Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Helaku
#958780

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu của khách hàng trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện

Mục lục . . .1

Danh mục bảng biểu . . .3

Danh mục sơ đồ . . .4

Lời mở đầu . . .5

Phần I: Khái quát chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-

 Chi nhánh Hà Nội . .7

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty và Chi nhánh Công ty .7

 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . . 7

 1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội . 9

 2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty và Chi nhánh Công ty . .10

 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . .10

 2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội . .13

 3. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty .14

 4. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty . .18

Phần II: Thực trạng kiểm toán Doanh thu và các khoản Phải thu của khách hàng

 trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-

 Chi nhánh Hà Nội thực hiện . . .21

 1. Thực trạng kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ do

 Chi nhánh Hà Nội thực hiện . . .21

 1.1. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ . .21

 1.2. Mục tiêu kiểm toán .23

 1.3. Các tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp .23

 1.4. Thủ tục phân tích . . 24

 1.5. Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục Doanh thu .29

 1.6. Kiểm tra chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu . 34

 1.7. Kiểm tra thủ tục chia cắt niên độ . .35

 1.8. Kiểm tra chi tiết việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ 35

 1.9. Các thủ tục bổ sung . 35

 1.10. Kết luận . 36

 2. Thực trạng kiểm toán các khoản phải thu khách hàng do Chi nhánh

 Hà Nội thực hiện . .37

 2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng .37

 2.2. Các tài liệu yêu cầu khách hàng cung cấp .37

 2.3. Thủ tục phân tích .38

 2.4. Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục Phải thu khách hàng .40

 2.5. Kiểm tra chi tiết việc hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá cuối kỳ .56

 2.6. Các thủ tục bổ sung .57

 2.7. Kết luận 57

 3. Kết thúc kiểm toán .58

 3.1. Kiểm tra giấy tờ làm việc 59

 3.2. Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý . .59

Phần III: Kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán Doanh thu và các khoản

 Phải thu của khách hàng trong kiểm toán tài chính do Công ty

 TNHH Kiểm toán và Tư vấn – Chi nhánh Hà Nội thực hiện . 62

1. Nhận xét chung về công tác Kiểm toán tại Chi nhánh Công ty .62

1.1. Nhận xét chung về Chi nhánh Công ty và công tác Kiểm toán

 tại Chi nhánh 62

 1.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản

 Phải thu của khách hàng do Chi nhánh Công ty thực hiện 65

 2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Doanh thu và các khoản

 Phải thu của khách hàng do Chi nhánh Công ty thực hiện .67

 2.1. Xây dựng kế hoạch kiểm toán cụ thể .67

 2.2. Đánh giá mức rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu .68

 2.3. Chương trình kiểm toán các khoản phải thu khách hàng .68

 2.4. Kĩ thuật gửi thư xác nhận .69

 2.5. Nâng cao chất lượng của các kiểm toán viên . .70

 2.6. Sử dụng các thủ tục kiểm toán . 71

Kết luận 72

Danh mục tài liệu tham khảo . .

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phục vụ tết Nguyên Đán.
3)Vào các đợt tăng giá (tháng 3, 7, 8) lượng tiêu thụ không tăng đột biến. Cho nên có thể thấy: Không xảy ra hiện tượng đầu cơ chờ tăng giá.
4)Vào đợt giảm giá (tháng 11) lượng tiêu thụ trước đó không giảm. Cho nên có thể thấy: Không có hiện tượng dừng nhập hàng chờ giảm giá.
Bảng 3: Doanh thu phát sinh theo tháng trong năm 2005 của Công ty xăng dầu PT
Tháng
Xăng dầu
Tỷ lệ
Dầu mỡ nhờn
Tỷ lệ
Gas & Bếp gas
Tỷ lệ
HH khác
Tỷ lệ
Dvụ vận tải
Tỷ lệ
Hàng dự trữ QG
Tỷ lệ
Số phát sinh
Tỷ lệ
1
37.942.851.489
7,41%
136.455.362
5,15%
687.806.843
7,94%
-
-
36.545.257
3,36%
-
-
38.803.658.950
7,39%
2
31.519.601.264
6,15%
127.779.435
4,83%
499.433.363
5,77%
-
-
174.179.054
16,03%
-
-
32.320.993.115
6,16%
3
38.698.902.887
7,56%
221.905.784
8,38%
712.557.424
8,23%
-
-
116.632.471
10,73%
100.000.000
19,46%
39.849.998.566
7,59%
4
38.888.126.006
7,59%
208.324.692
7,87%
641.320.036
7,41%
122727
26,47%
39.333.060
3,62%
-
-
39.777.226.521
7,58%
5
43.506.830.911
8,49%
236.982.961
8,95%
721.499.689
8,33%
-
-
117627881
10,82%
-
-
44.582.941.442
8,49%
6
43.084.128.586
8,41%
186.984.747
7,06%
912.197.361
10,54%
-
-
213.206.494
19,62%
100.000.000
19,46%
44.496.517.187
8,47%
7
35.757.447.514
6,98%
285.987.089
10,80%
576.688.949
6,66%
-
-
57.913.627
5,33%
-
-
36.678.037.178
6,99%
8
46.679.293.123
9,11%
223.796.161
8,45%
839.535.363
9,70%
-
-
58.493.221
5,38%
-
-
47.801.117.867
9,1%
9
43.058.433.293
8,41%
178.668.543
6,75%
709.729.503
8,20%
-
-
57.160.838
5,26%
-
-
44.003.992.176
8,4%
10
50.471.838.473
9,85%
322.885.683
12,20%
634.146.148
7,32%
-
-
43.588.121
4,01%
100.000.000
19,46%
51.572.458.424
9,8%
11
49.007.651.271
9,57%
278.232.769
10,51%
649.904.278
7,51%
340909
73,53%
85.528.252
7,87%
-
-
50021657478
9,53%
12
53.548.268.548
10,46%
239.080.797
9,03%
1.073.189.536
12,4%
-
-
86.655.198
7,97%
-
-
54.947.194.078
10,51%
Tổng cộng
512.163.373.362
1
2.647.082.020
100
8.658.228.492
100
463636
100
10.868.589.70
100
-
-
524.556.006.479
100
*Ước tính doanh thu căn cứ vào: Mức giá bình quân * Số lượng hàng bán. Kiểm toán viên sẽ so sánh số ước tính với số liệu sổ sách để phát hiện bất thường. Ở đây các số liệu là hợp lý, không thấy có hiện tượng bất thường.
Các số liệu này được xác định từ Sổ cái các tài khoản: TK 511.11, TK 511.12, TK 511.15, TK 511.18, TK 511.31, TK 511.35, TK 521.11, TK 511.12, TK 512.15 của công ty khách hàng có đính kèm.
1.5. Thủ tục kiểm tra chi tiết Doanh thu
1.5.1. Kiểm tra đối chiếu
*Kiểm tra cộng dọc, cộng ngang trên bảng kê xem số liệu có được ghi chép và tính toán đúng hay không.
*Xem lướt bảng kê xem có bất thường gì trong các nghiệp vụ phát sinh
liên quan đến doanh thu hay không. Đối chiếu với doanh thu ghi nhận, các khoản điều chỉnh với sổ Nhật kí bán hàng và Tài khoản tổng hợp trên Sổ cái.
*Kiểm tra phương pháp ghi nhận doanh thu xem có nhất quán so với năm trước hay không.
1.5.2. Kiểm tra chọn mẫu
*Chọn mẫu hoá đơn trong một số tháng (những tháng có biến động nhiều về nghiệp vụ phát sinh) để kiểm tra chi tiết. Ta thấy công ty xăng dầu PT là một công ty có doanh thu tương đối lớn, khách hàng đông đảo và đa dạng, những khách hàng này lại có số dư nợ lớn. Bên cạnh các khách hàng này, công ty còn có các cửa hàng, các đại lý bán lẻ… các nghiệp vụ bán hàng diễn ra thường xuyên với mật độ tương đối dày cho nên việc kiểm tra chi tiết khoản mục doanh thu mất rất nhiều thời gian. Kiểm toán viên không thể kiểm tra chi tiết từng hoá đơn bán hàng được vì như vậy thì khối lượng công việc rất lớn. Do đó Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra chi tiết thông qua chọn mẫu. Việc chọn mẫu được cân nhắc thận trọng sao cho số mẫu chọn nhỏ nhất mà vẫn mang tính thay mặt cao.
Do bước kiểm tra khoản mục Doanh thu được thực hiện sau khi đã kiểm tra chi tiết khoản mục Phải thu khách hàng nên Kiểm toán viên đã thu thập được khá nhiều bằng chứng liên quan đến khoản mục Doanh thu và các khoản Doanh thu đã thu tiền ngay như các biên bản đối chiếu công nợ, thư xác nhận trong đó có ghi rõ tổng số tiền về hàng hoá mà người mua được hưởng, tổng số tiền người mua đã thanh toán và tổng số tiền mà người mua còn nợ. Với những khoản doanh thu đã có xác nhận từ bên thứ ba thì Kiểm toán viên không chọn mẫu để kiểm tra chi tiết nữa mà sử dụng luôn các xác nhận đó làm bằng chứng kiểm toán. Với những khoản doanh thu chưa có xác nhận hay chưa được đối chiếu với hoá đơn, chứng từ thì kiểm toán viên sẽ tiến hành chọn mấu để kiểm tra chi tiết.
Tiêu thức để Kiểm toán viên sử dụng chọn mẫu kiểm tra chi tiết là các nghiệp vụ bán hàng có giá trị lớn, các nghiệp vụ phát sinh bất thường, có sự hạch toán, đối ứng không thường xuyên xảy ra…
Việc kiểm tra chi tiết các khoản mục doanh thu được kiểm toán viên thực hiện như sau:
--Đối chiếu các hoá đơn với bảng kê doanh thu để xem xét sự chính xác về tên người mua hàng, số lượng, giá cả, số tiền, chiết khấu,…
--Đối chiếu hoá đơn với đơn đặt hàng, lệnh giao hàng, vận đơn (nếu có) về tất cả các chi tiết.
--Kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của việc tính toán, kiểm tra liên hoá đơn và việc kí duyệt trên hoá đơn.
--Đối chiếu hoá đơn với bảng kê khai thuế Giá trị gia tăng đầu ra.
Cụ thể, kiểm toán viên đã kiểm tra chi tiết một số hoá đơn như sau:
Biểu 3: Tài liệu kiểm tra chi tiết giá bán của Công ty xăng dầu PT
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
Tham chiếu : G
Tên khách hàng: Công ty xăng dầu PT Niên độ kế toán: 31/12/2005
Khoản mục : Doanh thu Người thực hiện: NTH
Bước công việc : Kiểm tra chi tiết Ngày thực hiện : 20/03/2006
Kiểm tra giá bán trước ngày 17/08/2005
STT
Chứng từ
Khách hàng
Loại hàng
Đơn giá
Ghi chú
Số hiệu
Ngày tháng
1
53704
01/08/05
Bảo tàng VN
Mogas90
7.700đ/l
Cửa hàng 26 tại CK,phù hợp giá bán lẻ tại KV2
8.970đ/l
2
53792
17/08/05
Nội bộ PL
Mogas90
7.518,19đ/l
Đơn giá áp dụng trước 12h ngày 17/08/05
8.970đ/l
3
53793
17/08/05
Ngân hàng CK
Mogas90
7.700đ/l
Đơn giá bán lẻ KV2, trước 12h ngày 17/08/05
8.970đ/lKết luận:
-Đơn giá từ ngày 01/08 đến 17/08/05 được áp dụng theo quy định giá bán lẻ KV2.
-Vấn đề bất thường: sau 12h ngày 17/08/05 đơn vị phải áp dụng giá mới cao hơn. Tuy nhiên trong cả ngày 17/08/05 nhận thấy đơn vị áp dụng hoàn toàn đơn giá cũ. Cần đơn vị giải trình:
+C1: Sau 12h có phải đơn vị không bán hàng?
+C2: Sau 12h có phải đơn vị ghi hoá đơn vào ngày 18/08/05?
+C3: Có xảy ra sự gian lận giá trong chiều ngày 17/08/05?
Biểu 4: Tài liệu kiểm tra chi tiết giá xuất bán cho đại lý của Công ty xăng dầu PT
CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)
Tham chiếu : G
Tên khách hàng: Công ty xăng dầu PT Niên độ kế toán: 31/12/2005
Khoản mục : Doanh thu Người thực hiện: NTH
Bước công việc : Kiểm tra chi tiết Ngày thực hiện : 20/03/2006
Kiểm tra giá xuất bán cho đại lý
STT
Chứng từ
Khách hàng
Loại hàng
Đơn giá
Ghi chú
Số hiệu
Ngày tháng
1
71227
05/11/05
Đại lý CK 26
Mogas92
8.509,09đ/l
Giá bán: 10.000đ/l
9.860đ/l
Thù lao : 140đ/l
Giá : 9.860đ/l
Phù hợp với quy địnhNhận xét: Đơn vị đã tuân thủ các quy định về giá xuất bán cho đại lý
Biểu 5: Tài liệu kiểm tra chi tiết doanh thu và giá bán tháng 3 năm 2005 của
C
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online