Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984129 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG1
GIỚI THIỆU..1
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.. 1
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu . 1
1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn ... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.3.1. Phạm vi không gian . 2
1.3.2. Phạm vi về thời gian 3
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.. 3
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
2.1.1. Một số vấn đề cơ bản về gian lận và sai sót . 5
2.1.2. Mối quan hệ giữa trọng yếu và gian lận sai sót 7
2.1.3. Mối quan hệ giữa gian lận sai sót trọng yếu với rủi ro kiểm toán . 8
2.1.4. Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ với gian lận sai sót . 10
2.1.5. Tìm hiểu về doanh thu 10
2.1.6. Tìm hiểu về chi phí .. 12
2.1.7. Chương trình kiểm toán... 18
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 20
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu... 20
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 20
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ
DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK. 21
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY 21
3.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 23
3.2.1. Mục tiêu hoạt động.. 23
3.2.2. Nguyên tắc hoạt động .. 24
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC.. 24
3.4. QUY MÔ VỐN .. 25
3.5. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG... 25
3.5.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty... 26
3.5.2. Tổ chức bộ máy kế toán... 29
3.5.3. Tổ chức bộ phận lập trình phần mềm... 29
3.6. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CỦA
CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK . 29
3.6.1. Liên hệ và khảo sát khách hàng .. 29
3.6.2. Gửi thư báo giá và chờ phúc đáp . 30
3.6.3. Lập hợp đồng và ký kết với khách hàng... 30
3.6.4. Lập kế hoạch kiểm toán... 30
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG SAI SÓT VÀ GIAN LẬN Ở MỘT SỐ CÔNG TY KHÁCH
HÀNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK. 35
4.1. CÁC GIAN LẬN SAI SÓT THƯỜNG GẶP VÀ THỰC TRẠNG GIAN
LẬN SAI SÓT HIỆN NAY . 35
4.1.1. Các gian lận và sai sót thường gặp... 35
4.1.2. Thực trạng gian lận sai sót lận hiện nay .. 37
4.2. THỦ TỤC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT KHI KIỂM TRA
KHOẢN MỤC DOANH THU ... 39
4.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 39
4.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính . 47
4.2.3. Doanh thu khác... 47
4.3. THỦ TỤC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT KHI KIỂM TRA
KHOẢN MỤC CHI PHÍ. 48
4.3.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát với chi phí . 48
4.3.2. Thực hiện các thử ngiệm chi tiết .. 51
4.4. MINH HỌA THỰC TẾ CÁC GIAN LẬN SAI SÓT KHÁCH HÀNG
CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN... 54
4.4.1. Những gian lận phát hiện được trong khoản mục doanh thu 54
4.4.2. Những sai sót phát hiện được trong khoản mục chi phí ... .58
4.4.3. Những gian lận phát hiện được trong khoản mục chi phí . 60
4.5. MỘT SỐ ĐIỂM CHUNG THƯỜNG DẪN ĐẾN GIAN LẬN SAI SÓT.
.. .62
CHƯƠNG 5
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA
KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT
TRONG KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN
TDK63
5.1. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KHI
PHÁT HIỆN GIAN LẬN SAI SÓT TẠI CÔNG TY KHÁCH HÀNG 63
5.2. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN
VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN GIAN LẬN VÀ SAI SÓT .. 65
5.2.1. Chia theo từng loại hình doanh nghiệp 66
5.2.2. Chia theo từng mục đích cụ thể ... 67
5.2.3. Những thông tư mới của Bộ trưởng tài chính... 68
5.2.4. Kinh nghiệm của kiểm toán viên trước để lại... 68
CHƯƠNG 6
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 71
6.1. NHẬN XÉT 71
6.2. KIẾN NGHỊ ... 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO... 73
PHỤ LỤC
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Đề tài được thực hiện tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Phần mềm
TDK ở phố Hồ Chí Minh, thời gian thực hiện đề tài từ ngày 18 tháng 12 năm
2009 đến ngày 02 tháng 04 năm 2010. Do hạn chế về thời gian cũng như tính bí
mật của các số liệu nên đề tài chỉ tập trung vào phân tích thực trạng gian lận sai
sót trong khoản mục doanh thu và chi phí của khách hàng tại công ty Kiểm toán
TDK. Nội dung đề tài được cụ thể hóa thành sáu chương như sau:
Chương 1: GIỚI THIỆU
Nêu lên sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài, các mục tiêu cần đạt được
khi thực hiện đề tài, và phạm vi bị giới hạn của đề tài.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Khái quát về kiểm toán. Nội dung chương cũng nêu lên quy trình thực hiện
kiểm toán Doanh thu bán hàng và Nợ phải thu khách hàng; Và phương pháp
nghiên cứu đề tài.
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
Giới thiệu sơ lược về công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ
phần mềm TDK. Qua chương này cũng đi vào nghiên cứu quy trình kiểm toán
cáo tài chính chung của công ty.
Chương 4: THỰC TRẠNG SAI SÓT VÀ GIAN LẬN Ở MỘT SỐ CÔNG
TY KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
Qua chương này làm rõ được thực trạng gian lận và sai sót hiện nay cũng như
tìm hiểu các thủ tục phát hiện gian lận và sai sót của công ty kiểm toán TDK khi
áp dụng kiểm tra khoản mục doanh thu và chi phí của các khách hàng và giới
thiệu một số minh họa thực tế thấy được khi đi kiểm toán.
Chương 5: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HIỆN
GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ CHI
PHÍ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
Đề ra những phương hướng giải quyết của Kiểm toán viên khi phát hiện ra
gian lận sai sót tại công ty khách hàng. Từ đó đề ra những giải pháp giúp cho
KTV tăng khả năng phát hiện ra gian lận sai sót tại công ty khách hàng để nâng
cao trách nhiệm của KTV khi phát hành Báo cáo kiểm toán.
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận chung về quy trình kiểm toán của công ty và tình hình hoạt động
chung về công ty cũng như đề xuất ra những phương hướng góp phần cho công
ty hoàn thiện và ngày càng tốt hơn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement