Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dreams_realization
#980853 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ............................................................................ 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................ 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................................................... 2
3. Mục tiêu va nhiêm vu nghiên cứu .................................................... 4
4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 4
5. Mẫu khảo sát ...................................................................................... 4
6. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................ 4
7. Giả thuyết nghiên cứu ........................................................................ 5
8. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................. 5
9. Kết cấu của Luận văn ........................................................................ 5
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI .................................................... 6
1.1. Khái niệm về rào cản, nông dân, nông thôn, nông thôn mới ...... 6
1.1.1. Khái niệm rào cản ........................................................................................... 6
1.1.2. Khái niệm về nông dân , nông thôn , nông thôn mơi ................................... 6
1.1.3. Khái quát chung về Chương tr̀nh xây dựng Nông thôn mới .................... 9
1.2. Tính tất yếu phải xây dựng nông thôn mới ở nƣớc ta hiện nay 16
1.2.1. Tât yêu vê kinh tê ........................................................................................... 16
1.2.2. Tât yêu vê xa hôi ............................................................................................ 18
1.2.3. Tât yêu cua qua trin h phat triên chung ...................................................... 19
1.3. Môt sô nhân tô anh hƣơng đên qua trinh xây dƣng nông thôn
mơi ơ nƣơc ta hiên nay .............................................................................. 20
1.3.1.Nhân tô khach quan ....................................................................................... 20
1.3.2. Nhân tô chu quan .......................................................................................... 25
1.4. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các nƣớc trên thế
giới .........................................................................................................36
* Tiểu kết chƣơng 1 .............................................................................. 40
CHƢƠNG 2. RÀO CẢN TRONG XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI Ở HUYỆN BA VÌ HIỆN NAY ......................... 41
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Ba Vì ................ 41
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................... 41
2.1.2. T̀nh h̀nh phát triển kinh tế - xã hội của huyện ........................................ 42
2.2. Tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
huyện Ba Vì ................................................................................................ 43
2.2.1. Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo từ huyện đến cơ sở .......................... 43
2.2.2. Kết quả xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 đến nay ...................... 46
2.3. Môt sô rào cản trong xây dựng Nông thôn mới ở huyện Ba Vì từ
năm 2010 đến nay ...................................................................................... 59
2.3.1. Rào cản về cơ chế chính sách ...................................................................... 59
2.3.2. Rào cản trong quá tr̀nh triển khai thực hiện ............................................ 63
2.3.3. Rào cản từ ban thân phía đ ịa phương ........................................................ 71
2.4. Nguyên nhân của những rào cản trên trong qua trinh xây dƣng
nông thôn mơi............................................................................................. 72
2.4.1. Nguyên nhân khach qua n ............................................................................ 72
2.4.2. Nguyên nhân chu quan ................................................................................ 72
* Tiểu kết chƣơng 2 .............................................................................. 72
CHƢƠNG 3. MÔT SÔ PHƢƠNG HƢƠNG VA GIẢI
PHÁP CHU YÊU NHĂM KHĂC PHUC CÁC RÀO CẢN
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BA VÌ ,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIÊN NAY ...................................... 74
3.1. Một sô phƣơng hƣơng chu yê u nhăm khăc phuc nhƣng rao can
trong xây dƣng nông thôn mơi ................................................................. 74
3.1.1. Phương hương tông thê ............................................................................... 74
3.1.2. Phương hương c u thể của huyện ................................................................ 74
3.2. Môt sô giai phap chu yêu nhăm khăc phuc nhƣng rao can trong
xây dƣng nông thôn mơi ơ huyên Ba Vi hiên nay................................... 75
3.2.1.Nhóm giai phap khăc phuc rao can vê cơ chê , chính sách ....................... 75
3.2.2. Nhóm giải pháp khắc phuc rào cản trong quá tr̀nh triển khai
thực hiện ........................................................................................................................ 78
3.2.3. Nhóm giải pháp khắc phuc rào cản từ phía địa phương ......................... 86
* Tiểu kết chƣơng 3 .............................................................................. 90
KẾT LUẬN ...................................................................... 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................ 92

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement