Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#982470 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

DANH MUC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TĂT i
DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii
MỞ ĐẦU 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài . 5
1.2. Cơ sở lý luận vế thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng . 7
1.2.1. Thuế Giá trị gia tăng 7
1.2.2. Quản lý thuế giá trị gia tăng . 24
1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng . 31
1.3.1. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thuế 31
1.3.2. Chính sách và những qui định về quản lý thuế giá trị gia tăng 32
1.3.3. Các phương tiện, thiết bị dùng vào công tác quản lý thuế giá trị gia
tăng . 32
1.3.4. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 33
1.3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế . 33
1.3.6. Nhận thức của người dân và tính tự giác của doanh nghiệp 34
1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng tại các địa phƣơng và
bài học kinh nghiệm rút ra cho Vĩnh Phúc 34
1.4.1. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế Thành phố Hà Nội . 34
1.4.2. Quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ . 36
1.4.3. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình . 38
1.4.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra đối với công tác quản lý thuế giá trị
gia tăng tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc . 39
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết . 41
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu . 41

2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 41
2.2.2. Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 42
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin . 43
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 45
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC . 46
3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội và khái quát về cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 46
3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 46
3.1.2. Khát quát về Cục thuế Vĩnh Phúc 48
3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở các doanh
nghiệp xây dựng của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 50
3.2.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước 50
3.2.2. Kết quả thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp xây dựng 52
3.2.3. Kết quả nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây
dựng 54
3.2.4. Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp
xây dựng . 55
3.2.5. Kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 57
3.2.6. Kết quả kiểm tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 59
3.2.7. Kết quả thanh tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng 60
3.2.8. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 62
3.2.9. Tình hình nợ thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 64
3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với
các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc . 66
3.3.1. Các kết quả đạt được 66
3.3.2. Những mặt còn hạn chế 71
3.3.3. Nguyên nhân hạn chế . 75
Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH
NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC . 79
4.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng và mục tiêu về công tác quản lý thuế
GTGT tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 79
4.1.1. Quan điểm của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Gía trị
gia tăng . 79
4.1.2. Phương hướng của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá
trị gia tăng . 80
4.1.3. Mục tiêu của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá trị gia
tăng . 80
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế gía trị gia tăng đối với
doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 82
4.2.1. Về công tác tham mưu, điều hành quản lý thu thuế . 82
4.2.2. Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế . 83
4.2.3. Về công tác quản lý kê khai thuế . 84
4.2.4. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế 84
4.2.5. Về công tác quản lý nợ thuế . 86
4.2.6. Về công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế 87
4.2.7. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý thuế Gía trị gia tăng . 87
4.3. Điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối
với các Doanh nghiệp xây dưng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 89
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
PHỤ LỤC . 95
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, là công cụ phân
phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhận thức được
tầm quan trọng đó. Trong giai đoạn cải cách thuế bước hai (1996 - 2004)
Quốc hội đã ban hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thay thế cho Luật
thuế doanh thu, có hiệu lực thi hành từ 1/1/1999. Đây là luật thuế cơ bản quan
trọng điển hình cho loại thuế gián thu. Phạm vi điều chỉnh của sắc thuế này
rộng, tác động đến nhiều mặt kinh tế xã hội. Vậy có thể coi là bước đột phá
quan trọng nhất của công cuộc cải cách thuế bước II.
Từ khi thực hiện Luật thuế GTGT đến nay qua nhiều lần sửa đổi, Thuế
GTGT đã thể hiện tính ưu việt, góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách
Nhà nước (NSNN), thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và hội nhập quốc tế.
Sau 17 năm tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh được tái lập, với địa lý giáp thủ đô Hà
Nội, giao thông thuận lợi, các DN trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh Vĩnh
Phúc không ngừng tăng lên, từ đó mà nhiệm vụ quản lý thuế nói chung và
công tác quản lý thuế GTGT được nói riêng của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc rất
nặng nề. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngành thuế tỉnh Vĩnh Phúc luôn
phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân; thực hiện tốt các quy định
của luật thuế, luật quản lý thuế và các quy trình quản lý. Tập trung nghiên cứu
và xây dựng đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế từ
đó giúp cho ngành thuế Vĩnh Phúc luôn đạt được kết quả cao trong nhiều năm
qua. Bên cạnh những thuận lợi đó cũng còn có những khó khăn và hạn chế
như: Về chính sách có nhiều thay đổi, số lượng DN ngày càng tăng, ngành
nghề kinh doanh đa dạng; Nhận thức của người nộp thuế (NNT) còn hạn chế
như luôn tìm cách trốn thuế, gian lận thuế; công tác quản lý thuế vẫn còn lúng
túng, chưa đồng bộ chưa pháp huy được hết khả năng, hiệu quả của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement