Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984975 link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU .. 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƢỢC MARKETING
QUỐC TẾ .. 4
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG . 4
1. CHIẾN LƢỢC 4
2. CHIẾN LƢỢC KINH DOANH . 4
3. CHIẾN LƢỢC MARKETING .. 5
4. CHIẾN LƢỢC MARKETING QUỐC TẾ 7
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƢỢC MARKETING QUỐC
TẾ .. 8
1. CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM. .. 8
1.1 MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM .. 8
1.2 CÁC CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM 9
2. CHIẾN LƢỢC GIÁ .. 13
2.1 MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƢỢC GIÁ 13
2.2 CÁC CHIẾN LƢỢC GIÁ .. 15
3. CHIẾN LƢỢC PHÂN PHỐI .. 19
3.1 MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƢỢC PHÂN PHỐI . 19
3.2 CÁC CHIẾN LƢỢC PHÂN PHỐI 19
4. CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH 22
4.1 MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ KINH
DOANH 22
4.2 CÁC CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH .. 23
CHƢƠNG II: CHIẾN LƢỢC MARKETING THÀNH CÔNG CỦA
MCDONALD’S 26
I. TỔNG QUAN VỀ MCDONALD’S . 26
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MCDONALD’S
.. 26
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA MCDONALD’S 26
1.2 CHẶNG ĐƢỜNG PHÁT TRIỂN CỦA MCDONALD’S . 28
2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MCDONALD’S 31
2.1 PHƢƠNG THỨC KINH DOANH 31
2.2 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH 33
2.3 THỊ TRƢỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU. .. 34
3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH .. 35
3.1 TỔNG DOANH THU . 35
3.2 LỢI NHUẬN SAU THUẾ . 37
II. CHIẾN LƢỢC MARKETING THÀNH CÔNG CỦA
MCDONALD’S .. 40
1. CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM . 40
1.1 ĐỘ TIÊU CHUẨN HÓA CAO VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT
LƢỢNG 42
1.2 KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ ĐỔI MỚI 43
1.3 CHÚ Ý ĐẾN SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG . 46
2. CHIẾN LƢỢC GIÁ .. 48
2.1 CHIẾN LƢỢC ĐỊNH GIÁ KHÁC BIỆT 48
2.2 CHIẾN LƢỢC GIÁ GIÀNH THỊ PHẦN KHỐNG CHẾ 51
3. CHIẾN LƢỢC PHÂN PHỐI .. 52
3.1 XÂY DỰNG CHUỖI NHÀ HÀNG RỘNG KHẮP THẾ GIỚI . 52
3.2 LỰA CHỌN VỊ TRÍ KINH DOANH THUẬN LỢI 55
3.3 THIẾT LẬP MẠNG LƢỚI KHO HÀNG THUẬN TIỆN CHO
VIỆC KINH DOANH . 56
4. CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH 56
4.1 QUẢNG CÁO HẤP DẪN 56
4.2 TĂNG CƢỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG PR .. 59
4.3 ĐẨY MẠNH QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG 60
5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA MCDONALD’S 61
5.1 SỰ THÀNH CÔNG CỦA CHÂM NGÔN KINH DOANH: “SUY
NGHĨ TOÀN CẦU, HÀNH ĐỘNG ĐỊA PHƢƠNG” .. 61
5.2 XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI .. 62
CHƢƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHỞ 24 TỪ CHIẾN
LƢỢC MARKETING CỦA MCDONALD’S 64
I. CHIẾN LƢỢC MARKETING CỦA PHỞ 24 .. 64
1. GIỚI THIỆU VỀ PHỞ 24 . 64
2. CHIẾN LƢỢC MARKETING HIỆN NAY CỦA PHỞ 24 65
2.1 CHIẾN LƢỢC SẢN PHẨM . 65
2.2 CHIẾN LƢỢC GIÁ . 67
2.3 CHIẾN LƢỢC PHÂN PHỐI .. 68
2.4 CHIẾN LƢỢC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ KINH DOANH .. 72
3. ĐÁNH GIÁ VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING HIỆN NAY CỦA
PHỞ 24 . 73
3.1 THÀNH CÔNG CỦA PHỞ 24 73
3.2 NHỮNG ĐIỂM CÒN HẠN CHẾ .. 74
4. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 76
4.1 TRỞ THÀNH FASTFOOD HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ
THƢƠNG HIỆU PHỞ SỐ 1 THẾ GIỚI 76
4.2 HỢP TÁC VỚI QUỸ VINA CAPITAL ĐỂ MỞ RỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH .. 77
II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHỞ 24 77
1. PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU VÀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG
FRANCHISING .. 78
1.1 XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU NHƢỢNG QUYỀN MANG BẢN
SẮC QUỐC GIA THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ . 78
1.2 ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG FRANCHISING .. 79
2. TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC TIẾP THỊ 82
3. ĐẦU TƢ CHO HOẠT ĐỘNG R&D VỚI MỘT CHIẾN LƢỢC
PHÁT TRIỂN DÀI HẠN 83
4. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHÚ TRỌNG VÀO NHU CẦU CỦA
KHÁCH HÀNG 83
5. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHO KẾ
HOẠCH PHÁT TRIỂN DÀI HẠN 84
KẾT LUẬN . 85
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Marketing là hoạt động không thể thiếu đối với sự tồn tại của doanh
nghiệp từ khi sản phẩm vẫn còn là ý tưởng đến khi tung ra thị trường, lúc phát
triển chín muồi cũng như khi suy thoái. Doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao
hay thua lỗ phần lớn dựa vào các chiến lược Marketing của mình. Đặc biệt,
khi doanh nghiệp mở rộng kinh doanh ra ngoài biên giới, trong một môi
trường quốc tế nhiều cạnh tranh và rủi ro, việc xây dựng một chiến lược
Marketing nhằm giúp sản phẩm thích nghi được với mức sống, cấu trúc dân
cư và nền văn hóa riêng biệt của từng quốc gia, từng địa phương có ý nghĩa
quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp đó. Hãng đồ ăn nhanh
McDonald’s là một ví dụ thành công điển hình cho việc mở rộng mạng lưới
kinh doanh trên toàn thế giới với việc sản xuất hamburger, các đồ rán kiểu
Pháp và chế phẩm từ sữa. Khi thâm nhập vào các thị trường nước ngoài,
McDonald’s phải đối mặt với các đối thủ đồ ăn nhanh khác như Subway,
Wendy’s hay các cửa hàng ăn tối như Chili’s Olive Garden, Red Lobster và
cả những trở ngại khác như thái độ người tiêu dùng, luật pháp, vấn đề dinh
dưỡng. Nhưng McDonald’s đã vượt qua được tất cả các khó khăn đó, và trở
thành thương hiệu dẫn đầu nền công nghiệp đồ ăn nhanh của Mỹ và cả thế
giới. Đây chính là kết quả của việc áp dụng một chiến lược Marketing quốc tế
hết sức bài bản và linh hoạt của McDonald’s. McDonald’s không chỉ làm thay
đổi hoàn toàn bộ mặt ngành công nghiệp đồ ăn nhanh của Mỹ, mà còn mở
đường cho một phương thức kinh doanh nhượng quyền thương mại
franchising được chứng minh là đặc thù và hiệu quả nhất từ trước đến nay, và
được coi là một ví dụ minh họa tiêu biểu cho hoạt động Marketing quốc tế.
Trong khi đó, việc xây dựng thương hiệu có tầm vóc toàn cầu đang là vấn
đề nan giải với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement