Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kazumi_cobengocnghech
#956049

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện thủ tục phân tích trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TRONG KIỂM TOÁN TÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3

1.1.1. Tổng quan về kiểm toán báo cáo tài chính 3

1.1.1.1. Khái niệm Kiểm toán Báo cáo tài chính 3

1.1.1.2. Đặc điểm của Kiểm toán Báo cáo tài chính 3

1.1.2. Thủ tục phân tích trong hệ thống phương pháp kiểm toán 6

1.1.2.1. Bản chất của thủ tục phân tích 6

1.1.2.2. Lựa chọn thủ tục phân tích phù hợp 10

1.1.2.3. Các loại thủ tục phân tích trong Kiểm toán báo cáo tài chính 15

1.1.2.4. Ý nghĩa của việc áp dụng thủ tục phân tích 27

1.4. VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28

1.4.1. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính 28

1.4.2. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính 32

1.4.3. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính 45

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 48

2.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 48

2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công ty Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 48

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 50

2.1.3. Đặc điểm qui trình kiểm toán của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 53

2.1.4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 55

2.2. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 56

2.2.1.Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 56

2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 63

2.2.3. Thực hiện thủ tục phân tích soát xét trong kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty ABC do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 68

2.3. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XYZ DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN 72

2.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 72

2.3.2. Thực hiện thủ tục phân tích chi tiết trong giai đoạn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 78

2.3.3. Thực hiện thủ tục phân tích soát xét trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty XYZ do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện 81

2.4. SO SÁNH HAI KHÁCH HÀNG VÀ KHÁI QUÁT QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 82

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUI TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 85

3.1. TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 85

3.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 88

3.3. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 92

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 96

3.4.1. Kiến nghị chung về chu trình thực hiện thủ tục phân tích 96

3.4.2. Kiến nghị với cơ quan chức năng 97

3.4.3. Kiến nghị với khách hàng 99

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ể tìm ra các sai sót định lượng được và sai sót không định lượng được phát sinh từ gian lận và các sai sót khác.
Từ đó, kiểm toán viên xem xét ảnh hưởng của những sai sót tìm được này tới số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính. Trong trường hợp những sai sót này gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần xem xét và thảo luận với khách hàng để điều chỉnh báo cáo tài chính hay thực hiện các thủ tục kiểm tra thay thế để đạt được độ tin cậy cần thiết vào số dư tài khoản cần kiểm tra. Khi kiểm tra, kiểm toán viên cần xem xét các vấn đề sau:
Loại sai sót và gian lận
Mức độ thường xuyên xảy ra
Khả năng gây ảnh hưởng tới số liệu trên báo cáo tài chính của các sai sót phát hiện này
Cách thức đánh giá kết quả kiểm tra
Kết luận thông qua kết quả kiểm tra về mức độ đạt được tin cậy mong muốn trên số dư tài khoản. Có thể kết luận rằng kết quả phân tích chi tiết là đáng tin cậy nếu kiểm toán viên tin tưởng việc áp dụng mô hình ước tính đạt hiệu quả. Tuy nhiên, nếu phát hiện thấy có rủi ro và yếu kém trong hoạt động kiểm soát mà khi lập kế hoạch chưa phát hiện ra, khi đó, kiểm toán viên xem xét số liệu được sử dụng trong mô hình ước tính đã đạt độ tin cậy hay chưa. Đồng thời, kiểm toán viên cũng có thể kết luận rằng việc kiểm tra chi tiết vẫn phải được lập kế hoạch nhằm tăng thêm mức độ tin cậy cũng như bổ sung thêm các thông tin kiểm tra cần thiết khác.
Nếu kiểm toán viên nhận thấy có nhân tố gây ra sự nghi ngờ vào tính hợp lý và khả năng ước tính của mối quan hệ hay độ tin cậy của số liệu được sử dụng trong mô hình ước tính. Khi đó, kiểm toán viên có thể tiến hành kiểm tra chi tiết nhằm tăng cường thêm mức độ tin cậy cũng như bổ sung thêm các thủ tục kiểm tra cần thiết khác.
Soát xét số chênh lệch chưa giải thích
Nếu việc giải thích hay bổ sung cho số chênh lệch tỏ ra không hiệu quả đối với thủ tục phân tích chi tiết, kiểm toán viên cần tiến hành kiểm tra chi tiết nghiệp vụ phát sinh có liên quan đối với chênh lệch đó nhằm đạt được độ tin cậy mong muốn về số liệu được kiểm tra. Mặt khác, nếu kiểm toán viên xét thấy việc áp dụng số liệu thích hợp vào mô hình ước tính là hiệu quả và độ chính xác cao thì có thể coi số chênh lệch chưa giải thích được là sai sót báo cáo.
Xử lý các sai sót phát hiện được
Các sai sót phát hiện được bao gồm: sai sót định lượng được và sai sót không định lượng được. Đối với sai sót định lượng được cần xác định tài khoản bị ảnh hưởng của sai sót và thu thập các bằng chứng để giải thích cho sự tồn tại các sai sót. Từ đó, kiểm toán viên lượng hoá sự ảnh hưởng của chúng đối với báo cáo tài chính, đồng thời thảo luận với Ban Giám đốc khách hàng để đi đến thống nhất điều chỉnh báo cáo tài chính. Các bút toán điều chỉnh đo phải được lưu vào Hồ sơ để phục vụ cho việc đánh giá tổng thể số liệu trên báo cáo tài chính.
Với những sai sót không định lượng được cần lưu vào hồ sơ Hồ sơ kiểm toán để xem xét ảnh hưởng tổng các sai sót tới báo cáo tài chính. Kiểm toán viên thường sẽ không điều chỉnh các sai sót không định lượng được mà chỉ điều chỉnh các sai sót có giá trị lớn hơn MP, tức là nó có thể ảnh hưởng trọng yếu tới số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính.
Kiểm toán viên trình bày giấy tờ làm việc trong quá trình thực hiện thủ tục phân tích chi tiết sau:
Những số dư tài khoản và sai sót tiềm tàng cần kiểm tra
Những số liệu làm cơ sở ước tính của kiểm toán viên và sự phân tách số dư tài khoản, khoản mục cần kiểm tra.
Xây dựng số ước tính
Xác định quan hệ giữa số ước tính của kiểm toán viên và số dư tài khoản được kiểm tra và tính số chênh lệch
Xây dựng Threshold và so sánh số ước tính và số chênh lệch có thể chấp nhận được để xác định số chênh lệch trọng yếu cần kiểm tra.
Tất cả các bằng chứng thu thập được cho những chênh lệch trọng yếu và những điều chỉnh đối với sai sót định lượng được kiểm toán viên lưu lại trên giấy tờ làm việc đầy đủ, khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu.
1.4.3. Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính
Trong giai đoạn này, nhiệm vụ của kiểm toán viên là đánh giá tính hợp lý chung của các trắc nghiệm đã thực hiện, các bằng chứng thu thập được trong giai đoạn trên, đồng thời xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ để đưa ra kết luận cuối cùng và lập báo cáo kiểm toán. Vì vậy, kiểm toán viên thường tiến hành thủ tục phân tích để có kết luận tổng quát về sự phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu trên báo cáo tài chính. Như vậy, thủ tục phân tích trong giai đoạn này giúp kiểm toán viên xác định những bộ phận cần thu thập bằng chứng kiểm toán để làm vững chắc thêm ý kiến nhận xét của kiểm toán viên, đồng thời hạn chế những thiếu sót, tính phiến diện của các thông tin áp dụng riêng rẽ từng khoản mục.
Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 520 - Điểm 14 qui định: “Trong giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải áp dụng qui trình phân tích để có kết luận tổng quát về sự phù hợp trên các khía cạnh trọng yếu báo cáo tài chính với những hiểu biết của mình về tình hình kinh doanh của đơn vị. Qui trình phân tích giúp kiểm toán viên khẳng định lại những kết luận có được trong suốt quá trình kiểm tra các tài khoản hay các khoản mục trên báo cáo tài chính. Trên cơ sở pháp lý đó giúp cho kiểm toán viên đưa ra kết luận tổng quát về tính trung thực, hợp lý của toàn bộ báo cáo tài chính. Tuy nhiên, qui trình phân tích cũng chỉ ra các điểm yêu cầu kiểm toán viên phải thực hiện công việc kiểm toán bổ sung” (4, tr111).
Bước 1: So sánh thông tin
Có thể nói thủ tục phân tích sơ bộ và thủ tục phân tích soát xét giống nhau về bản chất nhưng mục tiêu của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Ở đây, thủ tục phân tích soát xét khẳng định những thay đổi trên báo cáo tài chính hoàn toàn phù hợp với hiểu biết của kiểm toán viên về khách hàng, phù hợp với bằng chứng mà kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán và đảm bảo tất cả các thay đổi đều được giải thích thoả đáng.
Khác với cơ sở tiến hành so sánh trong giai đoạn lập kế hoạch là số liệu năm nay so với năm trước hay số liệu khác. Sau đó, kiểm toán viên kiểm tra xem tất cả các thay đổi đã được giải thích thoả đáng chưa, nếu chưa thì cần tiến hành thêm các thủ tục bổ sung để làm rõ. Về bản chất, cũng giống như thông tin phân tích sơ bộ, thủ tục phân tích soát xét sử dụng phân tích ngang và phân tích dọc. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp vào xét đoán nghề nghiệp, kiểm toán viên sẽ lựa chọn phương pháp so sánh, các tỷ suất tài chính phù hợp.
Bước 2: Phân tích kết quả
Về hình thức tiến hành, phân tích kết quả trong thủ tục phân tích soát xét cũng tương tự như thủ tục phân tích sơ bộ, nhưng căn cứ để tiến hành phân tích là dựa vào những hiểu biết của kiểm toán viên về khách hàng và những bằng chứng kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán. Kiểm toán viên xem xét tất cả...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online