Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nancylove725
#955709

Download miễn phí Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng Hà

Lời nói đầu 1

Chương I: Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ sản suất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3

I. Hộ sản xuất và vai trò kinh tế hộ sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. 3

1. Khái niệm 3

2. Phân loại hộ sản xuất. 3

3. Đặc điểm của hộ sản xuất. 4

4. Vai trò của hộ sản xuất trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn. 6

II. Tín dụng ngân hàng và vai trò tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp. 7

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 7

2. Thủ tục hồ sơ và quy trình cho vay: 7

2.1. Thủ tục hồ sơ cho vay: 7

2.2. Quy trình xét duyệt cho vay: 9

3. Phương pháp cho vay: 11

3.1. Cho vay trực tiếp: 11

3.2. Phương pháp cho vay gián tiếp. 12

4. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất. 13

III. Chất lượng tín dụng và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng. 16

1. Quan niệm về chất lượng tín dụng: 16

2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng. 17

3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay kinh tế hộ sản xuất. 19

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay phát triển kinh tế hộ. 21

Chương II : Thực trạng về chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hưng Hà 28

I. Khái quát chung về NHNo&PHNT huyện Hưng Hà 28

1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Hưng Hà. 28

2. Chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của huyện Hưng Hà. 29

3. Bộ máy tổ chức của NHNo&PTNT huyện Hưng Hà. 30

II. Những hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Hưng Hà 34

1. Hoạt động huy động vốn 34

2. Hoạt động cho vay. 36

3. Hoạt động thanh toán và các hoạt động khác. 37

III. Thực trạng chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hưng Hà. 38

1. Thủ tục, quy trình cho vay. 38

2. Tình hình cho vay hộ sản xuất. 39

2.1. Tình hình chung: 39

2.2 Tình hình cho vay theo thời hạn vay: 40

2.3 Theo lĩnh vực sản xuất: 41

3. Vấn đề nợ quá hạn. 46

4. Vòng quay vốn tín dụng: 55

5. Kết quả tài chính. 55

IV. Đánh giá chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hưng Hà 56

1. Những mặt đạt được. 56

2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. 57

2.1 Những mặt còn hạn chế trong cho vay hộ sản xuất. 57

2.2 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong cho vay hộ sản xuất. 58

Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hưng Hà trong thời gian tới 61

I. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ sản suất nông nghịêp trên địa bàn Hưng Hà. 61

1. Định hướng phát triển nông nghiệp của Hưng Hà trong những năm tới. 61

2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT Hưng Hà phục vụ ̣ định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện. 61

II. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với kinh tế hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Hưng Hà. 63

1. Phân tích đánh giá khách hàng trước khi cho vay. 63

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát khoản vay: 66

3. Đa dạng hoá các hình thức, phương thức cho vay. 67

4. Coi trọng công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro và xử lý nợ quá hạn. 69

5. Mở rộng thu hút khách hàng, đồng thời đầu tư có trọng điểm. 69

6. Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ: 70

7. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị. 71

8. Tăng cường công tác huy động vốn, tìm kiếm nguồn vốn rẻ để đầu tư cho vay. 71

III. Một số kiến nghị 73

1. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước và Nhà nước. 73

2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình. 75

3. Kiến nghị với UBND tỉnh Thái Bình, chính quyền và các ngành địa phương. 75

Kết luận 77

Danh mục tài liệu tham khảo 79

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Từ năm 1975 đến 1987 cùng với hệ thống ngân hàng toàn quốc, ngân hàng huyện Hưng Hà được mang tên: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam huyện Hưng Hà. Ngoài chức năng là trung tâm thanh toán, trung tâm tín dụng, trung tâm tiền tệ, ngân hàng huyện Hưng Hà còn thành lập một quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa với chức năng, nhiệm vụ là huy động vốn từ dân cư.
Từ sau nghị định 53 ban hành ngày 26/3/1998. Hệ thống ngân hàng Việt Nam được thành lập theo mô hình 2 cấp. Từ đó các ngân hàng thương mại được ra đời. Ngân hàng Hưng Hà nằm trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam trực thuộc NHNo&PTNT tỉnh Thái Bình, gọi tắt là NHNo&PTNT Hưng Hà .
Trong những năm đầu thành lập NHNo&PTNT huyện Hưng Hà gặp không ít khó khăn do chuyển đổi cơ chế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung (hoạt động theo mệnh lệnh, chỉ tiêu kế hoạch được giao cụ thể) sang hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Trong thời gian này tư duy và nhận thức về công việc của phần đông CBCNV còn mang nặng tính của thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bộ máy tổ chức về cán bộ còn cồng kềnh, thiếu phù hợp với cơ chế mới. Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả do việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư không hợp lý, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tập thể để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mà ở đó nguồn thu và trả nợ chưa xác định rõ ràng và chính xác. Vì vậy kết quả kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn làm cho thu nhập của cán bộ trong cơ quan rất thấp. Trước tình hình đó ban lãnh đạo ngân hàng kết hợp với các tổ chức Đảng, Công đoàn đã và đang đặt ra cho NHNo&PTNT huyện Hưng Hà phải chấn chỉnh ngay những việc đã và đang làm. Triển khai đồng bộ những chủ trương mới, trước hết mạnh dạn tiếp cận với hộ nông dân, bố trí lại lao động, xây dựng chế độ khoán tài chính thích hợp, tổ chức đào tạo cán bộ, phân loại biên chế và từng bước trang bị tin học cho các phân hành nghiệp vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động.
+ Mô hình NHNo&PTNT huyện Hưng Hà
Ban GĐ
Phòng tín dụng
Phòng K.toán N.Quỹ
Các NH Khu vực
Phòng T.Chức H.Chính
Chú thích: Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ tác nghiệp
Cụ thể việc ổn định lại mô hình tổ chức, sắp xếp lại lao động như sau:
Tính đến 31/12/2005 số cán bộ biên chế của ngân hàng là 60 người. Các phòng ban được sắp xếp sát nhập lại cho phù hợp theo hướng gọn nhẹ.
Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban:
*/ Ban giám đốc: Bao gồm 3 đông chí; 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.
Giám đốc: là người đứng đầu ban lãnh đạo, thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, trực tiếp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ của toàn chi nhánh.
Phó giám đốc thứ nhất: Trực tiếp phụ trách công tác tín dụng.
Phó giám đốc thứ hai: phụ trách công tác ngân quỹ và công việc khác khi được sự uỷ quyền của giám đốc.
Phó giám đốc là người giúp việc chỉ đạo, điều hành một số mặt nghiệp vụ do giám đốc phân công, uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước giám đốc về kết quả công viếc đó.
*/ Các ngân hàng khu vực: NHNo&PTNT huyện Hưng Hà có 4 ngân hàng khu vực (gọi tắt là ngân hàng cấp III). Là ngân hàng C3 Thị Trấn Hưng Hà, NHC3 Hưng Nhân, NHC3 Khu Đông và NHC3 Tịnh Xuyên.
*/ Các phòng ban: phòng tín dụng, phòng kế toán ngân quỹ, phòng tổ chức – hành chính.
Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và NHC3 chủ động triển khai, thực hiện công việc và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. Xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc hoặc phó giám đốc trực tiếp phụ trách. Các trưởng phòng, giám đốc NHC3 có trách nhiệm tham mưu, giúp ban giám đốc điều hành điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc được sự uỷ quyền, trực tiếp chịu sự điều hành, quản lý của giám đốc, phó giám đốc được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trước giám đốc, phó giám đốc.
Với mô hình tổ chức trên NHNo&PTNT huyện Hưng Hà đã hướng hoạt động kinh doanh của mình xuống đến tận cấp xã, thôn xóm, phục vụ đắc lực cho 6 chương trình kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đảng bộ huyện Hưng Hà đề ra.
NHNo&PTNT huyện Hưng Hà đã xác định lại hướng đầu tư, từ chỗ chủ yếu đầu tư cho lĩnh vực kinh tế tập thể và quốc doanh kém hiệu quả chuyển sang đầu tư cho vay nhiều thành phần kinh tế trong đó cho vay kinh tế hộ sản xuất chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hoá đã hình thành và khởi sắc. Nông nghiệp đã có bước phát triển khác phong phú và đa dạng với nhiều hình thức.
Đạt được những kết quả trên là do NHNo&PTNT huyện Hưng Hà đã kiên trì đi theo đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, biết bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước để định hướng cho hoạt động của mình. Trước đây công tác huy động vốn kém, hoạt động cho vay còn mang tính đơn lẻ thì nay đã chuyển hướng. Huy động vốn linh hoạt, mềm dẻo hơn cho từng thời kỳ chính vì vậy mà nguồn vốn tăng trưởng vững chắc. Công tác cho vay đã chuyển hướng đầu tư với nhiều thành phần kinh tế. Thị trường hoạt động chính là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hướng bố trí cán bộ đến tận ngân hàng cấp 3 tiếp cận đến tận thôn xóm và làm nhiệm vụ huy động vốn, hướng dẫn thẩm định bà con vay vốn phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
II. Những hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Hưng Hà
Như mọi ngân hàng thương mại khác, NHNo&PTNT huyện Hưng Hà thực hiện đầy đủ các hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng của một ngân hàng thương mại. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế hiện nay do đặc điểm kinh tế của huyện Hưng Hà thì ngân hàng nông nghiệp Hưng Hà thực hiện một số hoạt động kinh doanh chủ yếu sau:
1. Hoạt động huy động vốn
Vốn huy động là công cụ chính đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp Hưng Hà. Nó là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, giữ vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc ngân hàng Hưng Hà sử dụng tốt số vốn này không những làm nguồn lợi của ngân hàng tăng lên mà còn tạo cho mình có được uy tín ngày càng cao qua đó tạo điều kiện để mở rộng quy mô kinh doanh của mình.
Vốn huy động của NHNo&PTNT huyện Hưng Hà được tạo lập chủ yếu là thông qua hình thức nhận tiền gửi của các đơn vị, tổ chức cá nhân trong nước và chiếm tỷ trọng cao là tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu – trái phiếu của các tầng lớp dân cư.
NHNo&PTNT huyện Hưng Hà đã linh hoạt điều chỉnh lã...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement