Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kelle
#956026

Download miễn phí Đề tài Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định

Lời mở đầu 1

Phần 1: Tổng quan về xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.1 Một số thông tin chung về xí nghiệp cung ứng dịch vụ 3

1.1.2. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp 3

1.2. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định 6

1.3. Kết quả hoạt động của xí nghiệp cung ứng dịch vụ- Công ty Dệt Nam Định trong những năm gần đây 10

1.3.1.Về công nghệ 10

1.3.2. VÒ c¬ së vËt chÊt 11

1.3.3.VÒ nguyªn vËt liÖu 12

1.3.4. Về lao động 14

1.3.5.VÒ nguån vèn 15

1.3.6.Một số kết quả chủ yếu của xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định trong những năm gần đ ây 16

Phần 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI XÍ NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH 19

2.1. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ - công ty Dệt Nam Định 19

2.1.1. Nhân tố bên ngoài 19

2.1.2. Nhóm nhân tố bên trong 20

2.2. Vai trò của công tác trả lương, trả thưởng và các chỉ tiêu đánh giá công tác trả lương, trả thưởng 22

2.2.1. Vai trò của công tác trả lương, trả thưởng 22

2.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định 24

2.2.2.1. Mức sống của người dân trong vùng 24

2.2.2.2. Mức lương của đối thủ cạnh tranh 25

2.2.2.3.Mức lương chung của nghành Dệt. 25

3.1. Thực trạng của công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp 26

3.1.1. Công tác trả lương 26

3.1.1.1. Quy chế trả thưởng tại xí nghiệp 26

3.1.1.2. Một số tiêu chuẩn xí nghiêp đưa ra khi tiến hành công tác trả lương, trả thưởng 27

3.1.2. Các hình thức trả lương của xí nghiệp 28

3.1.2.1. Trả lương theo thời gian 28

3.1.2.2. Hình thức trả lương khoán 30

3.1.2. Công tác trả thưởng 33

3.1.2.1 Đối với tập thể 33

3.1.2.2. Đối với cá nhân người lao động 34

4.1. Đánh giá chung về công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ- công ty Dệt Nam Định 36

4.1.1. Các kết quả đạt được 36

4.1.1.1. Về quỹ lương 36

4.1.1.2. Duy trì nhân viên giỏi 38

4.1.1.3. Kích thích động viên lao động 39

4.1.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 40

4.1.2.1. Về phía tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý 40

4.1.2.2.Hình thức trả lương theo thời gian 41

4.1.2.3. Hình thức trả lương khoán 42

PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI XÍ NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ- CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH 44

3.1. Định hướng phát triển của xí nghiệp trong thời gian tới 44

3.1.1. Định hướng chung 44

3.1.2. Mục tiêu cụ thể 45

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ - Công ty Dệt Nam Định 45

3.2.1. Tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý của xí nghiệp 45

3.2.1.1. Lý do của giải pháp 45

3.2.1.2 Nội dung của giải pháp 45

3.2.1.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 46

3.2.1.4. Kết quả thu được từ giải pháp 47

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian 47

3.2.2.1. Lý do của giải pháp 47

3.2.2.2.Nội dung của giải pháp 47

3.2.2.3.Điều kiện để thực hiện giải pháp 49

3.2.2.3. Kết quả của giải pháp mang lại 49

3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác trả lương khoán 50

3.2.3.1. Lý do của giải pháp 50

3.2.3.2. Nội dung của giải pháp 50

3.2.3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 51

3.2.3.4. Kết quả của giải pháp mang lại 52

3.2.4. Công tác trả thưởng 52

3.2.4.1. Lý do của giải pháp 52

3.2.4.2. Nội dung của giải pháp 53

3.2.4.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp 53

3.2.4.4. Kết quả của giải pháp mang lại 53

KẾT LUẬN 54

Tµi liÖu tham kh¶o 55

Mục lục 56

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


vÉn ®­îc khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶. So víi n¨m 2002 tû suÊt doanh thu/ tæng tµi s¶n cè ®Þnh trong nh÷ng n¨m võa qua ®Òu gÇn 2 lÇn. Cô thÓ:
N¨m 2003 t¨ng gÊp 1,87 lÇn so víi n¨m 2002
N¨m 2004 t¨ng gÊp 1,94 lÇn so víi n¨m 2002
N¨m 2005 t¨ng gÊp 1,81 lÇn so víi n¨m 2002
VÒ mÆt lao ®éng. Do më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cho nªn trong nh÷ng n¨m qua sè l­îng lao ®éng ®· t¨ng nhanh.Tõ n¨m 2003 trë ®i sè lao ®éng ®· t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2002
Thu nhËp b×nh qu©n cña lao ®éng còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. NÕu nh­ thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2002 lµ d­íi 700.000 ®ång / th¸ng/ lao ®éng th× tõ n¨m 2003 trë ®i con sè ®ã ®· lªn tíi h¬n 700.000 ®ång / th¸ng / lao ®éng. TÝnh ®Õn n¨m 2005 con sè nµy ®· lªn tíi 764.159 ®ång/ th¸ng / lao ®éng.
Nh­ vËy, qua mét sè chØ tiªu ta cã thÓ thÊy trong nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp lµ cã chiÒu h­íng ®i lªn. Tõ th¸ng 10 n¨m 2002 sau khi thùc hiÖn nh÷ng sù chuyÓn ®æi ®æi míi trong nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, tõ viÖc chØ lµ mét xÝ nghiÖp cung øng dÞch vô nay ®· chuyÓn sang võa s¶n xuÊt võa cung øng xÝ nghiÖp ®· ®em l¹i mét nguån doanh thu lín, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, møc sèng cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn, hµng n¨m ®ãng gãp thªm hµng tr¨m ngµn ®« la vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc
Phần 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG TẠI XÍ NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH
2.1. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác trả lương, trả thưởng tại xí nghiệp cung ứng dịch vụ - công ty Dệt Nam Định
2.1.1. Nhân tố bên ngoài
Thị trường lao động
Tình hình cung cầu lao động, thất nghiệp trên thị trường lao động là yếu tố bên ngoài quan trọng nhất ảnh hưởng tới số lượng tiền lương mà xí nghiệp sẽ đưa ra để thu hút và gìn giữ những lao động lành nghề có trình độ
Xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dệt, một trong những nghành đòi hỏi lao động phổ thông, cần có sự cần cù, chịu khó và chủ yếu là lao động nữ.Vì vậy đối với đối tượng lao động này thù lao thường ở mức trung bình
Nam Định là một trong những tỉnh thành có truyền thống về Dệt. Hầu hết lao động xuất thân đều từ công nhân. Do đó nơi đây là một trong những nơi có nguồn lao động dồi dào, vì vậy xí nghiệp có một lợi thế lớn trong việc trả lương cho người lao động.
Tuy nhiên, với một thị trường nhiều doanh nghiệp Dệt như hiện nay , các doanh nghiệp đang cạnh tranh để thu hút lao động giỏi về phía mình thì đây cũng là một thách thức lớn đặt ra cho doanh nghiệp trong công tác trả lương của mình.
Các mong đợi của xã hội, phong tục tập quán
Tiền lương trả cho người lao động phải đảm bảo phù hợp với chi phí sinh hoạt của vùng, địa lý mà người lao động đang sinh sống. Trước tiên nó phải đủ để đảm bảo những nhu cầu tối thiểu hàng ngày của họ.Nam Định là một trong những tỉnh thành có mức sống trung bình.Đây là một trong những thuận lợi lớn của xí nghiệp trong công tác trả lương, trả thưởng.
Tuy nhiên trong một vài năm trở lại đây mức sống của người dân ở Nam Định nói riêng và các vùng khác nói chung đang có xu hướng nâng cao lên rõ rệt. Vì vậy, nó tác động không ít tới công tác trả lương, trả thưởng của xí nghiệp
Giá cả tư liệu tiêu dùng biến động không ngừng. Hầu hết giá cả có xu hướng tăng lên. Theo đó tiền lương mà xí nghiệp trả cho người lao động cũng phải có xu hướng tăng lên.
Luật pháp và các quy định của chính phủ
Là một doanh nghiệp nhà nước vì vậy mà các điều khoản về tiền lương, tiền thưởng xí nghiệp đều phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Đảm bảo công tác trả lương, trả thưởng không vi phạm pháp luật. Chẳng hạn xí nghiệp phải tuân thủ mức lương tối thiểu, các hệ số cấp bậc, hệ số phụ cấp mà nhà nước quy định
Tình trạng nền kinh tế
Nền kinh tế đang suy thoái hay tăng trưởng đều dẫn tới việc hạ thấp hay tăng mức lương cho người lao động. Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang bước vào thời kỳ ổn định tăng trưởng , tổng thu nhập quốc dân trong những năm qua có xu hướng tăng lên. Khi nền kinh tế trong thời kỳ tăng trưởng mức thu nhập của người dân tăng lên theo đó các nhu cầu tối thiểu được đảm bảo, người lao động có những nhu cầu cao hơn dẫn tới tiền lương phải trả cho người lao động phải tăng lên để đảm bảo những yêu cầu đó
2.1.2. Nhóm nhân tố bên trong
Đặc điểm của ngành nghề sản xuất kinh doanh
Mỗi một ngành nghề kinh doanh nhà nước quy định một mức tiền lương riêng. Là một doanh nghiệp nhà nước, việc trả lương xí nghiệp phải tuân theo các quy định của nhà nướ. Mức tiền lương như thế nào sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của ngành nghề sản xuất kinh doanh, mức độ độc hại, vị trí của ngành nghề trong nền kinh tế quốc dân, loại hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng dệt. Đây là ngành cung cấp vật liệu cho ngành may- một trong những ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Không chỉ có thế ngành dệt đòi hỏi chủ yếu là lao động nữ phổ thông vì vậy mà mức lương đưa ra thường ở mức trung bình, không quá cao so với các ngành khác đang có xu hướng phát triển. Điều đó tạo thuận lợi cho xí nghiệp trong công tác trả lương, trả thưởng.
Đặc điểm tổ chức quản lý
Quỹ lương sẽ lãng phí nếu như số lượng cán bộ công nhân viên dư thừa so với nhu cầu. Mặt khác, việc phân công lao động trong từng phòng ban nếu không hợp lý sẽ dẫn tới người làm ít, làm nhiều trong khi mức lương được hưởng là như nhau. Điều đó sẽ không kích thích được người lao động làm việc.
Lợi nhuận, khả năng chi trả và chính sách phân phối lợi nhuận của xí nghiệp
Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào lợi nhuận chính là yếu tố đảm bảo sự chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Trong những năm qua, xí nghiệp là một trong những đơn vị luôn làm ăn có lãi, lợi nhuận qua các năm tăng lên không ngừng. Do đó tạo thuận lợi lớn cho xí nghiệp trong việc chi trả thù lao cho người lao động, cũng thông qua đó có thể lôi cuốn, thu hút và giữ được nhiều lao động có trình độ làm việc tại xí nghiệp.
Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận cho các công nhân sản xuất. Xí nghiệp làm ăn càng có lãi thì tiền thưởng cho người laô động càng tăng, càng kích thích được người lao động làm việc với năng suất,chất lượng và hiệu quả cao.
Quan điểm, triết lý của xí nghiệp trong công tác trả lương, trả thưởng
Là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới mức lương mà xí nghiệp trả cho người lao động.Xí nghiệp đưa ra mức lương nào? Cao hay thấp hơn mức lương trên thị trường? Với quan điểm vẫn thu hút được người lao động có trình độ lành nghề, phù hợp với công việc, đồng thời vẫn duy trì được vị trí cạnh tranh của xí nghiệp bằng cách không nâng giá sản phẩm, hiện nay xí nghiệp đang áp dụng mức lương thịnh hành tức là mức lương trung bình mà hầu hết các tổ chức khác đang trả cho người lao động
Nhân tố thuộc về cá nhân người lao động
Mức tiền lương, tiền thưởng mà người lao động nhận được nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào:
Sự hoàn thành công việc
Thâm niên công tác, kinh nghiệm
Thành viên trung thành, tiềm năng
Kỹ năng
Trách nhi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement