Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983777 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƢƠNG 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT
TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT CỦA NHTM . 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển hoạt động TTQT của NHTM 4
1.2. Những vấn đề cơ bản về Thanh toán quốc tế của NHTM . 9
1.2.1. Khái niệm về TTQT . 9
1.2.2. Đặc điểm của hoạt động TTQT . 10
1.2.3. Vai trò của TTQT với hoạt động của các NHTM . 12
1.2.4. Các cách TTQT . 13
1.2.4.1. cách tín dụng chứng từ 13
1.2.4.2. cách chuyển tiền 15
1.2.4.3. cách nhờ thu . 17
1.3. Phát triển thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại . 19
1.3.1 Quan niệm về phát triển thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại . 19
1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh phát triển TTQT 20
1.3.2.1. Các chỉ tiêu định lượng 20
1.3.2.2. Các chỉ tiêu định tính 22
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT 24
1.3.3.1. Nhân tố chủ quan 24
1.3.3.2. Nhân tố khách quan 26
1.4. Kinh nghiệm phát triển hoạt động TTQT của một số NHTM 27
1.4.1. Ngân hàng HSBC . 27
1.4.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) . 30
1.4.3. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) . 33

Kết luận chương 1: 37
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 38
2.1. Thiết kế nghiên cứu . 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 40
2.2.1. Phương pháp phỏng vấn sâu 40
2.2.2. Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu phỏng vấn sâu 42
2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng . 43
2.3.1. Chọn mẫu . 43
2.3.2. Thiết kế bảng hỏi . 46
2.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu . 46
Kết luận chương 2: 47
CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 48
3.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank 48
3.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Vietinbank 48
3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietinbank . 53
3.2. Khái quát về hoạt động TTQT tại Vietinbank 54
3.2.1. Kết quả hoạt động TTQT của Vietinbank 54
3.2.2. Tình hình phát triển hoạt động TTQT của Vietinbank………………………64
3.2.2.1. Tình hình hoạt động thanh toán hàng xuấ khẩu tại Vietinbank…….…….…64
3.2.2.2. Tình hình hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu tại Vietinbank……….…….67
3.2.3. Tình hình phát triển hoạt động TTQT của Vietinbank qua một số chỉ tiêu…….69
3.3. Kết quả khảo sát thực tế……………………………………………………73
3.4. Đánh giá việc phát triển hoạt động TTQT tại Vietinbank . 71
3.4.1. Ưu điểm trong việc phát triển hoạt động TTQT tại Vietinbank . 71
3.4.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động TTQT tại Vietinbank 72
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại đó . 73
3.4.3.1. Các nguyên nhân khách quan . 73
3.4.3.2. Các nguyên nhân chủ quan . 75
Kết luận chương 3: 77
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ
CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 78
4.1. Định hướng phát triển hoạt động TTQT tại Vietinbank 78
4.1.1. Định hướng chiến lược phát triển chung của Vietinbank đến năm 2020 78
4.1.2. Định hướng phát triển hoạt động TTQT của Vietinbank đến năm 2020 79
4.2. Giải pháp phát triển hoạt động TTQT của Vietinbank đến năm 2020 . 81
4.2.1. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành 81
4.2.2. Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ TTQT . 82
4.2.3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực 84
4.2.4. Nhóm giải pháp về công nghệ . 86
4.2.5. Nhóm giải pháp về khách hàng . 87
4.3. Kiến nghị . 89
4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 89
4.3.2. Kiến nghị với Vietinbank . 92
4.3.3. Kiến nghị với Doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 94
Kết luận chương 4: 96
KẾT LUẬN . 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement