Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenthunhuan
#957118

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 2

1.1. Tổng quan về tài sản 2

1.1.1. Khái niệm tài sản 2

1.1.2. Phân loại tài sản. 3

1.1.3. Quản lý tài sản trong doanh nghiệp 8

1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. 22

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. 22

1.2.2.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp 24

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp 26

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 33

1.3.1. Các yếu tố ngoài doanh nghiệp 33

1.3.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 35

 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 39

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần May 10 39

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần May 10 39

2.1.2. Đặc điểm tổ chức và quản lý 40

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 45

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10 48

2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản 51

2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định 56

2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 61

2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10 67

2.3.1. Những kết quả đã đạt được 67

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 71

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 78

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10 78

3.1.1. Định hướng phát triển 78

3.1.2. Yêu cầu về sử dụng tài sản 81

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10 82

3.2.1. Đổi mới và nâng cấp tài sản cố định 82

3.2.2. Giảm lượng hàng tồn kho 84

3.2.3. Tăng cuờng quản lý công nợ 85

3.2.4. Xây dựng kế hoạch ngân quỹ hiệu quả 87

3.2.5. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 89

3.2.6. Mở rộng thị trường tiêu thụ 90

3.2.7. Nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán 92

3.2.8. Xây dựng cơ chế khen thưởng, khuyến khích hợp lý đối với người lao động 94

3.3. Kiến nghị 95

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 95

3.3.2. Kiến nghị đối với Tổng Công ty Dệt May Việt Nam 97

3.3.3. Kiến nghị đối với các ngành có liên quan 98

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh Dệt-May;
- Kinh doanh hàng thủ công mĩ nghệ, hàng công nghệ thực phẩm, các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng khác;
- Đào tạo nghề và hợp tác xuất khẩu lao động.
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May 10 trong những năm gần đây.
Với sự nỗ lực của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần May 10 đã từng bước đi lên, vững bước trên thị trường, điều đó thể hiện qua một số chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đã đạt được trong vài năm gần đây.
Bảng 1 : Một số chỉ tiêu đạt được trong những năm gần đây
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Sản lượng sản xuất
Sản phẩm
1,170,000
1,430,000
1,642,000
Tổng doanh thu
Triệu đồng
352,742
458,668
483,162
Lao động
Người
6,315
7,050
7,235
Thu nhập BQ
(Người/Tháng)
Triệu đồng
1.30
1.35
1.38
LãI ròng
Triệu đồng
4.415
5.004
14.834
Vốn kinh doanh
Triệu đồng
39,064
43,047
44,436
( Nguồn :Các báo cáo năm 2003, 2004, 2005 của Công ty cổ phần May 10)
Bảng 2 : Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh
ĐVT: VNĐồng
TT
Chỉ tiêu
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Tổng doanh thu
352,742,531,800
458,668,221,244
483,162,811,060
1
Doanh thu thuần
351,759,112,032
457,529,330,537
483,130,549,892
2
Giá vốn hàng bán
285,301,645,052
386,518,584,627
408,636,383,780
3
Lợi tức gộp (=1-2)
66,457,466,980
71,010,745,910
74,494,166,112
4
Chi phí bán hàng
16,726,864,165
20,809,378,488
17,745,967,092
5
Chi phí quản lý DN
43,136,014,153
43,585,663,010
42,402,043,164
6
Lợi tức thuần (=3-4-5)
6,594,588,662
6,615,704,412
14,346,155,856
7
Thu nhập hoạt động tài chính
524,173,205
337,997,976
638,205,712
8
Chi phí hoạt động tài chính
1,493,756,684
1,250,470,943
394,223,808
9
Lợi tức hoạt động tài chính (=7-8)
(969,583,479)
(912,472,967)
243,981,904
10
Lợi tức bất thường
49,029,979
317,582,578
243,981,904
11
Tổng lợi nhuận trước thuế (=6+9+10)
5,674,035,162
6,020,814,023
14,834,119,664
12
Thuế thu nhập doanh nghiệp
(22.18%)
(16.87%)
-
1,258,406,265
1,015,820,729
-
13
Lợi nhuận sau thuế (=11-12)
4,415,628,897
5,004,993,294
14,834,119,664
( Nguồn :Báo cáo Tài chính năm 2003, 2004, 2005 của Công ty cổ phần May 10)
Nhận xét: Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của công ty ngày càng tăng. Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động tăng lên đáng kể. Tình hình sản xuất kinh doanh nhìn chung có xu hướng tốt, qui mô sản xuất ngày càng được mở rộng.
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10
Để đánh giá được thực trạng sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần May 10, cần kết hợp tìm hiểu tình hình thực tế của Công ty, sử dụng các số liệu thống kê đồng thời có phương pháp phân tích hợp lý.
Một số số liệu về chỉ tiêu tài sản được tính bình quân trong từng năm: 2003, 2004 và 2005 dưới đây sẽ cho ta có được những nhận xét một cách thực tế và khách quan về tình hình sử dụng tài sản của Công ty trong những năm gần đây.
Bảng 3 : Các chỉ tiêu về tình hình tài sản bình quân mỗi năm
ĐVT: VNĐồng
TÀI SẢN
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
1
2
3
4
A-Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
107,168,908,183
108,172,283,336
107,355,742,793
I-Tiền
15,024,203,623
15,558,395,723
15,283,196,664
1-Tiền mặt
1,697,888,913
1,698,769,210
1,699,273,446
2-Tiền gửi ngân hàng
13,326,314,710
13,859,626,513
13,583,923,218
II-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
0
0
0
III-Các khoản phải thu
52,579,920,434
54,758,585,196
48,380,045,899
1-Phải thu khách hàng
48,242,627,315
47,155,944,051
41,583,843,442
2-Trả trước người bán
146,916,271
168,953,712
649,199,738
3-Thuế GTGT được khấu trừ
1,649,776,049
1,897,242,456
1,234,345,626
5-Phải thu nội bộ khác
0
0
0
4-Phải thu khác
2,941,886,995
5,536,444,977
4,912,657,093
5-Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
(401,286,196)
0
0
IV-Hàng tồn kho
38,531,341,288
36,515,186,685
36,491,285,779
1-Hàng mua đang đi đường
0
0
0
2-Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
17,173,567,769
16,485,731,323
16,342,118,690
3-Công cụ, công cụ trong kho
717,893,169
698,471,803
632,117,569
4-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
7,172,683,592
7,041,322,011
7,034,352,266
5-Thành phẩm tồn kho
11,012,245,433
9,840,682,520
9,452,476,589
6-Hàng hoá tồn kho
19,473,337
17,367,104
16,388,533
7-Hàng gửi đi bán
5,327,472,045
4,552,720,486
5,122,309,720
8-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
(2,891,994,057)
(2,121,108,562)
(2,108,477,588)
V-Tài sản lưu động khác
1,033,442,838
1,340,115,732
7,201,214,451
1-Tạm ứng
332,668,534
694,447,616
2,179,505,400
2-Chi phí trả trước
381,187,788
438,621,087
2,338,000,145
3-Chi phí chờ kết chuyển
319,586,516
207,047,029
2,683,708,906
4-Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
0
0
0
VI-Chi sự nghiệp
0
0
0
1-Chi sự nghiệp năm trước
0
0
0
2-Chi sự nghiệp năm nay
0
0
0
B. Tài sản cố định, đầu tư dài hạn
88,020,240,649
95,237,077,078
91,515,929,163
I-Tài sản cố định
81,042,707,812
91,258,882,623
82,920,506,430
1-Tài sản cố định hữu hình
81,042,707,812
91,258,882,623
81,428,877,304
-Nguyên giá
161,655,071,253
196,259,051,011
185,026,864,883
-Giá trị hao mòn luỹ kế
(80,612,363,441)
(105,000,168,388)
(103,597,987,579)
2-Tài sản cố định thuê tài chính
0
0
0
3-Tài sản cố định vô hình
0
0
1,491,629,126
-Nguyên giá
0
0
1,686,042,987
-Giá trị hao mòn luỹ kế
0
0
(194,413,861.00)
II-Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1,105,419,708
1,105,419,708
1,985,434,697
III-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
4,798,998,954
265,813,483
4,694,349,234
IV-Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn
265,788,583
265,788,583
265,788,583
V- Chi phí trả trước dài hạn
807,325,592
2,341,172,681
1,649,850,219
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,189,148,832
203,409,360,414
198,871,671,956
( Nguồn :Báo cáo Tài chính năm 2003, 2004, 2005 của Công ty cổ phần May 10)
2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng tổng tài sản
Để tìm hiểu về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần May 10, trước hết cần tìm hiểu về tình hình tổng tài sản và phần đóng góp của tài sản trong lợi nhuận của Công ty.
Tổng tài sản của Công ty nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm. Số liệu bảng 1 cho thấy năm 2003, tổng tài sản của doanh nghiệp là 195,189 tỷ đồng đến năm 2004 tăng lên thành 203,409 tỷ đồng, tăng 4,21% so với năm 2003. Năm 2005, tổng tài sản là 198,871 tỷ đồng, giảm 2,23% so với năm 2004, nhưng vẫn cao hơn năm 2003. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng với tốc độ không đều qua các năm. Năm 2005, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nên tổng tài sản có xu hướng giảm. Nhìn chung, tổng tài sản dao động với số lượng không lớn. Số liệu ban đầu đã cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định của Công ty.
Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất là xét đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản.
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp qua các năm lần lượt là: 1,80 ;2,25 ;2,43. chỉ tiêu này có xu hướng tăng và tăng khá nhanh.
Mặt khác, hệ số doanh lợi của tổng tài sản (ROA )năm 2003 là 0,02 ; đến năm 2004 chỉ tiêu này là 0,02 và năm 2005 là 0,07. Chỉ tiêu này là khá cao và có xu hướng không thay đổi ( thay đổi quá nhỏ) từ năm 2003 so với năm 2004, nhưng đến năm 2005 thì tăng vọt.
Như vậy, trong các năm qua, các chỉ tiêu hệ số doanh lợi và hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp đều ở mức khá cao, tăng theo các năm, mức sinh lợi của tài sản tăng chứng tỏ một đồng tài sản đã tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, ta có thể vận dụng phương pháp phân tích Dupont...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online