Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976003 link tải miễn phí luận văn
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trƣớc những xáo động của môi trƣờng kinh tế toàn cầu nói chung và nền
kinh tế Việt Nam nói riêng, hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của thị
trƣờng khi mà xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ,
việc quốc tế hóa kinh doanh đang là một xu thế dễ dẫn đến thị trƣờng trong
nƣớc và quốc tế sẽ hoà tan làm một, tạo cơ chế cạnh tranh ngày càng gay gắt
giữa các doanh nghiệp. Để đáp ứng đƣợc các nhu cầu ngày càng rộng lớn đó,
các nhà quản trị phải có những chiến lƣợc đƣợc hoạch định một cách dài lâu
và khoa học. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động kinh doanh
trong nền kinh tế thị trƣờng đã làm cho hoạt động kế toán hình thành và phát
triển theo những định hƣớng cung cấp thông tin khác nhau trong đó kế toán
quản trị đƣợc xem là yếu tố cơ bản để doanh nghiệp giữ vững và phát triển vị
thế của mình. Ngày nay kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng
và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích mối quan hệ
giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận đã tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ
cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp cho quá trình ra quyết định.
Điều này đã giúp cho các nhà quản trị đƣa ra những thông tin thích hợp,
những quyết định kinh doanh nhanh chóng và chuẩn xác đồng thời có vai trò
nhƣ một nhà tƣ vấn quản trị nội bộ của mọi tổ chức. Khi quyết định lựa chọn
một phƣơng án tối ƣu hay điều chỉnh về sản xuất, nhà quản trị bao giờ cũng
quan tâm đến hiệu quả kinh tế của phƣơng án mang lại, vì vậy việc tối ƣu hoá
mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của phƣơng án lựa chọn là rất cần thiết.
Tuy nhiên, không có nghĩa mục tiêu duy nhất là luôn luôn hạ thấp chi phí, do
đó vấn đề đặt ra là phải làm sao kiểm soát đƣợc chi phí từ đó có những quyết
định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân
tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận là một công cụ có ý
nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đánh giá tổng quát quá trình hoạt động
kinh doanh mà còn cung cấp những những dữ liệu mang tính dự báo phục vụ
cho tiến trình ra quyết định của nhà quản trị, là cơ sở để đƣa ra các lựa chọn
nhƣ lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lƣợc bán
hàng,…Đó là lý do vì sao em chọn đề tài “Phân tích mối quan hệ giữa chi phí
– khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn Vạn Phát
1”.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online