Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#978525 Link tải miễn phí giao trinh
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH CÔNG
1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
1.1.Khái niệm Tài chính công
1.2. Đặc điểm của Tài chính công
1.3. Chức năng của Tài chính công
1.4. Cơ cấu của Tài chính công
1.5. Các nguyên tắc Tài chính công
1. 6. Vai trò của Tài chính công
2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
2.1.Khái niệm và đặc điểm Quản lý Tài chính công.
2.2. Nội dung quản lý tài chính công.
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
Chương 2: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại thu, chi Ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1. Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước
2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
2.3. Quản lý chu trình ngân sách nhà nước
3. QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
3. 1. Quản lý thu thuế
3.2. Quản lý thu phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
4. QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước
4.2. Quản lý chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.1. Lý luận cơ bản về cân đối ngân sách Nhà nước
5.2.Tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước
Chương 3: QUẢN LÝ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1.1. Tính tất yếu khách quan và bản chất của tín dụng Nhà nước
1.2. Vai trò của tín dụng Nhà nước
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
2.1. Quản lý các hoạt động huy động vốn tín dụng nhà nước
2.2. Quản lý hoạt động sử dụng vốn tín dụng Nhà nước
Chương 4: QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Đặc điểm các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.3. Một số nội dung chủ yếu nhằm quản lý hiệu quả quỹ Tài chính công ngoài
ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC CHỦ YẾU
2.1. Quỹ dự trữ quốc gia
2.2. Quản lý tài chính quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
2.3. Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội
Chương 5: QUẢN LÝ CÔNG SẢN
1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CÔNG.
1.1. Tài sản và quan hệ tài sản.
1. 2. Khái niệm về Tài sản công.
1.3. Vai trò của Tài sản công.
2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
2.1. Sự cần thiết về nguyên lý quản lý tài sản công
3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
3.1. Nội dung quản lý Tài sản công.
3.2. Phạm vi quản lý Tài sản công.
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH CÔNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG.
1.1.Khái niệm Tài chính công.
Tài chính công là một khái niệm hiện đại bắt đầu được sử dụng trong đời sống kinh
tế của một quốc gia từ những năm đầu thế kỷ 20. Sự thay đổi có tính bước ngoặt về
định nghĩa Tài chính công diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ 20 gắn liền với
mối quan hệ về thiếu hụt ngân sách Nhà nước và trong các mối liên quan với các
bộ phận cấu thành Tài chính công. Sự phát triển lý luận kinh tế học ở các nước
phát triển và thực hiện các mục tiêu của chính sách kinh tế dẫn đến phải đánh giá
lại một số nguyên tắc được áp dụng trong lĩnh vực Tài chính công như: sự phối
hợp các công cụ của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá, các vấn đề về thâm
hụt hay bội thu ngân sách Nhà nước, làm sao ổn định kinh tế vĩ mô thông qua
hoạt động của Tài chính công, vận dụng ngân sách chu kỳ và ngân sách cơ cấu như
thế nào...
Ở Việt Nam, Khái niệm Tài chính công xuất hiện trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ
năm 1989 cho đến nay và gắn liền với quá trình đổi mới quản lý Tài chính vĩ mô,
đổi mới hoạt động của khu vực công. Để xác định khái niệm Tài chính công cần
phải điểm qua các quan điểm của các nhà kinh tế về Tài chính công và các khái
niệm có liên quan. Các nhà kinh tế bằng các quan điểm tiếp cận với những phương
pháp khác nhau và ngay từ đầu để tiếp cận với khái niệm Tài chính công, các nhà
kinh tế đã đề cập đến hai lĩnh vực đan xen nhau là Tài chính công và khu vực công.
Định nghĩa về Tài chính công có thể được tìm thấy trong tác phẩm của A.Smith,
trong đó về nguyên tắc A.Smith xuất phát từ hệ thống kinh tế gia đình và nguyên
tắc này được rút ra vận dụng cho Tài chính công, mà trước hết là cho ngân sách
Nhà nước (hàng năm Ngân sách Nhà nước phải cân đối và tuân thủ một số nguyên
tắc cơ bản). Tài chính công là một khái niệm hiện đại xác định các quan hệ kinh tế
và tài chính phát sinh trong hệ thống kinh tế giữa các chủ thể công quyền (Cơ
quan, đơn vị) và các chủ thể khác (doanh nghiệp, hộ gia đình, công dân, các tổ
chức phi lợi nhuận ) - (Bojka Harmeníkova a Kveta Kubatová: Verejné finance -
Eurolex Bohemia 2000). Khái niệm Tài chính công với nghĩa rộng được sử dụng
một cách đối lập với khái niệm Tài chính “tư”. Tài chính công phản ảnh các hoạt
động của Tài chính Nhà nước được thể hiện bằng các quan hệ tiền tệ nảy sinh
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement