Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninhden_iso9002
#958722

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG HIẾU 3

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY 3

1. Tên gọi 3

2. Địa chỉ giao dịch 3

3. Hình thức pháp lý 3

4. Lĩnh vực kinh doanh 3

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

1. Lịch sử hình thành: 3

2. Thành tích đạt được 5

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG HIẾU 6

1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 6

2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. 6

IV- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2004 – 2007. 10

1. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10

2. Nhận xét. 11

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 13

I- MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG TỚI SỬ DỤNG VỐN CUẢ CÔNG TY 13

1. Đặc điểm về sản phẩm 13

2. Đặc điểm về thị trường 16

3. Đặc điểm về nhân sự. 18

4. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 20

5. Đặc điểm về tài chính 21

II. THỰC TRẠNG VỐN TẠI CÔNG TY 23

1. Tình hình đảm bảo các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 23

2 Tình hình phân bổ vốn lưu động và vốn cố định 27

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 31

1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 31

2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 32

2.1 Cơ cấu vốn lưu động 32

2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 36

3. Hiệu quả sử dụng vốn chung tại Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu 40

IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRUNG HIẾU. 43

1. Những kết quả đạt được 43

2. Những hạn chế 45

Chương III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY 48

I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 48

1. Cơ hội 48

2. Thách thức 49

II NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 49

1. Những thuận lợi và khó khăn 49

2. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu trong thời gian tới 51

2.1. Mục tiêu tổng quát 51

2.2. Mục tiêu và phương hướng hoạt động trước mắt 51

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 52

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 52

1.1. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho 52

1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong kinh doanh 52

1.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng vốn KD hợp lý 52

1.2.2. Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên 55

1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong khâu tiêu thụ 55

1.3.1. Thực hiện tốt công tác quản lý ngân quỹ 55

1.3.2. Mở rộng thị trường, tăng cường tìm kiếm các đơn hàng 56

1.3.3. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu 56

2. Một số giải pháp chung 58

2.1. Bảo toàn và phát triển vốn 58

2.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 59

2.3. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quá trình sử dụng vốn 59

2.4. Đẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 60

IV. KIẾN NGHỊ 60

1. Về môi trường kinh tế: 61

2. Môi trường pháp lý 61

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


0
0,52
14.000.000
0,52
13.000.000
0,44
16.000.000
0,45
2. Tổng TSLĐ
1.913.037.383
99,48
2.678.252.336
99,48
2.908.203.170
99,55
3.531.175.278
99,55
II. Tổng nguồn vốn
1.923.037.383
100
2.692.252.336
100
2.921.203.170
100
3.547.175.278
100
1. Tổng Vốn CSH
548.403.570
28,55
767.764.998
28,5
826.444.360
28,3
1.003.539.580
28,28
2. Tổng Vốn Vay
1.374.633.813
71,45
1.924.487.338
71,5
2.094.758.810
71,7
2.543.635.698
71,72
( Nguồn Báo cáo tài chính của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu)
Đánh giá tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu ta thấy:
Tài sản lưu động luôn lớn hơn nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu luôn lớn hơn tài sản cố định nên vốn lưu động thường xuyên của Công ty các năm qua đều dương. Năm 2004, vốn lưu động thường xuyên là 548.403.570 đồng, năm 2005 là 767.764.998 đồng, năm 2006 là 826.444.360 đồng và năm 2007 là 1.003.539.580 đồng. Điều đó nói lên rằng các khoản nợ ngắn hạn luôn được đảm bảo khả năng thanh toán nhờ vốn lưu động.
Tổng tài sản mà Công ty đang quản lý và sử dụng đến cuối năm 2004 là 1.923.037.383 triệu đồng, trong đó tài sản lưu động là 1.913.037.383 triệu đồng, chiếm 99,48% tổng tài sản. Tài sản cố định là 10.000.000 triệu đồng, chiếm 0,52% tổng giá trị tài sản. Trong tài sản lưu động, bao gồm các khoản phải thu, tiền mặt và hàng tồn kho. Trong tài sản cố định thì hầu hết là tài sản cố định hữu hình, đó là các loại máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tổng tài sản được hình thành từ hai nguồn: nguồn nợ phải trả chiếm 71,45 % tương ứng với 1.374.633.813 triệu đồng và nguồn vốn chủ sở hữu 28,55 % tương ứng với 548.403.570 triệu đồng. Qua một năm hoạt động, có nhiều sự thay đổi ở các chỉ tiêu, tổng tài sản tăng lên do có sự tăng tương đối của tài sản lưu động 769.214.953 triệu đồng tương đương với tốc độ tăng 40 %, tài sản cố định có sự biến động. Cho đến năm 2007, tổng tài sản của Công ty tăng lên, đạt 3.547.175.278 triệu đồng, tương ứng với 21,43 %.
Nói tóm lại, những phân tích trên đã cho thấy một bức tranh chung về tình hình hoạt động kinh doanh nói chung và tình hình đảm bảo nguồn vốn nói riêng của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu trong thời gian vừa qua. Có thể thấy được rằng các chỉ tiêu phân tích chung cho thấy Công ty luôn hoạt động một cách vững vàng, năm nào cũng thu được lợi nhuận, nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh được đảm bảo, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt,... Tuy nhiên, những điều đó chưa nói lên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty bởi những chỉ tiêu tài chính những năm vừa qua cho thấy công ty có một số sự suy giảm. Nguyên nhân chính là những khó khăn khách quan đã tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh song cũng phải kể đến vấn đề sử dụng vốn của Công ty chưa đạt được hiệu quả. Điều này có thể thấy được thông qua những đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty.
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
Bất kỳ một tổ chức kinh tế nào muốn sản xuất kinh doanh được đều phải dùng đến vốn. Vốn là điều kiện tiền đề cho hoạt động kinh doanh, nếu không có vốn thì không thể nghĩ đến kinh doanh được. Nhưng có vốn mà không biết sử dụng dụng thì còn tệ hại hơn gấp vạn lần. Ở đây thì việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả mới là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp .
Trong nền kinh tế thị trường, việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả được mọi tổ chức kinh tế quan tâm hàng đầu, đó chính là nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của doanh. Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu đã tiến hành đầu tư và sử dụng như sau:
1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
Do đặc thù Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Trung Hiếu là kinh doanh thương mại nên trong cơ cấu tài sản của công ty thì tài sản lưu động chiếm là phần lớn còn tài sản cố định của Công ty lại chiếm một tỷ trọng rất bé trong tổng số vốn kinh doanh. Do đó đồng vốn chủ yếu tập trung vào vốn lưu động còn vốn cố định thì chỉ đầu tư vào lúc ban đầu để phục vụ cho công việc như máy tính, máy fax... và một số phương tiện cần thiết khác, nhưng trong quá trình làm việc những năm trước đây thì một số đã khấu hao hết và một số đang trong quá trình khấu hao, hiện nay số tài sản đó vẫn còn dùng được. Bên cạnh đó Công ty vẫn đầu tư vào một số trang thiết bị khác tuy nhiên không đáng kể. Vì vậy mà doanh thu và lợi nhuận mà TSCĐ đem lại chủ yếu cho Công ty là nhỏ nên hệ số sinh lời ở đây hầu như là không có.
Song trong cơ chế kinh tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn đảm bảo an toàn tài chính thì phải biết tận dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp của mình, nếu Công ty quá chú trọng vào phát triển nguồn vốn lưu động mà không phát triển vốn cố định thì dẫn tới cơ cấu về vốn không hợp lý, điều này sẽ rất là nguy hiểm trong điều kiện nền kinh tế có biến động lớn
Do đó dựa vào tính chất và đặc thù của mình mà Công ty cần có sự phân bổ hợp lý vào cơ cấu vốn lưu động và vốn cố định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của vốn nói riêng và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của toàn Công ty nói chung.
2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.1 Cơ cấu vốn lưu động
Là một doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh trong lĩnh vực chính là cung cấp các mặt hàng kim khí cho nên nguồn vốn của công ty dành cho vốn lưu động là rất lớn. Cơ cấu vốn lưu động của Công ty được thể hiện qua bảng sau đây:
Bảng 12: Cơ cấu vốn lưu động của công ty
§¬n vÞ VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Lượng
Tỷ lệ
Lượng
Tỷ lệ
Lượng
Tỷ lệ
Lượng
Tỷ lệ
Tiền
186.709.687
9,8
261.393.562
9,8
58.326.109
2,005
70.824.560
2,005
Các khoản phải thu
1.329.583.924
70
1.861.417.494
70
1.941.468.434
66,76
2.358.497.384
66,8
Hàng tồn kho
396.743.772
20,2
555.441.281
20,2
907.408.628
31,2
1.101.853.334
31,2
Tổng vốn lưu động
1.913.037.383
100
2.678.252.336
100
2.908.203.170
100
3.531.175.278
100
(Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty cæ phÇn th­¬ng m¹i tæng hîp Trung HiÕu)
Từ bảng số liệu ta có một số nhận xét sau:
Quy mô vốn lưu động năm 2005 tăng 765.214.953 đồng so với năm 2004, tương đương với 40% là do các khoản phải thu tăng tới 531.833.570 đồng. Năm 2006 và năm 2007 vốn lưu động cũng tăng nhưng rất thấp, chỉ 229.950.834 đồng và 622.972.108 đồng.
Công tác quản lý chi phí kinh doanh và hàng tồn kho:
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là khoản mục duy nhất trong hàng tồn kho nằm trong các sản phẩm đang sản xuất của Công ty. Trước khi cung cấp hàng cho một đơn vị hay một công trình, Công ty phải bỏ vốn thuê ngoài các phương tiện cần thiết, ngoài ra Công ty cũng phải ứng trước một khoản đầu tư vào tài sản lưu động, nguyên vật liệu… phục vụ cho nhu cầu. Nếu không đáp ứng hàng hóa kịp thời sẽ dẫn đến một số chi phí tăng lên: chi phí thuê máy móc, lương nhân công, tiền lãi vay… Đây cũng chính là nguyên nhân làm giảm số vòng quay vốn lưu động và kéo dài thời gian quay vòng vốn đã dẫn đến tình trạng hiệu quả sử dụng vốn không cao.
Trong khi đó, năm 2004 hàng tồn kho của Công ty chi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement