Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beaton
#958768 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ XÚC TIẾN HỖN HỢP. 4
I. MARKETING VÀ VAI TRÒ CỦA MARKETING TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 4
1. Khái niệm Marketing: 4
2. Quản trị Marketing và những hoạt động cụ thể của kế hoạch Marketing: 5
3. Vai trò của Marketing trong doanh nghiệp: 6
3.1.Vai trò kết nối các hoạt động của doanh nghiệp với thị trường: 6
3.2. Vai trò đối với các bộ phận chức năng khác của doanh nghiệp. 7
II. XÚC TIẾN HỖN HỢP VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: 10
1. Khái niệm Marketing xúc tiến hỗn hợp: 10
1.1. Quảng cáo: 11
1.2. Xúc tiến bán( khuyến mại 12
1.3.Tuyên truyền(quan hệ với công chúng 13
1.4. Bán hàng cá nhân 13
1.5. Marketing trực tiếp 14
1.6. cách thanh toán linh hoạt 14
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phối hợp xúc tiến: 15
2.1. Kiểu loại hàng hoá/ thị trường: 16
2.2. Chiến lược kéo đẩy: 16
2.3. Các trạng thái sẵn sàng mua của khách hàng. 18
2.4. Các giai đoạn chu kỳ sống của sản phẩm: 18
3. Hoạch định chiến lược xúc tiến hỗn hợp tại doanh nghiệp: 20
3.1. Xác định mục tiêu xúc tiến hỗn hợp: 20
3.2. Xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp 24
3.3. Lựa chọn cơ cấu của các bộ phận hợp thành hỗn hợp xúc tiến 24
3.4. Xác định thời điểm thực hiện xúc tiến hỗn hợp sản phẩm, kế hoạch hành động: 25
4. Thực tiễn áp dụng hoạt động xúc tiến hỗn hợp ở các doanh nghiệp nước ta: 26
4.1. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp đối với các doanh nghiệp Việt Nam: 26
5.2. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp ở các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo trong thời gian qua: 28
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP Ở CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ KOTOBUKI TRONG THỜI GIAN QUA. 31
I. GIỚI THIỆU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 31
1. Giới thiệu chung: 31
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 31
1.2.Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 33
1.3. Đặc điểm các nguồn lực của công ty 34
1.4. Chính sách của Công ty: 37
II. THỰC TRẠNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ- KOTOBUKI. 38
1. Đánh giá chung: 38
2. Sơ lược nội dung xúc tiến hỗn hợp trong bản kế hoạch xúc tiến hỗn hợp ở Công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki: 39
II. KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM NĂM 2007. 40
1. Tổng hợp chỉ tiêu kiểm tra: 40
2. Xác định mục tiêu xúc tiến hỗn hợp: 41
3. Đánh giá tình hình hoạt động xúc tiến hỗn hợp hiện tại: 41
3.1. Quy mô thị trường, thị phần của công ty: 41
3.2. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường sản phẩm: 41
4. Kế hoạch nghiên cứu thị trường: 43
4.1. Công tác nghiên cứu thị trường trong năm 2007: 43
5. Những công cụ xúc tiến hỗn hợp chủ yếu trong năm 2007: 44
6. Kế hoạch hành động xúc tiến hỗn hợp cụ thể của năm 2007: 45
6.1. Quảng cáo: 45
6.2. Khuyến mại: 45
6.3. Chương trình Marketing trực tiếp: 46
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG CÁC NĂM VỪA QUA: 46
IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP Ở CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI: 49
1. Đánh giá phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp: 50
2. Đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp: 52
3. Các kết hợp SWOT về kế hoạch xúc tiến hỗn hợp tại công ty: 57
4. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những vấn đề tồn tại trong công tác lập kế hoạch xúc tiến hỗn hợp: 59
Chương 3 : NHỮNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ-KOTOBUKI. 61
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007. 61
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HẢI HÀ- KOTOBUKI. 62
1. Giải pháp về kế hoạch nghiên cứu thị trường sản phẩm: 62
1.1. Giải pháp về nội dung kế hoạch nghiên cứu thị trường: 62
1.2. Giải pháp về hoạt động thực hiện. 63
2. Giải pháp về kế hoạch động Quảng cáo: 65
3. Giải pháp về kế hoạch khuyến mại: 66
4. Giải pháp về ngân sách hoạt động: 67
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài:
Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới, mở của nền kinh tế tạo cơ hội cho nền kinh tế đất nước được giao lưu với nền kinh tế trong khu vực cũng như toàn thế giới. Điều này đã khiến cho kinh tế Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc đáng ghi nhận.
Sự thay đổi cơ chế kinh tế đã kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong cơ chế quản lý các doanh nghiệp và đặc biệt là các công cụ quản lý. Nếu như trước đây, công cụ kế hoạch hoá tập trung bao cấp sử dụng thành công trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, tuy nhiên khi chúng ta tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc thì công cụ này trở nên lạc hậu và không còn phù hợp. Một thời kỳ chúng ta đã khủng hoảng về công cụ quản lý kinh tế, nhất là trong toàn cảnh nền kinh tế khu vực và thế giới đang phát triển như vũ bão. Trước xu hướng toàn cầu hóa trên toàn thế giới, kinh tế Việt Nam phải sẵn sang hành trang cho mình để sẵn sàng hội nhập. Gia nhập WTO, Việt Nam đã hoàn thành bước cuối cùng để tham gia hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta đã có những gì? Chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ đi đến đâu? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta, các cơ quan quản lý, mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị kinh tế cần có những chiến lược thực sự đúng đắn, phải có những công cụ quản lý kinh tế khoa học. Và câu trả lời cho những vấn đề này chỉ có thể là công cụ kế hoạch trong kinh doanh, chiến lược trong kinh doanh.
Tuy vậy, thực tế ở nước ta hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp còn xa lạ với mô hình quản trị chiến lược nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu và chưa có những phương pháp đủ tin cậy để lựa chọn chiến lược sản phẩm thích hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tồn tại điều này có nhiều lý do, cả về khách quan lẫn chủ quan. Trong thời gian thực tập tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki, qua khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tui nhận thấy còn có một số vấn đề cần được hoàn thiện hơn trong hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty. Được sự hướng dẫn của thầy giáo Th.s Vũ Thành Hưởng và sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tui mạnh dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế hoạch xúc tiến hỗn hợp ở Công ty Liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki" với mong muốn đóng góp một phần nhỏ thiết thực cho Công ty và cũng là những kinh nghiệm thực tế cần thiết cho bản thân sau khi ra trường.
2. Phạm vi nghiên cứu
- Xét theo thời gian: tui tiến hành nghiên cứu kế hoạch sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp giai đoạn 2004-2006, xem xét các nội dung kế hoạch, cách thức, quy trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tại doanh nghiệp. Từ đó tui đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế hoạch xúc tiến hỗn hợp trong năm 2007.
- Nội dung nghiên cứu: Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki được thực hiện theo năm, tháng và kế hoạch tuần. Với các sản phẩm thời vụ như bánh Trung thu, mứt tết thì có kế hoạch cụ thể riêng. Trong phạm vi Chuyên đề nghiên cứu các kế hoạch xúc tiến hỗn hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà Kotobuki hàng năm, Từ đó đề ra những đánh giá và ý kiến đề xuất xây dựng kế hoạch Marketing xúc tiến hỗn hợp tại công ty.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Việc nghiên cứu đề tài này thông qua phương pháp chung như sau:
Bước 1: Thu thập số liệu thông qua:
- Tài liệu của cơ quan thực tập
- Tham khảo các tài liệu có liên quan
- Quan sát thực tế tại cơ quan thực tập
- Phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý của cơ quan thực tập
Bước 2: Phân tích số liệu bằng một số phương pháp như:
- Phương pháp so sánh, tổng hợp: so sánh giữa các kỳ trong năm rồi đi đến kết luận.
- Phương pháp quy nạp: phương pháp đi từ những vấn đề nhỏ rồi mới đi đến kết luận chung.
- Phương pháp phân tích SWOT: là kỹ thuật để phân tích và xử lý kết quả nghiên cứu về môi trường, giúp doanh nghiệp đề ra chiến lược một cách khoa học.
Mô hình SWOT có thể đưa ra sự liên kết từng cặp một cách ăn ý hay là sự liên kết giữa 4 yếu tố. Qua đây giúp cho doanh nghiệp hình thành các chiến lược của mình một cách có hiệu quả nhằm khai thác tốt nhất cơ hội có được từ bên ngoài, giảm bớt hay né tránh các đe dọa, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt yếu kém.
4. Câu hỏi nghiên cứu:
- Cơ sở lý luận của hoạt động xúc tiến hỗn hợp.
- Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty trong thời gian qua.
- Những vấn đề cần quan tâm trong xúc tiến hỗn hợp ở doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp?
- Cần bổ sung bản kế hoạch Marketing xúc tiến hỗn hợp tại doanh nghiệp như thế nào?
5. Kết cấu đề tài:
Nội dung đề tài được chia làm 3 chương:
Chương 1: Những lý luận chung về Marketing và xúc tiến hỗn hợp.
Chương 2: Thực trạng kế hoạch xúc tiến hỗn hợp ở Công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki trong thời gian qua.
Chương 3: Những đề xuất xây dựng kế hoạch xúc tiến hỗn hợp tại Công ty liên doanh TNHH Hải Hà- Kotobuki.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993240 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement