Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987876 Link tải miễn phí luận văn


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT
TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) ........................................................................... 5
1.1. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các khái niệm liên quan ...... 5
1.1.1. Khái niệm về ODA ................................................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm nguồn vốn ODA ....................................................................... 6
1.1.3. Phân loại vốn ODA .................................................................................. 6
1.1.4. Các tổ chức cung cấp ODA ..................................................................... 9
1.2. Vai trò của ODA .......................................................................................... 10
1.2.1. Đối với nước xuất khẩu vốn .................................................................. 10
1.2.2. Đối với nước nhập khẩu vốn ................................................................. 11
1.3. Ƣu, nhƣợc điểm của vốn ODA ................................................................... 12
1.3.1. Ưu điểm của ODA .................................................................................. 12
1.3.2. Nhược điểm của ODA ............................................................................ 14
1.4. Xu hƣớng vận động dòng vốn ODA hiện nay........................................... 15
1.5. Thu hút ODA ............................................................................................... 17
1.5.1. Khái niệm thu hút ODA ......................................................................... 17
1.5.2. Sự cần thiết phải thu hút nguồn vốn ODA ........................................... 17
CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT NGUỒN VỐN ODA TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH YÊN BÁI .................................................................................................. 19
2.1. Giới thiệu chung về nguồn vốn ODA tại Việt Nam ................................. 19
2.1.1. Thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA vào Việt Nam .......... 19
2.1.2. Công tác quản lý nguồn vốn ODA tại Việt Nam .................................. 20
2.1.3. Những tác động mà ODA mang lại cho Việt Nam ............................... 21
2.2. Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Yên Bái và các
nhà tài trợ ODA .................................................................................................. 23
2.2.1. Những tổ chức tài trợ quốc tế và những dự án ODA đầu tiên ............ 23
2.2.2. Các nhà tài trợ có nhiều dự án ODA thực hiện tại tỉnh Yên Bái từ
2001 – 2013 ....................................................................................................... 24
2.2.3. Các nhà tài trợ cung cấp ODA lớn cho tỉnh Yên Bái từ 2001 – 2013 . 24
2.3. Tình hình thu hút ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2001 – 2013
.............................................................................................................................. 25
2.3.1. Giai đoạn 2001 – 2007 ........................................................................... 25
2.3.2. Giai đoạn 2008 – 2013 ........................................................................... 27
2.3.3. Tổng hợp tình hình tiếp nhận, thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA từ
năm 1993 – 2013 .............................................................................................. 29
2.4. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái ............... 34
2.5. Đánh giá về chính sách, thể chế thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn
ODA của chính quyền địa phƣơng tỉnh Yên Bái ............................................ 36
2.5.1. Những mặt đã làm được ........................................................................ 36
2.5.2. Những mặt hạn chế ............................................................................... 38
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THU HÚT VỐN ODA VÀO
TỈNH YÊN BÁI .................................................................................................. 40
3.1. Định hƣớng quan hệ hợp tác phát triển của UBND tỉnh Yên Bái với các
nhà tài trợ trong thời gian tới ........................................................................... 40
3.1.1. Căn cứ xây dựng định hướng vân động thu hút, quản lý, sử dụng
nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020 ............... 41
3.1.2. Định hướng của UBND tỉnh trong vận động, thu hút, quản lý, sử
dụng ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2015 - 2020 ............... 42
3.1.3. Các lĩnh vực định hướng vận động, thu hút đầu tư vốn ODA trên địa
bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2015 - 2020 ................................................ 43
3.1.4. Các nhà tài trợ định hướng vận động, thu hút nguồn vốn ODA trên
địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2015 - 2020 ......................................... 46
3.2. Các giải pháp tăng cƣờng thu hút nguồn vốn ODA vào tỉnh Yên Bái ... 47
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 54
PHỤ LỤC ............................................................................................................ 56
Phụ lục 1: Tổng hợp các dự án ODA giai đoạn 2001 – 2007 trên địa bàn tỉnh
Yên Bái ................................................................................................................ 56
Phụ lục 2: Tổng hợp các dự án ODA giai đoạn 2008 – 2013 trên địa bàn tỉnh
Yên Bái ................................................................................................................ 65
Phụ lục 3: Khối lƣợng ODA của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2001 – 2013........... 71
Phụ lục 4: Cơ cấu vốn cho vay và viện trợ không hoàn lại nguồn ODA của
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2001 – 2013 .................................................................. 71
Phụ lục 5: Một số nhà tài trợ chính ODA của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2001 –
2013 ...................................................................................................................... 72
Phụ lục 6: Các lĩnh vực đầu tƣ của vốn viện trợ ODA tại Yên Bái giai đoạn
2001 – 2012 .......................................................................................................... 73
Phụ lục 7: Cơ cấu vốn trong các lĩnh vực đầu tƣ ODA tại Yên Bái giai đoạn
2001 – 2013 .......................................................................................................... 74
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mỗi địa phương để phát triển đều cần một lượng vốn nhất định để xây
dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, tăng cường y tế, giáo dục, xã hội… Thông
thường, nguồn vốn mà địa phương được tiếp nhận là nguồn vốn hỗ trợ từ ngân
sách Nhà nước và Chính phủ, từ các tổ chức trong nước, các cá nhân, doanh
nghiệp có khả năng đầu tư. Đối với địa phương có xuất phát điểm thấp như Yên
Bái cùng với những khó khăn về địa hình, tiềm lực kinh tế đã đặt ra cho tỉnh bài
toán rất nan giải. Để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Yên
Bái cần thiết phải có nguồn vốn đầu tư khá lớn để khắc phục tình trạng khó khăn
và phát huy tiềm năng thế mạnh vốn có của tỉnh, từ đó hòa nhập vào tiến trình
phát triển chung của cả nước.
Trong những năm qua, bên cạnh nguồn vốn từ Đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) đã có tác động tích cực tới thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển,
nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ là các Chính phủ, các tổ chức Chính phủ trên
toàn cầu đã có tác động không nhỏ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông,
nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.
Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn trong việc
phát triển kinh tế. Mặc dù tỉnh Yên Bái có nhiều tiềm năng tự nhiên tương đối
thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng do địa hình đồi núi phức tạp, đi lại khó khăn
đã cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh và thông thương hàng hóa cũng
như sự giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh. Trong điều kiện kinh tế còn nghèo,
vốn tích lũy từ địa phương chỉ đáp ứng được 35 – 40% nhu cầu chi tiêu của tỉnh.
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước tuy đã góp phần rất lớn trong cải thiện tình hình
nhưng cũng không thể đáp ứng được nhu cầu về đầu tư của tỉnh.
Tuy nhiên, do được tiếp nhận nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ mà cơ sở
hạ tầng, giao thông trong tỉnh cũng như các dịch vụ giáo dục, y tế đã được cải
thiện đáng kể. Các dự án xóa đói giảm nghèo; xây dựng điện, đường, trường,
trạm; các trạm y tế xã, huyện, thị trấn, thành phố; các dự án giáo dục từ tiểu học
đến trung học phổ thông… đều mang lại những kết quả tích cực. Tính đến năm
2012, tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh đều có điện; có trường học cho trẻ em
đến trường; hầu hết các xã đều có trạm y tế chăm sóc cho sức khỏe người dân;
đường giao thông nông thôn được làm ở hầu hết các vùng dân tộc thiểu số, thuận
tiện cho giao thông và sinh hoạt của mọi người dân vùng sâu, vùng xa.
Trong quá trình thực tập tại phòng KTĐN – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Yên Bái, tui có cơ hội nghiên cứu về nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Có thể thấy rằng nguồn vốn ODA đã mang lại rất nhiều kết quả tích cực cho tỉnh.
Nguồn vốn này đã cải thiện được tình trạng kém phát triển, lạc hậu, khó khăn
cho hầu hết các dân tộc trên địa bàn tỉnh do chính quyền địa phương chưa làm
được vì thiếu nguồn kinh phí, thiếu nguồn vốn cần thiết để phát triển. Vì thế,
việc thu hút ngày càng nhiều vốn ODA là một yêu cầu hết sức quan trọng và cần
thiết cho tỉnh Yên Bái.
Nhận thức được tầm quan trọng của ODA và những lợi ích nguồn vốn này
mang lại cùng với những hạn chế của nguồn vốn này, tui thấy nghiên cứu về
nguồn vốn này là vô cùng thiết thực. Chính vì thế, tui chọn đề tài “Tình hình thu
hút nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái – thực trạng và giải pháp” làm
đề tài khóa luận tốt nghiệp. tui muốn thông qua bài nghiên cứu này đưa ra cái
nhìn tổng quan nhất về thực trạng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh Yên Bái
trong những năm qua và từ đó góp phần đưa ra một số giải pháp cải thiện tình
hình thu hút ODA trong thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement