Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Luk
#955976 Link tải miễn phí luận văn
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
1. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ BẢN CHẤT ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
1.1. Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán BCTC 4
1.2. Khái niệm rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC 6
1.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán và ảnh hưởng của nó đến phương pháp kiểm toán trong kiểm toán BCTC 12
1.4. Bản chất đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong quá trình kiểm toán BCTC 13
1.4.1. Bản chất đánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC 13
1.4.2. Bản chất đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC 18
1.4.3. Vai trò của đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC 20
2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC 21
2.1. Thu thập thông tin về khách thể kiểm toán 21
2.2. Đánh giá trọng yếu trong kiểm toán BCTC 23
2.3. Đánh giá rủi ro kiểm toán 26
2.3.1. Xác định rủi ro kiểm toán mong muốn 26
2.3.2. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 27
2.3.3. Đánh giá rủi ro kiểm soát 29
2.3.4. Đánh giá rủi ro phát hiện 34
2.4. Xác định ảnh hưởng của đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán đến quá trình kiểm toán BCTC 34
3. CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐA QUỐC GIA VỚI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN 38
4. TỔ CHỨC QUỐC TẾ CƠ QUAN KIỂM TOÁN TỐI CAO (INTOSAI) VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN 41
PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN 44
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY AASC 44
1.1 Quá trình hình thành và lĩnh vực hoạt động 44
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty AASC 46
1.3. Các kết quả đã đạt được 48
1.4. Quy trình kiểm toán 50
2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY AASC 52
2.1. Khái quát quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty AASC 52
2.2. Thực tế quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại hai khách hàng mẫu đã lựa chọn 52
2.2.1. Đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán 52
2.2.2. Xác định mức rủi ro kiểm toán mong muốn 56
2.2.3. Ước lượng ban đầu về mức trọng yếu 67
2.2.4. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên phương diện toàn bộ BCTC 68
2.2.5. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên phương diện số dư tài khoản và các loại nghiệp vụ. 79
2.2.6. Phân bổ ước lượng ban đầu về trọng yếu 90
2.3. Ảnh hưởng của mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán đến việc thiết kế chương trình kiểm toán 93
2.4. Tổng kết quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại công ty AASC 94
PHẦN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIÊN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY AASC 98
1. TÍNH TẤT YẾU PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY AASC 98
1.1. Yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế 98
1.2. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty 98
1.3. Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại AASC 99
2. NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC 101
2.1. Những kết quả đã đạt được trong thực trạng đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty AASC 101
2.1.1. Xây dựng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán. 101
2.1.2. Vận dụng các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế vào đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán. 102
2.1.3. Phân công công việc trong đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán. 103
2.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán được trình bày trên giấy tờ làm việc. 104
2.1.5. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 104
2.1.6. Đánh giá rủi ro kiểm soát 105
2.2. Những tồn tại bất cập cần hoàn thiện 105
2.2.1. Đánh giá rủi ro khi chấp nhận hợp đồng kiểm toán 105
2.2.2. Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 106
2.2.3. Đánh giá rủi ro kiểm soát 106
2.2.4. Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 107
2.2.5. Đánh giá trọng yếu và rủi ro đối với khách hàng có quy mô nhỏ 107
3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY AASC 108
3.1. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty AASC 108
3.1.1. Xây dựng bảng câu hỏi đánh giá rủi ro khi chấp nhận hợp đồng kiểm toán: 108
3.1.2. Kết hợp các phương pháp đánh giá nhằm mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ: 109
3.1.3. Đánh giá rủi ro kiểm soát theo từng cơ sở dẫn liệu đối với từng khoản mục 114
3.1.4. Tăng cường sử dụng thủ tục phân tích trong quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 116
3.1.5. Phương pháp đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với doanh nghiệp khách hàng áp dụng phương pháp hạch toán kế toán trong môi trường máy vi tính 118
3.1.6. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán đối với các khách hàng là những tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia 121
3.1.7. Đánh giá trọng yếu rủi ro đối với khách hàng có quy mô nhỏ: 122
3.1.8. Nâng cao kiểm soát chất lượng hồ sơ kiểm toán và lưu trữ thông tin trên thư viện điện tử 123
3.2. Một số đề xuất với Nhà nước và các cơ quan chức năng 124
KẾT LUẬN 127
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, báo cáo tài chính đã được kiểm toán là đối tượng quan tâm của nhiều cấp quản lý và những người sử dụng thông tin khác. Trong kiểm toán BCTC, đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán là một trong những yếu tố rất quan trọng để có được một kế hoạch kiểm toán khoa học và hiệu quả, từ đó thiết kế các phương pháp kiểm toán phù hợp, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán.
Thực tế hiện nay ở các công ty kiểm toán hàng đầu trên thế giới đã xây dựng cho mình một quy trình chuẩn và các hướng dẫn cụ thể đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính, giúp các KTV thực hiện kiểm toán một cách hiệu quả, tránh được những rủi ro không mong muốn mà vẫn đạt được hiệu quả về mặt chất lượng. Trong khi đó, tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay, việc đánh giá trọng yếu và rủi ro chưa thực sự được các KTV quan tâm đúng mức. Là một trong hai công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam, Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng và số lượng các dịch vụ kiểm toán. Công tác đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong một cuộc kiểm toán là một trong những hoạt động được Công ty đang chú trọng. Quy trình này cũng đang ngày một hoàn thiện nhằm đảm bảo cho cuộc kiểm toán tiến hành đạt hiệu quả cao, từ đó nâng cao uy tín cũng như niềm tin của khách hàng đối với Công ty.
Vì những lý do trên, sau một thời gian thực tại AASC, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Công ty AASC thực hiện” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC, đề tài hướng tới đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tai Công ty AASC.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định chung của AASC về quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC; thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại AASC; thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Đề tài giới hạn việc nghiên cứu vào các quy định và thực tiễn quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty AASC
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, bên cạnh đó kết hợp với các phương pháp nghiên cứu cụ thể khác như: tổng hợp, phân tích, nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn….
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm các phần chính sau:
- Phần 1: Lý luận chung về quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC
- Phần 2: Thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC do AASC thực hiện.
- Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC tại Công ty AASC
Em xin chân thành Thank thầy giáo TS. Ngô Trí Tuệ cùng các anh chị phòng kiểm toán dự án - Công ty AASC đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình em trong thời gian thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành luận văn này.

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) là quá trình sử dụng các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ và các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán cần thiết làm cơ sở cho việc xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính. Sản phẩm của một cuộc kiểm toán là báo cáo kiểm toán thể hiện ý kiến của KTV về báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán, ví dụ một ý kiến chấp nhận toàn phần được trình bày tiêu chuẩn trên báo cáo kiểm toán như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty ABC tại ngày 31/12/X cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/X , phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”. Ngay trong phần nhận xét của KTV đã có bao hàm hai nhóm từ quan trọng, có liên quan trực tiếp tới tính trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán. Nhóm từ “theo ý kiến của chúng tôi” có mục đích thông báo cho những người sử dụng BCTC biết là KTV kết luận dựa trên căn cứ phán xét nghề nghiệp và không có bảo đảm hay bảo hiểm đối với việc trình bày trung thực của các BCTC. Trong nhóm từ ngụ ý là có một số rủi ro, là BCTC không được trình bày trung thực cả khi ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần. Nhóm từ “Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu” có mục đích thông báo cho những người sử dụng BCTC là việc diễn đạt ý kiến trong báo cáo của KTV chỉ giới hạn ở thông tin tài chính trọng yếu. “Ý kiến của KTV đưa ra trên báo cáo kiểm toán một sự đảm bảo chắc chắn rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; nhưng không đảm bảo tuyệt đối rằng không có bất kỳ một sai sót nào trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán. KTV chỉ quan tâm đến các yếu tố trọng yếu của các báo cáo tài chính”. Trong một cuộc kiểm toán, do giới hạn về thời gian và chi phí, KTV không thể đảm bảo được rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp là hoàn toàn chính xác, “KTV đưa ra một mức độ đảm bảo cao nhưng không phải là tuyệt đối. Có nghĩa là báo cáo tài chính đã được kiểm toán không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu so với ý kiến của KTV trong báo cáo kiểm toán” . Như vậy, đối với kiểm toán báo cáo tài chính, khái niệm “trọng yếu và rủi ro” được nhắc đến như một vấn đề được đặc biệt quan tâm nhằm giới hạn trách nhiệm của KTV. Tính trọng yếu là quan trọng vì đối với KTV, việc đảm bảo rằng các BCTC chính xác đến từng xu là điều không thực tế. Đồng thời, trong quá trình kiểm toán, KTV và công ty kiểm toán cũng không thể tránh khỏi những rủi ro, đó chính là rủi ro kiểm toán và rủi ro kinh doanh của công ty kiểm toán. Trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ tục kiểm toán sẽ được áp dụng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, xác định mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#984609 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement