát triển tại chi nhánh
ngân hàng Phát triển Tuyên Quang ......................................................... 73
3.4.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................ 73
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế .......................................................................... 74
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế .............................................. 76
Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƢỚC TẠI CHI
NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TUYÊN QUANG .............................. 81
4.1. Định hƣớng phát triển của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Tuyên
Quang đến năm 2020 .............................................................................. 81
4.1.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................ 81
4.1.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 81
4.1.3. Định hƣớng hoạt động ........................................................................... 82
4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tƣ phát
triển của nhà nƣớc tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Tuyên Quang ... 85
4.2.1. Xây dựng chiến lƣợc khách hàng để đạt đƣợc tăng trƣởng tín dụng
hằng năm ................................................................................................. 85
4.2.2. Nâng cao chất lƣợng thẩm định năng lực của khách hàng vay vốn
tín dụng đầu tƣ ........................................................................................ 87
4.2.3. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. ...................................... 89
4.2.4. Tăng cƣờng hoạt động khai thác và cung cấp thông tin ....................... 91
4.2.5. Tăng cƣờng công tác huy động vốn tại Chi nhánh ............................... 93
4.2.6. Một số giải pháp hỗ trợ khác ................................................................. 95
4.3. Kiến nghị .................................................................................................. 97
4.3.1. Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam ............................................... 97
4.3.2. Đối với chính quyền địa phƣơng ........................................................... 99
4.3.3. Đối với khách hàng vay vốn ............................................................... 100
KẾT LUẬN .................................................................................................... 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 103
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement