Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985973 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC HỘP
MỞ ĐẦU ... 7
Chƣơng 1: Tổng quan về quản lý nợ thuế và cƣỡng chế thuế . 10
1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý nợ thuế. ... 10
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nợ thuế. .. 10
1.1.2. Các hình thức nợ thuế và điều kiện xuất hiện hành vi nợ thuế. 13
1.1.3. Hậu quả nợ thuế và vai trò của việc quản lý nợ thuế. 18
1.2. Một số vấn đề về cƣỡng chế thuế. 20
1.2.1. Khái niệm cưỡng chế thuế .. 20
1.2.2. Đặc điểm của cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế .. 21
1.2.3. Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế... 22
1.2.4. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. . 23
1.2.5. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. ... 24
1.2.6. Vai trò của cưỡng chế thuế. 25
1.3. Kinh nghiệm quản lý nợ thuế của một số nƣớc trên thế giới và bài học áp dụng
cho Việt Nam. 26
1.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản. ... 26
1.3.2. Biện pháp thu nợ của Hàn Quốc. 27
1.3.3. Biện pháp thu nợ của Australia. . 28
1.3.4. Một số kinh nghiệm vận dụng vào công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế ở
Việt Nam. ... 33
Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nợ thuế và cƣỡng chế thuế tại
huyện Đông Anh. . 36
2.1. Tình hình thực hiện công tác quản lý nợ thuế và cƣỡng chế thuế tại địa bàn
huyện Đông Anh. 36
2.1.1. Thực trạng nợ thuế tại địa bàn huyện Đông Anh trong giai đoạn 2004 – 2008 .. 36
2.1.2. Thực trạng công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại địa bàn huyện Đông
Anh. .. 48
2.2. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nợ thuế và cƣỡng chế thuế ở huyện
Đông Anh. 56
2.2.1. Những mặt tích cực. ... 56
2.2.2 Tồn tại và những vấn đề đặt ra trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. .. 58
Chƣơng 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản lý nợ thuế và
cƣỡng chế thuế tại huyện Đông Anh. 67
3.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội trong nƣớc tác động đến công tác quản lý nợ thuế và
cƣỡng chế thuế. ... 67
3.2. Quan điểm, mục tiêu về quản lý nợ thuế và cƣỡng chế thuế. .. 68
3.2.1. Quan điểm về quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. 68
3.2.2. Yêu cầu của công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế. .. 72
3.2.3. Các thước đo kết quả quản lý, đôn đốc thu nợ. .. 74
3.3. Các giải pháp và kiến nghị tăng cƣờng công tác quản lý nợ thuế và cƣỡng chế
thuế. .. 74
3.3.1. Đổi mới và hoàn thiện chính sách thuế theo hướng giảm nhẹ mức nộp thuế, tăng
cường giãn thuế. ... 74
3.3.2. Đổi mới và tăng cường quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tại chi cục. 77
3.3.3. Về công nghệ quản lý thuế. 80
3.3.4. Tăng cường cưỡng chế thuế bằng các hình thức thích hợp. ... 81
3.3.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuế. 82
3.3.6. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với đối tượng nộp thuế. ... 83
3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp. . 84
3.4.1. Đối với Đảng và Nhà nước. 84
3.4.2. Đối với Bộ tài chính. ... 84
3.4.3. Đối với Tổng cục thuế. ... 84
3.4.4. Đối với Cục thuế TP Hà Nội. .. 85
3.4.5. Đối với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Đông Anh. . 86
3.4.6. Đối với Chi cục huyện Đông Anh. .. 86
3.4.7. Đối với người nộp thuế. .. 88
3.4.8. Đối với các cơ quan, ban, ngành có liên quan. ... 88
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế là một khâu quan trọng trong hệ thống quản lý
thuế, là một chức năng chính của mô hình quản lý thuế trong cơ chế tự khai – tự nộp
thuế. Mô hình này có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật
thuế của đối tượng nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế cho Ngân
sách Nhà nước (NSNN) nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng giữa các đối
tượng nộp thuế (ĐTNT) trong việc thu nộp thuế. Quản lý được nợ đọng thuế và kết quả
đem lại từ việc đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế là một trong những thước đo cơ bản để
đánh giá chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý thuế.
Việc triển khai thực hiện Luật quản lý thuế đã tạo cơ sở pháp lý để đổi mới công
tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế; ngược lại việc quản lý tốt nợ đọng thuế và cưỡng
chế thuế lại có tác động sâu sắc tới công tác quản lý thuế, tạo sự chuyển động mạnh mẽ
cả từ phía đối tượng nộp thuế và cơ quan quản lý thuế nói chung.
Trong hoạt động thực tiễn, cùng với việc triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế,
ngành thuế phải chuyển đổi và kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý thuế theo mô hình
chức năng, bao gồm: tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế (NTT); quản lý kê khai – kế
toán thuế; quản lý nợ và cưỡng chế thuế; thanh tra, kiểm tra ĐTNT và kiểm tra nội bộ,
trong đó quản lý nợ và cưỡng chế thuế là một trong những chức năng chính và cơ bản
xuyên suốt trong quá trình quản lý thuế.
Bộ máy Quản lý nợ và cưỡng chế thuế được hình thành theo hệ thống từ cấp Tổng
cục thuế đến cấp Cục và Chi cục thuế. Với bộ máy hiện tại, với các điều kiện pháp lý,
trên cơ sở triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tin học thì bước đầu công tác quản lý
nợ và cưỡng chế thuế đã đáp ứng được nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, do cơ chế chính sách còn chưa đồng bộ, cơ chế quản lý chưa đáp ứng
được yêu cầu, một bộ phận cán bộ thuế trình độ còn hạn chế và ý thức của một số người
nộp thuế chưa cao nên số nợ đọng thuế vẫn còn lớn, nhiều khoản nợ thuế tồn tại nhiều
năm không có khả năng thu, nhiều đối tượng có nợ thuế đã không còn tồn tại do bị giải
thế, mất tích … gây thất thu lớn cho NSNN.
Trong bối cảnh chung của cả nước, Đông Anh là một huyện của Hà Nội, cũng
đang triển khai công tác quản lý thuế nói chung, trong đó có công tác quản lý nợ thuế và
cưỡng chế thuế. Trong những năm qua công tác quản lý nợ thuế ở Đông Anh cũng đem
lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế ở Chi
cục thuế huyện Đông Anh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tình trạng nợ đọng thuế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement