Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982614 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2. Mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 2

4. Những đóng góp mới của nghiên cứu: 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN

MỨC ĐỘ TIẾP CẬN CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ 7

1.1. Tổng quan về tài chính vi mô 7

1.1.1. Khái niệm 7

1.1.2. Đặc điểm 8

1.1.3. Vai trò 10

1.1.4. Các loại hình tổ chức TCVM 12

1.1.5. Các hoạt động tài chính cơ bản 14

1.2. Khái niệm và đo lường mức độ tiếp cận của TCTCVM 17

1.2.1. Khái niệm về mức độ tiếp cận 17

1.2.2. Đo lường mức độ tiếp cận 18

1.2.3. Lựa chọn phương pháp đo lường độ tiếp cận 22

1.2.4. Mô hình đánh giá tác động của các nhân tố lên mức độ tiếp cận của

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận của các TCTCVM. 28

1.3.1. Nguồn vốn tài trợ 28

1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 32

1.3.3. Quản trị 38

1.3.4. Chi phí 39

1.3.5. Tuổi của TCTCVM 41

1.3.6. Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội 42

2

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VI MÔ, MỨC ĐỘ

TIẾP CẬN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TIẾP CẬN

CỦA CÁC TCTCVM TẠI VIỆT NAM 44

2.1. Tổng quan thị trường TCVM ở Việt Nam 44

2.2. Thực trạng mức độ tiếp cận của các TCTCVM 54

2.3. Thực trạng các nhân tố tác động đến mức độ tiếp cận của các TCTCVM

2.3.1. Vấn đề về lãi suất cho vay 58

2.3.2. Hoạt động quản trị của các TCTCVM 63

2.3.3. Hoạt động huy động vốn 64

2.3.4. Mức cho vay trung bình 67

2.3.5. Chi phí 68

2.3.6. Phương pháp cho vay 69

2.3.7. Tuổi hoạt động của tổ chức 70

2.3.8. Tình trạng pháp lý của các TCTCVM 72

2.4. Mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận của

TCCVM và kết quả mô hình 75

2.4.1. Giải thích các biến trong mô hình 75

2.4.2. Hệ số tương quan giữa các biến. 77

2.4.3. Kết quả hồi quy. 77

2.4.4. Giải thích kết quả hồi quy 79

CHƯƠNG III: KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ TCTCVM TRÊN THẾ GIỚI

VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 83

3.1. Kinh nghiệm của một số TCTCVM trên thế giới 83

3.1.1. Ngân hàng Grameen (GB) – Bangladesh 83

3.1.2. Ngân hàng Rakyat Indonesia 85

3.1.3. Ngân hàng CARD – Philippines. 88

3.2. Khuyến nghị đối với các TCTCVM 91

3.2.1. Tăng cường công tác quản trị và điều hành 91

3.2.2. Giảm chi phí và tăng nguồn thu nhằm tăng mức độ tiếp cận 91

3.2.3. Đa dạng hóa dịch vụ, tăng cường chất lượng dịch vụ, cân bằng giữa các

dịch vụ tài chính và xã hội 92

3.2.4. Nâng cao năng lực tài chính 93

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93

3

3.2.6. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, hợp lý 95

3.2.7. Nâng cao khả năng huy động vốn 95

3.3. Khuyến nghị chung dành cho các cơ quan quản lý 95

3.3.1. Về lựa chọn mô hình tổ chức tài chính vi mô 96

3.3.2. Lãi suất 98

3.3.3. Huy động vốn 99

3.3.4. Chính sách thuế đối với hoạt động tài chính vi mô 99

3.3.5. Giám sát và thực thi chính sách 100

3.3.6. Xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính vi mô 100

3.3.7. Hoàn thiện khung pháp lý 103

3.3.8. Đảm bảo môi trường kinh tế - chính trị - xã hội nông thôn ổn định 104

3.3.9. Đảm bảo sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền địa phương, các tổ chức

chính trị - xã hội, các hiệp hội 104

PHỤ LỤC A-DANH SÁCH CÁC TCTCVM SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH

ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN MỨC ĐỘ TIẾP CẬN CỦA

PHỤ LỤC B-KẾT QUẢ HỒI QUY 110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement