Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stilleman
#961922

Download miễn phí Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II – Hai Bà Trưng – Hà Nội

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 3

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TTKDTM 3

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA TTKDTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3

1. Sự cần thiết khách quan của TTKDTM trong nền kinh tế 3

2. Vai trò của TTKDTM trong nền kinh tế 4

II. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TTKDTM Ở VIỆT NAM 6

1. TTKDTM trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung 6

2. TTKDTM ở thời kỳ nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường 8

III NHỮNG QUY ĐỊNH MANG TÍNH NGUYÊN TẮC TRONG TTKDTM 10

1.Những quy định chung 10

2. Quy định đối với bên chi trả 11

3. Quy định đối với bên thụ hưởng 12

4. Quy định đối với ngân hàng 12

IV. NỘI DUNG CỦA CÁC HÌNH THỨC TTKDTM ĐANG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM 13

1. Hình thức thanh toán bằng séc 13

1.1 Séc chuyển khoản 13

1.2 Séc bảo chi 15

2. Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm thu(UNT) 17

3. Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm chi- Chuyển tiền 19

3.1 Hình thức thanh toán Uỷ nhiệm chi (UNC) 19

3.2 Hình thức thanh toán bằng Séc chuyển tiền 20

4. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng 21

5. Hình thức thanh toán bằng thẻ thanh toán. 22

CHƯƠNG II: 24

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TTKDTM TẠI CHI NHÁNH 24

NHCT KHU VỰC II – HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI 24

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHCT – HAI BÀ TRƯNG 24

1. Vài nét về tình hình kinh tế – xã hội quận Hai Bà Trưng 24

2. Quá trình hình thành và phát triển của NHCT –Hai Bà TRưng –Hà Nội 25

3. Mô hinh tổ chức tại chi nhánh NHCT- HBT 26

4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT- HBT trong những năm gần đây 31

4.1 Hoạt động huy động vốn 32

4.2.Hoạt động tín dụng và đầu tư 33

4.3 Hoạt động kinh doanh đối ngoại 35

4.4 Công tác kế toán tài chính và kết quả kinh doanh 36

4.5 Công tác tiền tệ kho quỹ 37

4.6 Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ 38

II. THỰC TRẠNG TTKDTM TẠI NHCT KVII- HBT- HÀ NỘI 38

1. Tình hình chung về TTKDTM tại NHCT KVII- HBT- Hà Nội 38

2. Tình hình vận dụng các hình thức TTKDTM tại NHCT KVII- HBT- Hà Nội 40

2.1 Hình thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi- Chuyển tiền 42

2.2 Hình thức thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu 43

2.3 Hình thức thanh toán bằng Séc 43

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TTKDTM TẠI NHCT- HBT- HNỘI 45

1. Kết quả 45

2. Những hạn chế và nguyên nhân chủ những hạn chế trong hoạt động TTKDTM tại Chi nhánh NHCT- HBT 45

CHƯONG III 47

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TTKDTM TẠI CHI NHÁNH NHCT- HAI BÀ TRƯNG 47

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC TTKDTM Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 47

1. Các quan diểm mang tính định hướng 47

2. Định hướng phát triển TTKDTM ở Việt Nam trong thời gian tới 49

II. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC TTKDTM NÓI CHUNG 50

1. Những giải pháp chung 50

2. Giải pháp đối với Chi nhánh NHCT KVII- HBT- HNội 52

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẬN DỤNG CÁC HÌNH THỨC TTKDTM 54

1. Về Séc 54

1.1 Về Séc chuyển khoản 54

1.2 Về Séc bảo chi 56

2. Về UNT và UNC 56

2.1 Kiến nghị về UNT 56

2.2 Kiến nghị về UNC 57

3. Một số kiến nghị khác 57

KẾT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cho khách hàng.
Giai đoạn thanh toán thẻ
(3) cơ sở chấp nhận thẻ giao hàng hoá cho khách hàng
(4) khách hàng giao thẻ cho cơ sở chấp nhận thẻ
(5) cơ sở cộng nhận thẻ giao hoá đơn đến NH đại lý
(6) NH đại lý lập lệnh chuyển Nợ gửi NH phát hành
N: TK TTVốn (5112, 5012)
C: TK 4311 | CSCN Thẻ
(7) NH phát hành sẽ thanh toán với khách hàng
N: TK 4311 (A)
TK 4663 (B)
TK 211 (C) cho vay khách hàng
C: TK TT Vốn (5111, 5012)
Nói tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng TTKDTM có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của ngành NH nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Vì vậy, các ngân hàng cần nhận biết được thực trạng hoạt động của mình, nắm bắt được tình hình kinh tế xã hội, sự phát triển của đất nước để ngày càng hoàn thiện hơn, phát triển hơn và nâng cao chất lượng của hoạt động thanh toán nhất là TTKDTM đưa đất nước đi lên và hội nhập với thế giới. Hơn thế nữa, với công nghệ điện tử ngày càng hiện đại chắc chắn sẽ có những hình thức TTKDTM mới hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn.
CHƯƠNG II:
Thực trạng về hoạt động ttkdtm tại chi nhánh
nhct khu vực ii – hai bà trưng – hà nội
KHáI QUáT TìNH HìNH HOạT Động kinh doanh củA chi nhánh nhct – hai bà trưng
Vài nét về tình hình kinh tế – xã hội quận Hai Bà Trưng
Chi nhánh NHCT Hai Bà Trưng là đơn vị thành viên trực thuộc NHCT Việt Nam có trụ sở chính tại 285 đường Trần Khát Chân – phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Quận hai Bà Trưng là một quận có địa bàn rộng với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1300 ha và khoảng 35 vạn dân. đây là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp nhà nước như Công Ty Khoá Minh Khai, Nhà Máy Bia Halida…; các doanh nghiệp tư nhân, các công ty lớn nhỏ, tổ hợp sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và các hộ công thương. Qua đó có thể thấy được thành phần khách hàng của NHCT Hai Bà Trưng rất đa dạng và đây chính là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho NHCT Hai Bà Trưbg mở rộng khối lượng, quy mô kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán và dịch vụ ngân hàng.
Quá trình hình thành và phát triển của NHCT –Hai Bà TRưng –Hà Nội
NHCT Hai Bà Trưng là một chi nhánh của NHCT Việt Nam. Sau khi thực hiện nghị định số 53/HDBT ngày 26/03/1988 của hội đồng bộ trưởng về tổ chức bộ máy NHNN Việt Nam chuyển sang cơ chế NH hai cấp, từ một chi nhánh NHNN cấp quận và một chi nhánh ngân hàng kinh tế cấp quận thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng trực thuộc NHNN thành phố Hà Nội chuyển thành các chi nhánh NHCT khu vực I và II quận Hai Ba Trựng trực thuộc chi nhánh NHCT thành phố Hà Nội thuộc NHCT Việt Nam. Tại quyết định số 93/NHCT-TCCB ngày 1/4/1993 của tổng giám đốc ngân hàng công thương Việt Nam sắp xếp lại bộ máy tổ chức NHCT trên địa bàn Hà Nội theo mô hình quản lý hai cấp của NHCT Việt Nam, bỏ cấp thành phố, hai chi nhánh NHCT khu vực I và II Hai Bà Trưng là những chi nhánh trực thuộc NHCT Việt Nam được tổ chức hạch toán kinh tế và hoạt động như các chi nhánh NHCT cấp tỉnh, thành phố. Kể từ ngày 1/9/1993, theo quyết định của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam, sát nhập chi nhánh NHCT khu vực I và chi nhánh NHCT khu vực II- Hai Bà Trưng. Như vậy, kể từ ngày 1/9/1993 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội ) chỉ còn duy nhất một chi nhánh NHCT.
Hiện nay, NHCT khu vực II Hai Bà Trưng đã vượt qua những khó khăn ban đầu và khẳng định được vị tríư, vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường, đứng vững và phát triển trong cơ chế mời, chủ động mở rộng mạnh lưới giao dịch, đa dạng hoá các dịch vụ kinh doanh tiền tệ. Mặt khác, ngân hàng còn thường xuyên tăng cường việc huy động vốn và sử dụng vốn, thay đổ cơ cấu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng cộng nghiệp hoá- hiện đại hoá.
Để thực hiện chiến lược đa dạng hoá các cách, hình thức, giải pháp huy động vốn trong và ngoài nước, đa dạng hoá các hình thức kinh doanh và đầu tư, từ năm 1993 trở lại đây NHCT khu vực II- Hai Bà Trưng đã thu được nhiều kết qủ trong hoạt động kinh doanh, từng bước khẳng định mình trong môi trường kinh doanh mới mang đầy tính cạnh tranh.
Mô hinh tổ chức tại chi nhánh NHCT- HBT
NHCT HBT là chi nhánh NH cấp 1, cơ cấu tổ chức gồm 386 cán bộ, nhân viên với nhiều phòng ban khác nhau:
*.Sơ đồ:
MÔ HìNH Tổ CHứC TạI CHI NHáNH hai bà trưng
(Từ THáNG 01-2004)
Ban giám đốc
Các hoạt động kinh doanh
Hoạt động gd trong quầy ngoài quầy
Quản lý nội bộ
Phòng khách hàng công ty
Phòng kiểm tra nội bộ
Phòng kế toán giao dịch
Phòng khách hàng dn vừa và nhỏ
Phòng tiền tệ kho quỹ
Phòng khách hàng cá nhân
Phòng thông tin điện toán
Phòng giao dịch chợ hôm
Phòng tổ chức hành chính
Phòng giao dịch trương định
Phòng kế toán tài chính
Phòng TổNG HợP TIếP THị
*.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
- Phòng kế toán giao dich:
Chức năng: là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng, tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của Nhà Nước và của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo quy định của NHNN và NHCT. Quản lý hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt trong ngày, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm của ngân hàng.
Nhiệm vụ: Quản lý hệ thống giao dịch trên máy, thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; thực hiện công tác liên quan đến thanh toán bù trừ, thanh toán điện tử liên ngân hàng, lập và phân tích báo cáo cuối ngày của giao dịch viên và chi nhánh, làm các báo cáo theo quy định; Thực hiện chức năng kiểm soát cá giao dịch trong và ngoài quyầy theo thẩm quyền, kiểm soát lưu trữ chứng từ, tổng hợp liệt kê giao dịch trong ngày, đối chiếu lập và in báo cáo, đóng nhật ký theo quy định; Phân tích đánh giá kết quả hoạt đoọng kinh doanh của chi nhánh để trình ban lãnh đạo chi nhánh quyết định mức trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro theo các hướng dẫn của NHCT VN; Tổ chức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ; Đảm bảo an toàn bí mật các số liệu có liên quan theo quyết định của ngân hàng; Làm công tác khác do giám đốc giao.
- Phòng tài trợ thương mại:
Chức năng: là phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiệp vụ về tài trợ thương mại tai chi nhánh theo quy định của NHCT Việt Nam.
Nhiệm vụ : thực hiện nghiệp vụ về tài trợ thương mại theo hạn mức được cấp; nghiệp vụ về mua bán ngoại tệ; thực hiện công tác tiếp thí để khai thác nguồn ngoại tệ cho chi nhánh; tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm tài trợ thương mại; tổng hợp báo cáo lưu giữ tài liệu theo quy định; đảm bảo an toàn bí mật các số liệu có liên quan theo quy định; tổ chức học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ; làm công tác khác do giám đốc giao.
- Phòng khách hàng số 1 (Doanh nghiệp lớn)
chức năng: là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp lớn , để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ ; xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay , quản lý các sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ , thể lệ hiện hành và hướng dẫn của NHCT.
Nhiệm vụ : khai thác nguồn vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ từ khách hàng là các doanh nghiệp lớn ;tiếp thị hỗ trợ khách hàng ;thẩm định và tính toán ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement