Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977660 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ........................................................................................................... 4
1.1 Lý do chọn đề tài ................................................................................................................... 4
1.2 Mục tiêu................................................................................................................................. 4
1.3 Phƣơng pháp .......................................................................................................................... 4
1.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................................... 5
1.5 Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................................ 5
CHƢƠNG 2. MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN ........................................................................................ 6
2.1 Định nghĩa 5S ........................................................................................................................ 6
2.2 Mục tiêu và tác dụng của 5S ................................................................................................. 7
2.2.1 Mục tiêu .......................................................................................................................... 7
2.2.2. Tác dụng ........................................................................................................................ 7
2.3 Nội dung của 5S .................................................................................................................... 7
2.3.1 Seiri - Sàng Lọc .............................................................................................................. 7
2.3.2 Seiton - Sắp xếp .............................................................................................................. 8
2.3.3 Seiso - Sạch sẽ ................................................................................................................ 8
2.3.4 Seiketsu - Săn sóc ........................................................................................................... 8
2.3.5 Shiketsu - Sẵn sàng ......................................................................................................... 8
CHƢƠNG 3.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO .......................... 9
3.1. Giới thiệu .............................................................................................................................. 9
3.2. Mặt hàng kinh doanh ............................................................................................................ 9
3.3 Định hƣớng của tổ chức ...................................................................................................... 10
3.4. Sơ đồ tổ chức tại Công ty CP XNK Y Tế Domesco .......................................................... 11
CHƢƠNG 4. CHẨN ĐOÁN TỔ CHỨC ...................................................................................... 12
CHƢƠNG 5. GIẢI PHÁP............................................................................................................. 18
CHƢƠNG 6. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI ................................................................................... 27
6.1 Động lực thay đổi ................................................................................................................ 27
6.2 Nhân tố kháng cự sự thay đổi .............................................................................................. 27
6.3 Giải pháp ............................................................................................................................. 28
KẾT LUẬN ................................................................................................................................... 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 31
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1 Lý do chọn đề tài
Công cụ quản lý chất lƣợng 5S là một phƣơng pháp do các tổ chức Nhật xây dựng và rất
đƣợc ƣa chuộng. 5S là một phƣơng pháp đơn giản để có thể huy động con ngƣời, nâng cao năng
suất, chất lƣợng và hiệu quả. Phƣơng pháp này có thể áp dụng đối với mọi loại hình tổ chức
trong bất kì lĩnh vực nào.
Hiện nay, chƣa nhiều công ty Việt Nam áp dụng công cụ này để cải tiến môi trƣờng làm
việc, nâng cao chất lƣợng và đã đem lại những hiệu quả rất rõ nét. Trong đó, Công ty CP XNK Y
Tế Domesco là một thƣơng hiệu mạnh trong lĩnh vực y tế trong và ngoài nƣớc. Công ty có nhiều
khu vực sản xuất và văn phòng, thƣờng xuyên tiếp xúc với khách hàng và đối tác. Hiện nay, tại
công ty chƣa áp dụng công cụ này. Do đó, để có một hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách
hàng cũng nhƣ tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh sản xuất, nhóm OD đề xuất cần áp
dụng công cụ 5S cải thiện môi trƣờng làm việc, nâng cao chất lƣợng môi trƣờng công việc của
chính nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Trên cơ sở đó, đề tài: “ Áp dụng công cụ quản lý chất lƣợng 5S tại công ty CP XNK Y Tế
Domesco ” do nhóm 3 – Đêm 2 – Ngành Quản trị kinh doanh- Viện Đào Tạo Sau Đại Học
trƣờng ĐH Kinh Tế Tp.HCM thực hiện, hi vọng đem lại cái nhìn tổng quan cho các cấp lãnh đạo
và các nhân sự liên quan.
Xin chân thành Thank Tiến sĩ Trƣơng Thị Lan Anh và các học viên cùng lớp đã góp ý cho
nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.
1.2 Mục tiêu
• Chẩn đoán môi trƣờng làm việc hiện tại của công ty
• Đề ra giải pháp thực hiện 5S tại đơn vị
1.3 Phƣơng pháp
Do nguồn lực và thời gian có hạn nên nhóm chỉ thực hiện bằng phƣơng pháp quan sát và
so sánh. Việc quan sát đƣợc thực hiện tại chính các đơn vị của công ty và các công ty đã thực
hiện 5S. Trên cơ sở đó so sánh để có những nhận định phù hợp hơn với công ty Domesco.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement