Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ingel
#955683

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành

Lời mở đầu 1

Chương 1: Vôn lưu động và các biên pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động cua doanh nghiệp : 3

I. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp 3

1. Khái niệm 3

2. Phân loại vốn lưu động. 4

2.1. Đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động. 4

2.2. Hình thái biểu hiện của vốn lưu động. 5

2.3. Nguồn hình thành vốn lưu động. 6

3. Vai trò của vốn lưu động. 8

4. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động. 9

II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả tổ chức, sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nên kinh té thị trường 11

1. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp : 11

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổ chức sử dụng vốn của doanh nghiệp 12

2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời. 12

2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển. 13

2.2.1 Số vòng quay vốn lưu động. 13

2.2 Thời gian trung bình một vòng luân chuyển vốn lưu động. 14

3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động. 14

3.1 Vòng quay các khoản phải thu. 14

3.2 Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng công thức. 14

3.3 Kỳ trả tiền bình quân. 15

3.4 Thời gian quay vòng hàng tồn kho. 15

3.5 Thời gian quay vòng tiền mặt (C.C.C). 16

4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 16

4.1. Hệ số thanh toán hiện thời (CR). 17

4.2 Hệ số thanh toán nhanh (QR). 17

4.3 Hệ số thanh toán bằng tiền (tức thời). 17

5. Một số biên pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vón lưu động của doanh nghiệp: 18

5.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 18

5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 19

5.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 22

Chương II : Thực trạng tổ chức sử dụng vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành 24

I. Vài nét về công ty trách nhiệm hữu hạn tân thành 24

1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn tân thành : 24

2. Chức năng, nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh của công ty : 25

2.1. Chức năng của công ty. 25

2.2. Nhiệm vụ của công ty. 25

3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quản lý tài chính kế toán của công ty trach nhiêm hữu hạn Tân thành: 26

4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty : 29

5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty một số năm gần đây : 32

II. Tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty trách nhiêm hửu hạn tân thành năm 2005 35

1. Phân tích công tác xây dựng kế hoạch vốn lưu động. 35

2. Tình hình phân bổ và cơ cấu vốn lưu động của công ty: 36

2.1. Cơ cấu vốn của công ty trong 2 năm 2004 – 2005 36

2.2. Tình hình kết cấu vốn lưu động của công ty: 37

2.3. Nguồn hình thành vốn lưu động. 39

3. Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của công ty : 40

4. Tình hình quản lý các khoản phải thu: 42

5. Tình hình tổ chức và tiêu thụ sản phẩm và quả lý hàng tồn kho: 43

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty: 45

6.1. Hệ số sinh lời vốn lưu động. 45

6.2. Những thành tích đạt được. 47

6.3. Những vấn đề tồn tại: 47

Chương III: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty trách nhiệm hữu hạn tân thành 49

I. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 49

1. Mục tiêu 49

2. Định hướng: 49

II. Một số kiến nghị. 50

1. Tăng cường công tác quản trị. 50

2. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính. 51

3. Kế hoạch hoá nguồn vốn. 52

4. Quản lý và sử dụng các khoản mục của nguồn vốn lưu động hữu hiệu hơn. 53

5. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất. 56

6. Hoàn thiện công tác giao khoán. 57

7. Một số giải pháp khác. 58

8. Một số kiến nghị với nhà nước. 59

Kết luận 61

Tài liệu tham khảo 62

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ty.
Công ty có các chức năng cơ bản sau:
- Vận tải hàng hoá.
- Kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.
- Thi công các công trình giao thông thuỷ lợi.
2.2. Nhiệm vụ của công ty.
Công ty quản lý, sử dụng phần vốn, nguồn lực và có nhiệm vụ bảo toàn phát triển vốn và nguồn lực đó. Ngoài nguồn vốn đóng góp của các sáng lập viên, công ty con huy động thêm các nguồn vốn khác để sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ sở vật chất. Trong quá trình hoạt động công ty có nhiệm vụ lậpke hoạch , tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh xây dựng, hoàn thành các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đồng thời cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với nhà nước và cơ quan cấp trên theo luật định của nhà nước .
Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình công ty còn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ: Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, có tầm nhìn, để hoạch định các chiến lược kinh doanh một cách chủ động, sáng tạo và có hiệu quả.
3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và quản lý tài chính kế toán của công ty trach nhiêm hữu hạn Tân thành:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công ty và đặc điểm của ngành xây dựng, Công ty Tân Thành tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng. Bộ máy Công ty tinh gọn, linh hoạt, có hiệu lực cao, phù hợp với cơ chế thị trường. Giám đốc Công ty là người trực tiếp chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý và các bộ phận khác.
Bộ máy quản lý của Công ty gồm:
Giám đốc: là người điều hành sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, được các sáng lập viên bổ nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kỷ luật hành chính, là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Nhà nước, và trước cán bộ công nhân viên Công ty về mọi hoạt động của Công ty.
Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó giám đốc:
Phó giám đốc kinh doanh: Phụ trách về hoạt động kinh doanh của Công ty, quản lý phòng hành chính và phòng kế toán tài chính.
Phó giám đốc kỹ thuật: Phụ trách về mặt kỹ thuật và quản lý các phòng kỹ thuật nghiệp vụ và phòng vật tư.
Các công việc cụ thể do các phòng ban chuyên môn thực hiện. Hiện nay Công ty có 4 phòng ban chức năng. Để hiểu rõ hơn về bộ máy tổ chức của Công ty ta đi sâu nghiên cứu chức năng hoạt động của từng phòng ban:
Phòng tổ chức lao động- hành chính: Phòng gồm có 4 người với trình độ chuyên môn cao giúp Giám đốc trong việc sắp xếp bộ máy của toàn Công ty, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quản lý việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị trong toàn Công ty đúng với quy chế tiền lương của Nhà nước. Do đó các nhân viên trong phòng phải tổ chức tốt công tác cán bộ trong toàn Công ty để cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, quản lý và đề xuất bổ nhiệm cán bộ theo đúng thẩm quyền. Tổ chức công tác tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, giải quyết chính sách cho người lao động, theo dõi, giám sát sự biến động của lao động cũng như an toàn thi công. Làm tốt công tác an ninh nội bộ, quản lý hồ sơ toàn bộ cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho toàn nhân viên trong Công ty.
Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Là phòng chuyên trách về kỹ thuật, theo dõi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách kịp thời, chính xác theo yêu cầu quản lý của Công ty và Nhà nước nên phòng kế hoạch kỹ thuật phải tiếp thị và quan hệ với các đối tác để tiếp cận các dự án, làm bài thầu và tham gia đấu thầu các dự án (Nếu trúng thầu làm phương án tổ chức thực hiện trình Giám đốc để duyệt theo nội dung hợp đồng ký kết với bên A), quản lý các dự án, lập các biện pháp tổ chức thi công, thời gian hoàn thành công trình, bàn giao công trình theo tiến độ đã cam kết, giám sát kỹ thuật công trình, quyết toán công trình.
Phòng tài chính kế toán: Là phòng tham mưu giúp giám đốc quản lý điều hành các mặt hoạt động kinh doanh thông qua việc quản lý tài chính, gồm 6 người được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Nhưng nhìn chung công tác hạch toán kế toán của phòng bao gồm các công việc sau đây: Quản lý việc sử dụng vốn toàn Công ty và các đơn vị trực thuộc, thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát và kiểm tra công tác tài chính kế toán, việc sử dụng vốn của các đơn vị trực thuộc để phát hiện ngăn chặn kịp thời khi các đơn vị có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tài chính, sử dụng vốn không đúng mục đích. Hàng năm làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính kế toán và thường xuyên thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo và theo dõi mặt thu, chi tài chính của Công ty. Quyết toán và phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá đúng, chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Giải quyết tốt vốn để phục vụ kinh doanh của toàn Công ty được kịp thời. Thông qua việc quản lý vốn để quản lý tốt tài sản, trang thiết bị hiện có của Công ty và khai thác có hiệu quả tài sản đó. Bên cạnh đó thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê.
Phòng cung ứng và quản lý vật tư: Là phòng nghiên cứu lập kế hoạch về vật tư cho việc thi công từng công trình, giám sát việc thi công về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Phòng căn cứ vào các bảng dự toán công trình, bảng thiết kế, kế hoạch, công việc để giao vật tư. Ngoài ra để đáp ứng đủ vật tư cho sản xuất thì phòng phải có kế hoạch đầu tư, dự trữ vật tư. Khi công trình hoàn thành các nhân viên trong phòng tham gia vào việc thanh quyết toán công trình.
Ngoài bốn phòng ban còn có các đội thi công xây dựng: đội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty, theo chế độ hạch toán nội bộ, thực hiện chế độ khoán của Công ty. Các đội xây dựng thực hiện công tác thi công các công trình do Giám đốc giao và hạch toán sản xuất theo các chỉ tiêu được giao khoán, sau khi hoàn thành các công trình quyết toán với Công ty. Các đội phụ trách thi công trên các địa bàn khác nhau.
Song khi có nhiều công trình cùng được tiến hành thi công dồn dập, Công ty có thể điều phối, thay đổi địa bàn thi công của các đội để phù hợp với tình hình chung của đơn vị.
Các phòng ban, các đội trong Công ty có quan hệ mật thiết với nhau, các phòng ban có trách nhiệm hướng dẫn các đội thi công công trình và tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đồng thời các đội là người nắm bắt quá trình thi công công trình nên phản ánh lại để các phòng ban nắm vững hơn tình hình hiện tại để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhưng mục đích cuối cùng của mỗi đơn vị, phòng ban là nhằm phục vụ sản xuất và lợi ích của cán bộ công nhân viên Công ty.
Nhờ việc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của nên Công ty luôn xác định được chiến lược kinh doanh hiệu quả, tạo được vị trí vững chắc trong nền kinh tế nói chung và ngành xây lắp nói riêng.
Sơ đồ tổ chức bộ máy qu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement