Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#978678 Link tải miễn phí luận văn
CHƯƠNG I:TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ................................................................... 01
1.1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ............................................................................. 01
1.1.1. Khái niệm môi trường đầu tư ....................................................................... 01
1.1.2. Môi trường đầu tư với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. ................. 03
1.1.3. Các yếu tố của môi trường đầu tư................................................................ 05
1.1.3.1. Sự ổn định và an ninh .............................................................................. 05
1.1.3.2. Điều tiết và đánh thuế ............................................................................. 07
1.1.3.3. Tài chính và cơ sở hạ tầng ...................................................................... 08
1.1.3.4. Lực lượng lao động.................................................................................. 08
1.2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI VIỆC
THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP .......................... 09
1.2.1. Khái niệm về khu công nghiệp.................................................................... 09
1.2.2. Mục tiêu, vai trò và sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển các khu
công nghiệp .................................................................................................. 11
1.2.2.1. Mục tiêu của khu công nghiệp................................................................. 11
1.2.2.2. Vai trò ..................................................................................................... 11
1.2.2.3. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư xây dựng khu công nghiệp ............. 12
1.2.3. Tác động môi trường đầu tư đối với việc thu hút đầu tư vào các khu công
nghiệp........................................................................................................... 13
3
1.3. KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC VÀ THÁI LAN VỀ VIỆC TẠO
NÊN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỐT ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP ........................................................................................... 14
1.3.1. Trung Quốc................................................................................................... 14
1.3.2. Thái Lan ....................................................................................................... 16
KẾT LUẬN CHƯƠNG I ......................................................................................... 18
CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH
BÌNH ĐỊNH ............................................................................................................. 19
2.1. MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH
ĐỊNH.............................................................................................................. 19
2.1.1. Môi trường pháp lý....................................................................................... 19
2.1.2. Môi trường kinh tế........................................................................................ 21
2.1.3. Môi trường tài chính..................................................................................... 26
2.1.4. Môi trường văn hoá – xã hội ....................................................................... 27
2.1.5. Môi trường lao động..................................................................................... 28
2.2. TÌNH HÌNH THU HÚT CÁC DOANH NGHIỆP VÀO HOẠT ĐỘNG
TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH.............................. 28
2.2.1. Thu hút đầu tư .............................................................................................. 28
2.2.2. Hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp tỉnh Bình Định ........................... 34
2.2.2.1. Hiệu quả kinh tế ...................................................................................... 34
2.2.2.2. Hiệu quả về mặt xã hội ........................................................................... 38
2.3. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN NAY TẠI CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH.......................................................... 40
KẾT LUẬN CHƯƠNG II ....................................................................................... 50
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU
HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH............. 51
3.1. Định hướng phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Định .................. 51
3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế tỉnh Bình Định.............................................. 51
3.1.2. Định hướng phát triển và nhu cầu vốn đầu tư đáp ứng cho yêu cầu phát triển
các khu công nghiệp tỉnh Bình Định ............................................................ 56
3.1.2.1. Kế hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2010
............................................................................................................ 56
3.1.2.2. Kế hoạch vốn đầu tư................................................................................ 59
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại các khu công
nghiệp tỉnh Bình Định.................................................................................. 61
3.2.1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua việc nhanh chóng áp dụng
và thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001 : 2000 ................................................................................................... 61
3.2.2. Giải pháp phát triển các yếu tố hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp ................................................................................................ 64
3.2.2.1. Giải pháp về lực lượng lao động ............................................................. 64
3.2.2.2. Giải pháp hỗ trợ tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh .............. 67
3.2.2.3. Giải pháp về các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin................ 67
3.2.2.4. Giải pháp về phát triển hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh............... 68
3.2.3. Giải pháp thực hiện nhằm hạn chế rủi ro trong môi trường đầu tư của các
doanh nghiệp ................................................................................................ 69
3.2.4. Giải pháp đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động, xúc tiến đầu tư để thu
hút các nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh Bình Định nói chung và các khu công
nghiệp tỉnh nói riêng .................................................................................... 70
3.2.4.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan xúc tiến đầu tư tỉnh.............. 71
3.2.4.2. Xây dựng hình ảnh của tỉnh nói chung và các khu công nghiệp nói riêng
trong con mắt của các nhà đầu tư ........................................................... 72
3.2.4.3. Theo dõi và hỗ trợ các nhà đầu tư sau khi cấp giấy phép đầu tư ............ 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG III...................................................................................... 73
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement