Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984284 Link tải miễn phí luận văn
TÓM TẮT
Luận văn này bao gồm bốn phần chính.
Phần thứ nhất trình bày về khái niệm VHDN và các tác động của VHDN đối với
sự phát triển của doanh nghiệp. Trong đó tác giả cũng giới thiệu 03 mô hình nghiên cứu
VHDN phổ biến là: Mô hình ba lớp VHDN của Edgar H. Schein; Mô hình văn hóa đa
chiều của Geert Hofstede; Mô hình nghiên cứu các phương diện văn hóa của
Trompenaars. Từ đó tác giả lựa chọn mô hình Trompenaars cho việc nghiên cứu văn
hóa của VPBank trong khuôn khổ luận văn này. Làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tác giả
đã chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu hiện nay từ đó xác định hướng nghiên cứu cho
luận văn này dựa trên khoảng trống được phát hiện.
Phần thứ hai trình bày về phương pháp nghiên cứu được sử dụng và cách thức
thu thập để có được dữ liệu về VHDN theo các tiêu chí khảo sát theo mô hình
Trompenaars. Trong nội dung của chương, tác giả đặt ra các giả thiết về sự phụ thuộc
giữa các biến được khảo sát với VHDN và trình bày cách thức, công cụ để kiểm định
giả thiết và phương pháp xác định giá trị của các khía cạnh VHDN.
Phần thứ ba tác giả đã giới thiệu các nét khái quát chung về VPBank và các thành
tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trọng tâm của phần này chính là trình bày
các dữ liệu thu được từ cuộc nghiên cứu, dữ liệu này được đưa vào phần mềm SPSS để
xử lý. Qua dữ liệu thu được tác giả kiểm định giả thiết theo phương pháp Chi-bình
phương 2 về ba yếu tố: Giới tính, Quốc tich, Chức vụ ảnh hưởng tới bảy khía cạnh văn
hóa: Tính phổ biến/tính cụ thể, Tính cá nhân/tính tập thể, Sự biểu lộ /Ít biểu lộ cảm xúc,
Rõ ràng/Không rõ ràng, Sự thành đạt /Nguồn gốc, Thái độ với Thời gian, Thái độ với
Môi trường. Từ kiểm định giả thiết này tác giả xác định các cặp có liên quan và tính
toán giá trị cụ thể của từng cặp đó nhằm xác định giá trị văn hóa hiện tại của VPBank.
Phần thứ tư tác giả đã đưa ra định hướng chung về phát triển văn hóa cho VPBank
theo xu hướng đa văn hóa, với giải pháp là tác động vào tầng lớp lãnh đạo. Từ định
hướng này kết hợp với các khuyến nghị theo mô hình Trompenaars, tác giả đề xuất các
giải pháp văn hóa theo từng khía cạnh văn hóa để giúp cho các cấp lãnh đạo của VPBank
có thể xem xét và áp dụng.

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ... 4 
1.1  Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp ... 4 
1.1.1  Khái niệm văn hóa . 4 
1.1.2  Khái niệm văn hóa doanh nghiệp .. 5 
1.1.3  Một số đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp . 6 
1.1.4  Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới sự phát triển của doanh nghiệp . 7 
1.2  Một số mô hình tiếp cận văn hóa doanh nghiệp ... 9 
1.2.1  Mô hình ba lớp văn hóa doanh nghiệp của Edgar H. Schein 9 
1.2.2  Mô hình văn hóa đa chiều của Geert Hofstede [6] .. 12 
1.2.3  Mô hình nghiên cứu các phương diện văn hoá của Trompenaars ... 14 
1.2.4  Lựa chọn mô hình và khoảng trống để nghiên cứu cho Luận văn .. 22 
1.3  Kết luận chương .. 24 
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU .. 25 
2.1  Xác định vấn đề... 25 
2.2  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng . 25 
2.3  Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 26 
2.3.1  Các nguồn dữ liệu 26 
2.3.2  Phương pháp thu thập dữ liệu . 26 
2.4  Mô tả phương pháp điều tra, tính toán và phân tích số liệu .. 29 
2.5  Kết luận chương .. 31 
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI
VPBANK .. 32 
3.1  Tổng quan về Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank . 32 
3.1.1  Lịch sử hình thành và phát triển .. 32 
3.1.2  Cơ cấu tổ chức . 33 
3.1.3  Các mốc phát triển của VPBank . 34 
3.1.4  Các dịch vụ kinh doanh chính của VPBank 36 
3.1.5  Tình hình sản xuất kinh doanh của VPBank ... 36 
3.2  Kết quả nghiên cứu các khía cạnh Văn hóa doanh nghiệp tại VPBank . 40 
3.2.1  Giới thiệu khảo sát ... 40 
3.2.2  Mô tả mẫu 40 
3.2.3  Xử lý số liệu trước khi phân tích . 43 
3.2.4  Kết quả kiểm định giả thiết bằng phương pháp Kiểm định 2 ... 44 
3.2.5  Xác định các kết quả văn hóa của VPBank . 56 
3.3  Kết luận chương .. 57 

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
DOANH NGHIỆP CỦA VPBANK 59 
4.1  Định hướng phát triển 59 
4.2  Các giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp 59 
4.2.1  Tính phổ biến và tính cụ thể 60 
4.2.2  Tính cá nhân và tính tập thể 60 
4.2.3  Sự dễ biểu lộ và ít biểu lộ cảm xúc . 61 
4.2.4  Sự rõ ràng và không rõ ràng 62 
4.2.5  Sự thành đạt và nguồn gốc xuất thân .. 62 
4.2.6  Thái độ với Thời gian .. 63 
4.2.7  Thái độ với môi trường ... 63 
4.3  Kết luận chương .. 63 
KẾT LUẬN .. 65 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 67 
PHỤ LỤC . 70 


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement