Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bruno
#958778 Download miễn phí Đề tài ÁP dụng hạch toán quản lý môi trường tại công ty giấy Bãi BằngLỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 3
1.1. Các khái niệm liên quan đến hạch toán quản lý môi trường 3
1.2. Khái niệm hạch toán quản lý môi trường 6
1.3. Tổng quan hiện trạng ứng dụng phương pháp luận hạch toán quản lý môi trường . 9
1.3.1. Những ứng dụng hạch toán quản lý môi trường trên thế giới 9
1.3.2. Những ứng dụng hạch toán quản lý môi trương tại Việt Nam 15
1.4. Hạch toán truyền thống 15
1.4.1. Những ưu điểm của hạch toán truyền thống 16
1.4.2. Những nhược điểm của hạch toán truyền thống 18
1.5. Nội dung hạch toán quản lý môi trường 20
CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG 25
2.1. Chi phí môi trường và cách xác định 25
2.1.1. Sự cần thiết phải hạch toán CPMT trong doanh nghiệp 25
2.1.2. Định nghĩa chi phí môi trường (CPMT): 26
2.1.3. Phân loại chi phí môi trường: 29
2.2. Mô hình hạch toán chi phí môi trường 31
2.2.1. Sơ đồ mô hình 31
2.2.2. Xác định chi tiết các dạng chi phí và doanh thu môi trường 32
2.2.3. Các bước thực hiện 37
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HẠCH TOÁN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG 41
3.1. Thực trạng sản xuất của nhà máy 41
3.1.1. Quá trình thành lập công ty 41
3.1.2. Các hạng mục công trình chính của công ty giấy Bãi Bằng 42
3.1.3. Các sản phẩm chính và nguyên liệu sử dụng để sản xuất 42
3.1.4. Quy trình công nghệ sản xuất giấy, và dòng vật liệu vào ra tại các công đoạn 43
3.1.4.1. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu 43
3.1.4.2. Công đoạn nấu, rửa sàng bột 44
3.1.4.3. Công đoạn xeo giấy 45
3.1.4.4. Quy trình sản xuất dịch tẩy ( Nhà máy hoá chất) 45
3.1.4.5. Phân xưởng động lực 45
3.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 49
3.2. Hiện trạng môi trường của công ty 50
3.2.1. Những nguồn thải chính 50
3.2.2. Hiện trạng môi trường của nhà máy 51
3.2.2.1. Môi trường không khí 51
3.2.2.2. Môi trường nước thải 51
3.2.2.3. Chất thải rắn 54
3.2.2.4. Tiếng ồn 55
3.3. Ảnh hưởng của các chất thải tới môi trường và sức khoẻ của người lao động 55
3.3.1. Tác động của bụi và các loại khí thải khác 55
3.3.2. Tác động của nước thải 55
3.3.3. Tác động của tiếng ồn 56
3.3.4. Tình hình sức khoẻ người lao động 56
3.3.5. Hiện trạng quản lý môi trường tại công ty 57
3.4. Thống kê các chi phí, lợi ích của công ty 57
3.4.1.Thống kê chi phí và lợi ích 57
3.4.2. Nhận xét 58
3.5. Ứng dụng hạch toán quản lý môi trường 58
3.5.1. Phương pháp luận: 58
3.5.2. Các loại chi phí, doanh thu môi trường của công ty 59
3.5.2.1. Chi phí môi trường 59
3.5.2.2. Doanh thu môi trường 64
3.6. Phân tích tổng chi phí, doanh thu 65
3.7. Giải pháp sản xuất sạch hơn 73
3.7.1. Các giải pháp sản xuất sạch hơn 73
3.7.1.1 Giải pháp 1: Thay đổi công nghệ tẩy trắng 73
3.7.1.2. Giải pháp 2. Kiểm soát nước, kiểm tra các công tơ đo nước tại các công đoạn sản xuất 76
KẾT LUẬN 83
KIẾN NGHỊ 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây những yêu cầu về môi trường đang ngày càng trở thành một rào cản thương mại to lớn thì các doanh nghiệp buộc phải có cách nhìn nhận mới về vấn đề môi trường. Các doanh nghiệp càng ngày càng phải nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đạt tới hoạt động kinh doanh bền vững và giảm các tác động môi trường do các hoạt động công nghiệp gây ra. Từ đó để hướng tới “phát triển bền vững”, đạt được sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế cùng với quá trình tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
Khi đời sống của người dân được nâng cao thì nhận thức về môi trường ngày càng phát triển họ bắt đầu có những đòi hỏi sản phẩm và hoạt động sản xuất “thân thiện với môi trường” hơn. Đồng thời các doanh nghiệp cũng chịu áp lực từ phía các nhà đầu tư, người lao động, các cơ quan pháp luật, ngân hàng…Chính vì vậy mà các doanh nghiệp cần có sự tiếp cận với phương pháp hạch toán quản lý môi trường mới ngoài cách quản lý truyền thống hiện nay. Với phương pháp này toàn bộ các chi phí môi trường được phân biệt rõ ràng với các chi phí khác, từ đó cho doanh nghiệp xác định rõ các chi phí môi trường trong quản lý và sản xuất, giúp doanh nghiêp đánh giá được đầy đủ các chi phí môi trường trực tiếp và gián tiếp vào trong bảng cân đối thu chi nội bộ của doanh nghiệp và phân bổ nó hợp lý hơn đối với từng sản phẩm. Các doanh nghiệp cần xem xét vấn đề môi trường một cách hệ thống và có phương pháp để đảm bảo duy trì mục đích cao nhất là lợi nhuận. cần biết chi phí môi trường gồm những chi phí gì, chiếm bao nhiêu phần trăm trong giá thành sản phẩm, những hoạt động nào làm tăng chi phí môi trường. Từ đó để phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, giảm thiểu những tác động ô nhiễm trực tiếp bằng các hệ thống xử lý hay gián tiếp bằng các hoạt động nhằm nâng cao ý thức, sức khoẻ, và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên. Mặt khác có thể giảm hay tránh được các chi phí môi trường qua các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm như thay đổi sản phẩm, thay nguyên liệu đầu vào, cải tiến quá trình hoạt động…
Do đó tui quyết định chọn đề tài : “ÁP dụng hạch toán quản lý môi trường tại công ty giấy Bãi Bằng”.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Phương pháp luận về Hạch toán quản lý môi trường
Chương 2: Hạch toán chi phí môi trường
Chương 3: Ứng dụng hạch toán quản lý môi trường tại Công ty giấy Bãi Bằng
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu việc áp dụng Hạch toán quản lý môi trường tại công ty giấy Bãi Bằng, để từ đó nhận dạng toàn bộ chi phí môi trường trong tổng chi phí, và thể hiện nó trên bảng báo cáo thu chi của công ty.
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp như:
- Phương pháp phân tích giá thành
- Phương pháp điều tra, thống kê

CHƯƠNG 1
PHƯƠNG PHÁP LUẬN HẠCH TOÁN
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1.1. Các khái niệm liên quan đến hạch toán quản lý môi trường
Để nắm vững được khái niệm EMA là gì trước tiên cần hiểu các khái niệm liên quan để thấy được vai trò và tầm quan trọng của EMA
Trước hết là khái niệm Hệ thống hạch toán môi trường là một cơ chế quản trị kinh doanh, cho phép doanh nghiệp xác định, phân tích, tổng hợp các chi phí và hiệu quả bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thiên nhiên duy trì mối quan hệ thân thiện với cộng đồng xã hội theo nguyên tắc phát triển bền vững. Mặt khác, hạch toán môi trường cũng có thể được hiểu là một thuật ngữ rộng đề cập tới sự hoà nhập của yếu tố chi phí và thông tin môi trường vào những nội dung khác nhau của hệ thống hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó hạch toán môi trường là một phương pháp trợ giúp cho quá trình ra quyết định kinh doanh có tính đến các cơ hội và thách thức môi trường doanh nghiệp ngày nay đang phải đối mặt.
Hệ thống hạch toán môi trường có thể chia làm 3 loại:
* Hạch toán quản lý môi trường (EMA)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984194 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement