Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thattinh_2038x
#980862 Link tải miễn phí luận văn

Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá các lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu tư và chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Hà Nội. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi về nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại MHB Hà Nội trong thời gian tới


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT I
DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ . iii
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 6
1.1 DỰ ÁN ĐẦU TƢ 6
1.1.1 KHÁI NIỆM ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 6
1.1.1.1 KHÁI NIỆM . 6
1.1.1.2 VAI TRÕ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ . 7
1.1.2 CHU KỲ CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 8
1.1.2.1 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ . 8
1.1.2.2 GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƢ . 10
1.1.2.3 GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KẾT QUẢ ĐẦU TƢ (GIAI ĐOẠN
HOẠT ĐỘNG) 10
1.1.2.4 THANH LÝ 10
1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI 11
1.3 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM 12
1.3.1 KHÁI NIỆM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM . 12
1.3.2 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM.
12
1.3.2.1 MỤC ĐÍCH CỦA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM . 12
1.3.2.2 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI
NHTM . 13
1.3.2.3 YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI
NHTM . 14
1.3.3 NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM 15
1.3.3.1 THẨM ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƢ 15
1.3.3.2 THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ . 17
1.3.3.3 THẨM ĐỊNH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN . 17
1.3.3.4 THẨM ĐỊNH PHƢƠNG DIỆN TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN . 22
1.3.3.5 THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 30
1.4 CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƢỞNG . 32
1.4.1 CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 32
1.4.2 CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
TƢ TẠI NHTM 33
1.4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI NHTM.
34
1.4.3.1 NHÓM NHÂN TỐ CHỦ QUAN . 34
1.4.3.2 NHÓM NHÂN TỐ KHÁCH QUAN 37
1.5 KINH NGHIỆM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG HOẠT ĐỘNG
CHO VAY CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM 38
1.5.1 NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . 38
1.5.2 NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 39
1.5.3 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM 40
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH HÀ NỘI . 42
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN
ĐẦU TƢ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
LONG CHI NHÁNH HÀ NỘI 42
2.1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH HÀ NỘI . 42
2.1.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 42
2.1.1.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG . 44
2.1.2 TÌNH HÌNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI MHB . 49
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI MHB
HÀ NỘI 54


2.2.1 TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG HOẠT ĐỘNG
CHO VAY TẠI MHB HÀ NỘI .
54
2.2.1.1 PHÂN GIAO NHIỆM VỤ VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THẨM ĐỊNH 54
2.2.1.2 QUI TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRONG HOẠT
ĐỘNG CHO VAY TẠI MHB 56
2.2.1.3 CÁC CĂN CỨ VÀ PHƢƠNG TIỆN THẨM ĐỊNH 61
2.2.2 NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ . 62
2.2.2.1 THẨM ĐỊNH TÍNH PHÁP LÝ CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 62
2.2.2.2 PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN . 63
2.2.2.3 THẨM ĐỊNH PHƢƠNG DIỆN TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG TRẢ
NỢ CỦA DỰ ÁN 64
2.2.2.4 HIỆU QUẢ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 67
2.2.2.5 CÁC ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƢỚC MÀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ
CÓ THỂ ĐƢỢC HƢỞNG THEO QUY CHẾ CHUNG NHƢ LUẬT ĐẦU
TƢ NƢỚC NGOÀI, LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƢ TRONG NƢỚC. . .
. 68
2.2.2.6 CÁC RỦI RO CỦA DỰ ÁN . 68
2.2.2.7 KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT 68
2.2.3 PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 69
2.2.4 NGHIÊN CỨU THỰC TẾ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY
DỰNG TRUNG TÂM VĂN PHÕNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VIT TOWER 70
2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI MHB HÀ
NỘI 78
2.3.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC . 78
2.3.1.1 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐANG NGÀY
CÀNG ĐƢỢC HOÀN THIỆN. 79
2.3.1.2 CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 79
2.3.1.3 NHẬN THỨC ĐƢỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG
CAO TRÌNH ĐỘ CBTĐ DỰ ÁN . 80
2.3.2 NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN . 80
2.3.2.1 CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH CHƢA ĐỒNG ĐỀU TRONG TOÀN
HỆ THỐNG 80

2.3.2.2 VỀ PHƢƠNG TIỆN THẨM ĐỊNH . 81
2.3.2.3 PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN . 81
2.3.2.4 NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHƢA ĐẦY ĐỦ, CÕN NHIỀU
ĐIỂM BẤT CẬP . 82
2.3.3 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI . 84
2.3.3.1 NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN . 84
2.3.3.2. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN 86
CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
ĐẦU TƢ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT
TRIỂNNHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH HÀ NỘI 89
3.1 ĐỊNH HƢỚNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA MHB HÀ NỘI
TRONG THỜI GIAN TỚI 89
3.1.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA MHB HÀ NỘI
TRONG THỜI GIAN TỚI . 89
3.1.2 ĐỊNH HƢỚNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA MHB HÀ
NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI .
91
3.2 HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI MHB HÀ NỘI . 92
3.2.1 QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHẢI TUÂN THỦ
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, ĐẢM BẢO TÍNH HỢP PHÁP. 92
3.2.2 QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHẢI ĐẢM BẢO
XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN. 93
3.2.3 QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHẢI ĐẢM BẢO
TÍNH KHÁCH QUAN. 93
3.2.4 QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHẢI ĐÁNH GIÁ
ĐẦY ĐỦ NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI ĐẾN
DỰ ÁN, ĐẢM BẢO TÍNH CHUẨN XÁC . 94
3.2.5 QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ PHẢI ĐẢM BẢO
TÍNH KỊP THỜI, NẮM BẮT CƠ HỘI ĐẦU TƢ CÓ HIỆU QUẢ 94
3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI
MHB HÀ NỘI . 95
3.3.1 HOÀN THIỆN NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ . 95
3.3.2 HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 100
3.3.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẨM DỊNH
DỰ ÁN 103
3.3.4 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THẨM ĐỊNH DỰ
ÁN ĐẦU TƢ 104
3.3.5 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
106
3.3.6 TĂNG CƢỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CÔNG TÁC THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 107
3.3.7 HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ . 108
3.3.8 ĐẦU TƢ HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI111
3.3.9 NÂNG CAO VAI TRÕ TƢ VẤN CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP 112
3.4 KHUYẾN NGHỊ . 112
3.4.1 ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, NGÀNH . 113
3.4.2 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 115
KẾT LUẬN 118
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 119
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983531 link có ở trên rồi mà, bạn tải đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement