Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985616 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv
BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ: v
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
3. Mục tiêu và ý nghĩa nghiên cứu 3
3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3
3.2 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 3
4. Câu hỏi nghiên cứu 3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
6. Phương pháp nghiên cứu 4
7. Bố cục của đề tài 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU TRONG
KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 6
2.1 Bản chất của trọng yếu trong kiểm toán 6
2.2 Đánh giá trọng yếu trong kiểm toán tài chính 9
2.2.1 Ý nghĩa của việc đánh giá trọng yếu 9
2.2.2 Quy trình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán tài chính 9
2.2.2.1 Ước lượng ban đầu về mức trọng yếu 10
2.2.2.2 Phân bổ ước lượng ban đầu về trọng yếu cho các khoản mục 12
2.2.2.3 Ước lượng tổng sai phạm cho từng khoản mục 13
2.2.2.4 Ước tính sai phạm kết hợp của báo cáo tài chính 13
2.2.2.5 So sánh ước tính sai số kết hợp với ước lượng sơ bộ về tính trọng
yếu (hay ước lượng đã được điều chỉnh) 14
2.3 Đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm
yết trên thị trường chứng khoán 15
2.3.1 Đặc điểm của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 15
2.3.2 Đặc điểm kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị
trường chứng khoán 15
2.3.3 Đặc điểm đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của các
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 17
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU TRONG KIỂM
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC
LẬP VIỆT NAM THỰC HIỆN 19
3.1 Hệ thống văn bản pháp quy và hướng dẫn nghề nghiệp của Việt Nam có liên
quan đến đánh giá trọng yếu 19
3.2 Đặc điểm các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 20
3.2.1 Đặc điểm chung của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán
Việt Nam 20
3.2.2 Đặc điểm báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường
chứng khoán Việt Nam 21
3.3 Thực trạng đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty
niêm yết trên thị trường chứng khoán do các công ty kiểm toán độc lập Việt
Nam thực hiện 23
3.3.1 Thực trạng việc đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính các
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam do các công ty kiểm
toán thuộc nhóm Big 4 thực hiện 23
3.3.1.1 Thực trạng chung 24
3.3.1.2 Quy trình vận dụng, đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài
chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam do Công
ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
thực hiện 24
3.3.2 Thực trạng đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của các
toán ngoài Big 4 (Non-Big 4) thực hiện 31
3.3.2.1 Thực trạng chung 31
3.3.2.2 Quy trình vận dụng đánh giá trọng yếu trong Công ty TNHH Hãng
kiểm toán AASC 32
3.3.2.3. Quy trình vận dụng đánh giá trọng yếu trong Công ty TNHH kiểm
toán An Phú 37
3.3.2.4 So sánh quy trình đánh giá trọng yếu giữa Công ty TNHH Hãng
Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán An Phú 38
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU TRONG KIỂM
TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC
LẬP VIỆT NAM THỰC HIỆN 40
4.1 Nhận xét chung tình hình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài
chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán do kiểm toán độc
4.1.1 Những kết quả đạt được 40
4.1.2 Những tồn tại cần hoàn thiện 42
4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá trọng yếu trong kiểm
toán BCTC do các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện 44
4.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp 46
KẾT LUẬN 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO vi
PHỤ LỤC vii
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement