Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#986130 Link tải miễn phí luận văn

Mục lục
Luận văn tốt nghiệp ........................................................................................................ 1
“Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn -
Chi nhánh Nam Hà Nội” ................................................................................................. 1
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4
CHƯƠNG I : CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ........... 6
1.1. Khái quát về hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Thương mại ............................ 6
1.2.Hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại ................................................. 7
1.2.1 Sự hình thành và phát triển của hoạt động bảo lãnh ...................................... 7
1.2.2 Khái niệm về bảo lãnh Ngân hàng ................................................................... 8
1.2.3 Vai trò của bảo lãnh Ngân hàng .................................................................... 15
1.2.4. Các văn bản pháp luật điều chỉnh nghiệp vụ bảo lãnh ................................. 17
1.2.5. Phân loại bảo lãnh Ngân hàng ..................................................................... 18
1.3. Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Thương mại .................................... 26
1.3.1. Quan niệm về phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng Thương mại ........ 26
1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại ..... 28
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại
................................................................................................................................ 31
1.4. Những rủi ro phát sinh trong hoạt động bảo lãnh ............................................. 35
1.4.1. Rủi ro đối với Ngân hàng .............................................................................. 35
1.4.2. Rủi ro đối với người được bảo lãnh .............................................................. 36
1.4.3. Rủi ro đối với người thụ hưởng bảo lãnh ..................................................... 37
1.5. Kinh nghiệm về bảo lãnh Ngân hàng của các nước trên thế giới ...................... 39
1.5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc ...................................................................... 39
1.5.2. Kinh nghiệm của Đức ................................................................................... 40
1.5.3. Kinh nghiệm của Thái Lan ........................................................................... 40
1.5.4. Kinh nghiệm của Singapore .......................................................................... 41
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI ................ 42
2.1. Khái quát hoạt động của Agribank Nam Hà Nội .............................................. 42
2.2. Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Agribank Nam Hà Nội .............................. 51
2.2.1. Văn bản điều chỉnh và các loại bảo lãnh được thực hiện ............................. 51
2.2.2. Biểu phí dịch vụ bảo lãnh ............................................................................. 52
2.2.3. Qui trình nghiệp vụ bảo lãnh ........................................................................ 54
2.2.4. Kết quả thực hiện bảo lãnh ........................................................................... 64
2.3. Đánh giá về hoạt động bảo lãnh tại Agribank Nam Hà Nội .............................. 71
2.3.1. Các kêt quả đạt được ..................................................................................... 71
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH TẠI NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ
NỘI ................................................................................................................................ 76
3.1. Phương hướng mục tiêu năm 2010 .................................................................... 76
3.1.1. Mục tiêu phấn đấu ........................................................................................ 76
3.1.2. Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh ................................................... 76
3.2. Các giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ bảo lãnh........................................... 77
3.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển nghiệp vụ bảo lãnh thích hợp trong từng thời
kỳ cụ thể .................................................................................................................. 77
3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định thẩm định các yêu cầu bảo lãnh ................ 78
3.2.3. Chú trọng công tác tiếp nhận và xử lý tài sản đảm bảo ................................ 80
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý các món vay bảo lãnh ..................... 81
3.2.5. Chú trọng công tác tổ chức, đào tạo cán bộ nhân viên Ngân hàng thực hiện
nghiệp vụ bảo lãnh và củng cố, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trên
tất cả các mặt .......................................................................................................... 83
3.2.6. ứng dụng Marketing trong hoạt động bảo lãnh Ngân hàng ......................... 84
3.2.7. ứng dụng khoa học công nghệ vào nghiệp vụ bảo lãnh ................................ 88
3.2.8. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ giao dịch với các Ngân hàng khác dựa
trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi để đẩy mạnh các nghiệp vụ đồng bảo lãnh,
tái bảo lãnh ............................................................................................................. 89
3.3. Một số kiến nghị .................................................................................................. 90
3.3.1. Đối với chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước .................................... 90
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước ....................................................................... 91
3.3.3. Đối với khách hàng ....................................................................................... 93
KẾT LUẬN .................................................................................................................... 94

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement