Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#967182 Linik tải miễn phí cho ae

Chia sẻ cho anh em link

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện
Thứ nhất, luận án đã khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất, đặc điểm của báo cáo tài chính hợp nhất và ảnh hưởng của các đặc điểm này đến quá trình kiểm toán. Luận án cũng hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính trong mối quan hệ kết hợp với đặc điểm của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con để hình thành lý luận cho hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

Thứ hai, luận án đã trình bày kinh nghiệm quốc tế đối với hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, Luận án đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay, thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất, thực trạng hoạt động của tổ chức kiểm toán độc lập và thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất tại các tổ chức kiểm toán độc lập ….

Thứ tư, Luận án đã khẳng định sự cần thiết và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất tập trung vào các nội dung: Đối tượng, mục tiêu, nội dung kiểm toán; Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất…

Thứ năm, Chỉ ra những điều kiện về phía Nhà nước, hiệp hội hành nghề, các công ty kiểm toán, kiểm toán viên và điều kiện về phía Tập đoàn để thực hiện các giải pháp hoàn thiện đã nêu.

Improving the audit of consolidated financial statements of parent company and its subsidiaries performed by independent auditors
Firstly, the thesis has outlined the theoretical issues related to the parent company and its subsidiaries (together referred to as “the Group”), the consolidated financial statements, the characteristics of the consolidated financial statements and the effects of those characteristics on the audit process. The thesis has also codified the theoretical issues related to the audit of financial statements in connection with the characteristics of the Group to form the reason for the audit of consolidated financial statements.
Secondly, the thesis has presented the experiences on audit of consolidated financial statements performed by international audit firms, which draws lessons for those performed by current Vietnamese audit firms.
Thirdly, the thesis has studied and evaluated the current status of the Group in Vietnam, the status of consolidated financial reporting, the status of the independent audit firms and those audit of the consolidated financial statements.
Fourthly, the thesis has confirmed its practicality and proposed the solutions to improve the audit of consolidated financial statements focusing on the following main contents: audit objects, audit objectives and contents; process of the audit of consolidated financial statements, etc.
Finally, the thesis has recommended the conditions for the State, associations, audit firms, auditors and for the Group to implement the solutions proposed.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
Các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con là một
nhóm các doanh nghi ệp gồm công ty mẹ, các công ty con và các doanh nghiệp
liên kết khác. Trong đó, công ty mẹ nắm vai trò kiểm soát chuỗi giá trị đồng thời là
đầu mối liên kết các doanh nghiệp thành viên với nhau, nắm quyền kiểm soát, chi
phối các quyết sách, chiến lược phát triển nhân sự, chi phối hoạt động của các thành
viên.
Với xu hướng phát triển chung và kinh nghiệm từ các nước phát triển trên
thế giới cho thấy, bên cạnh sự ra đời và phát triển của hàng loạt các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, cần thiết phải hình thành và phát triển các doanh nghiệp có quy mô lớn
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Việc liên kết, hình thành nhóm
các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thực chất nhằm
tăng cường sức mạnh cạnh tranh trong hội nhập, kể cả khu vực kinh tế nhà nước và
tư nhân, tạo ra lợi thế cạnh tranh, tăng sức mạnh về vốn, về sản phẩm, về thị trường,
làm gọn nhẹ và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.
Trên thực tế, tại Việt Nam có rất nhiều các doanh nghiệp hoạt động theo mô
hình công ty mẹ - công ty con dưới tên gọi là các tập đoàn kinh tế. Đến nay, Chính
phủ đã thành lập 12 tập đoàn kinh tế nhà nước thông qua việc tổ chức lại các Tổng
công ty nhà nước (Các Tổng công ty 90 và 91) hay thành lập từ tổ hợp các doanh
nghiệp độc lập có cùng lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, mô hình doanh nghiệp này
đã và đang gặp không ít khỏ khăn trong quá trình hình thành và phát triển như: Hệ
thống tiêu chí để xác định về các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ
- công ty con đến nay vẫn chưa hoàn thiện; Các nghiên cứu cụ thể để hình thành
một chiến lược tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển mô hình doanh nghiệp này
chưa được ban hành; Hệ thống quy định chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; Hệ
thống các quy định liên quan đến kỹ thuật hợp nhất, tính thống nhất của nguồn số
liệu cho mục đích hợp nhất chưa được hướng dẫn cụ thể; Đội ngũ cán bộ quản lý
phần lớn là kiêm nhiệm... gây khó khăn cho công tác kế toán tại các doanh nghiệp
hoạt động theo mô hình này nói chung và công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất
nói riêng, làm giảm độ tin cậy nhà đầu tư đối với tình hình tài chính của các doanh
nghiệp hoạt động theo mô hình này.
Công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đang ngày càng được phát
triển, nhằm tăng cường độ tin cậy của các thông tin tài chính, góp phần ngăn ngừa
và hạn chế những sai phạm có thể xảy ra trong công tác kế toán tại các doanh
nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tuy nhiên, hoạt động
kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất do các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện ở
Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán
như: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, các hướng dẫn cụ thể liên quan đến công tác
kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất chưa hoàn thiện; Phần lớn kiểm toán viên tại
các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất theo kinh
nghiệm mà chưa xây dựng được một quy trình chuẩn; Công tác kiểm soát chất
lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất chưa được chú trọng... khiến
các đối tượng sử dụng thông tin không thỏa mãn về kết quả kiểm toán, các tổ chức
kiểm toán không phát huy hết vai trò và trách nhiệm nghề nghiệp, rủi ro kiểm toán
cao, sự minh bạch về thông tin bị hạn chế, gây rủi ro trong quản lý kinh tế, tài
chính. Những tồn tại trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất này cần
phải được chỉ rõ và khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị của công
tác kiểm toán nói chung và công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất nói riêng.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp
nhất của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con Việt
Nam là cần thiết, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Việc bổ sung và hoàn
thiện các vấn đề cơ bản liên quan đến công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
của các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con không chỉ
góp phần bổ sung các vấn đề liên quan đến lý luận kiểm toán báo cáo tài chính đang
giảng dạy trong nhà trường, mà còn có thể trở thành những gợi ý, giúp các tổ chức
kiểm toán độc lập hoàn thiện hơn công tác kiểm toán báo cáo tài chính nói riêng và
công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất nói chung, đồng thời cũng góp phần
quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như minh bạch và công khai hóa các
hoạt động tài chính tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công
ty con ở Việt Nam hiện nay.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement