Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nHoC_b0oNg
#956044 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG 4
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 4
1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 4
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 6
1.1.3.Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 7
1.1.4. Kết quả và hiệu quả kinh doanh đạt được trong thời gian gần đây (2000 – 2005) 10
1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 13
1.2.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 13
1.2.1.1. Các chính sách của Nhà nước về ngành Xây dựng 13
1.2.1.2. Cơ chế, chính sách và điều kiện đặc thù của tỉnh Vĩnh Phúc 14
1.2.1.3. Môi trường cạnh tranh 15
1.2.1.4. Trình độ phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh Vĩnh Phúc 15
1.2.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 16
1.2.2.1. Sản phẩm, thị trường 16
1.2.2.2. Nguồn nhân lực trong Công ty 18
1.2.2.3. Tình hình tài chính của Công ty 20
1.2.2.4. Cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ trong Công ty 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 25
2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY 25
2.1.1. Hoạt động quản trị chất lượng trong Công ty trước khi áp dụng theo bộ ISO 9000 25
2.1.2. Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 của Công ty 27
2.1.2.1. Khái quát chung về quá trình áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 9000 của Công ty 27
2.1.2.2. Một số quy trình quản trị chất lượng chủ yếu trong Công ty 30
2.1.2.3. Một số quy trình quản trị chất lượng khác trong Công ty 43
2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 44
2.2.1. Ưu điểm 44
2.2.2. Nhược điểm 45
2.2.3. Nguyên nhân 46
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MỘT SỐ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 48
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2008 48
3.2. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MỘT SỐ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Ở CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 50
3.2.1. Các giải pháp chính hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong Công ty 50
3.2.1.1. Xây dựng lực lượng triển khai 50
3.2.1.2. Phát triển tài liệu chất lượng 50
3.2.1.3. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn trong nội bộ Công ty 53
3.2.2. Các giải pháp hỗ trợ 54
3.2.2.1. Đổi mới nhận thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên trong công ty 54
3.2.2.2. Phát triển hệ thống thông tin, nâng cao khả năng nắm bắt và xử lý thông tin 57
3.2.2.3. Đầu tư mới, cải tiến hệ thống thiết bị máy móc, công nghệ trong Công ty 57
KẾT LUẬN 57
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57


Công ty vẫn chưa ban hành thống nhất cho một số chỉ tiêu, tiêu thức về chất lượng, hay có những tiêu chuẩn, quy định thống nhất nhưng hoạt động truyền thống, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên chưa được tốt.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo tiến hành xây dựng các quy trình về quản trị chất lượng sản phẩm xuất phát từ nhận thức chủ quan của bản thân không xem xét thực tiễn trong công ty, không chú trọng đến vai trò của các cá nhân, bộ phận, đơn vị điều đó đã làm cho hoạt động quản trị chất lượng trong Công ty bao gồm nhiều quy trình rời rạc, thiếu sự thống nhất và sự tham gia đồng bộ của toàn thể phòng ban, bộ phận. Ban lãnh đạo cũng chỉ là người đưa ra các quy định về chất lượng sản phẩm mà chưa thấy được đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình đối với thực thi các quy định đó như thế nào. Thành ra trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, ban lãnh đạo với tư cách là người chỉ đạo các hoạt động nhưng lại như đứng bên ngoài quá trình quản trị chất lượng.
Nhận thức được vấn đề trên, ban lãnh đạo đã tiến hành xây dựng một hệ thống quản trị chất lượng theo mô hình quản trị theo quá trình chứ không thực hiện mô hình quản trị theo mục tiêu. Mô hình này thừa nhận rằng khách hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các yêu cầu như đầu vào. Đây là mô hình sẽ phù hợp với môi trường kinh doanh ngày càng biến động và sẽ tạo ra một hệ thống quản trị chất lượng tốt cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng một chính sách chất lượng mới như sau:
+ Công ty cam kết thoả mãn khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ngày càng cao, phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn của ngày, văn bản pháp quy và luật pháp Nhà nước.
+ Công ty đặc biệt quan tâm đến hệ thống quản trị chất lượng, đồng thời thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản trị chất lượng, tạo ra những sản phẩm tư vấn có chất lượng cao và coi đây là sức mạnh và động lực phát triển của Công ty.
+ Chính sách chất lượng của Công ty được toàn thể mọi cán bộ công nhân viên, kể cả những người mới được tuyển dụng thấu hiểu, áp dụng và duy trì, nghiêm chỉnh thực hiện những nội dung của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000.
2.1.2. Hệ thống quản trị chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 của Công ty
2.1.2.1. Khái quát chung về quá trình áp dụng quản trị chất lượng theo ISO 9000 của Công ty
Để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng nhằm tăng khả năng cạnh tranh hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc đã quyết định triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 với bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào tháng 10 năm 2004.
Công ty đã cử hai cán bộ là Giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật đi học về ISO 9000, chuẩn bị chu đáo về nhân sự và lực lượng chuyên trách, mua sắm tài liệu tham khảo gồm các tài liệu tập huấn, tài liệu hướng dẫn, xây dựng các bảng biểu có quy củ và thống nhất. Công ty cũng sử dụng mạng máy vi tính và các phần mềm tin học làm công cụ để phổ biến, trao đổi thông tin, lưu trữ, phổ cập, tham khảo, vẽ sơ đồ, nhân bản các văn bản dữ liệu chất lượng cho các phòng ban trong toàn Công ty.
Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 được thực hiện theo sơ đồ sau:
Hình2.1: Áp dụng hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000.
Chỉ định người thay mặt về chất lượng thành lập lực lượng chất lượng
Xây dựng mục tiêu và chính sách chất lượng
Xác lập trách nhiệm, quyền hạn và kênh thông tin
Nâng cao hiểu biết
Mô tả công việc
Quy định các hoạt động phải được kiểm soát
Phác thảo hệ thống
Tuyên bố chính sách chất lượng
Biên soạn các thủ tục
Phê chuẩn
Áp dụng
Đánh giá hệ thống chất lượng
Danh mục các thủ tục được cập nhật
Cải tiến chất lượng
Là một doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 theo cách tự triển khai và sử dụng hình thức thuê chuyên gia tư vấn từng phần chứ không phải trọn gói nên Công ty quan niệm sẽ không bị ràng buộc về mặt thời gian triển khai và thời gian đạt được chứng chỉ ISO. Công ty tiến hành áp dụng ISO 9000 theo đúng điều kiện và hoàn cảnh của mình, điều đó đem đến nhiều lợi ích thiết thực rồi nhân viên sẽ chú ý hơn đến từng công đoạn trong quá trình, chú ý hơn đến tinh thần phòng ngừa trong công việc, quan tâm đến việc cải tiến chất lượng và nhận thức được yêu cầu phải liên tục cải tiến chất lượng công việc, khi đó các phòng ban sẽ xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn, chức năng công việc của các đơn vị, bộ phận, cá nhân đã được xác định trong các thủ tục và các bản mô tả công việc.
Trên tinh thần đó, Công ty đã thành lập một ban chuyên trách về quản lý chất lượng gồm 4 cán bộ: 1 trưởng ban và 3 nhân viên. Điều đó cũng chứng tỏ Công ty áp dụng ISO 9000 trong hoạt động quản trị chất lượng dịch vụ tư vấn từ những lợi ích và sự cần thiết của việc xây dựng một hệ thống quản trị chất lượng theo ISO 9000, toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong Công ty CP Tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc quyết tâm triển khai áp dụng thành công, qua đó tạo ra những sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, giảm chi phí sản xuất kinh doanh do thực hiện phương châm làm đúng ngay từ đầu, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Những ích lợi mà Công ty đã nhận thấy và có thể thu được nếu áp dụng ISO 9000 như sau:
Bảng 2.1: Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000
STT
Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000 trong tổ chức
I
Đối với doanh nghiệp
1
Quản lý doanh nghiệp tường tận hơn
2
Nhận thức doanh nghiệp tường tận hơn
3
Gia tăng hiệu quả tác nghiệp
4
Cải tiến thông tin giao tiếp giữa các bộ phận
5
Giảm phế phẩm, chi phí làm lại
II
Ngoài doanh nghiệp
1
Tăng thụ cảm chất lượng của khách trong
2
Cải tiến việc thoả mãn khách hàng
3
Gia tăng vị thế cạnh tranh
4
Giảm thiểu bảo dưỡng, bảo hành
5
Gia tăng thị phần
6
Các lợi ích khác
Công ty tổ chức xây dựng và ban hành các thủ tục và quy trình để quản lý chất lượng đối với sản phẩm là dịch vụ tư vấn xây dựng thì các quy trình này chủ yếu liên quan đến thực hiện các hợp đồng kinh tế, hoạt động giám sát thi công công trình, khảo sát xây dựng, kiểm định hiện trường......cùng với các yêu cầu riêng về trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa các vị trí công tác theo hướng tiếp cận với bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
Bảng 2.2: Các quy trình quản trị chất lượng trong công ty
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010458
phungvubaongoc đã viết:Hay quá. Thank bạn. Mình down bài này ntn nhỉ ^^

Link DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010476 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement