Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By loveyoulovemetn
#955672 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 3
1.1. Trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán tài chính 3
1.1.1. Trọng yếu trong kiểm toán tài chính 3
1.1.2. Rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính 13
1.1.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán tài chính 28
1.2. Quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính 30
1.2.1.Quy trình đánh giá trọng yếu trong kiểm toán tài chính 30
1.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính 41
1.2.2.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 41
1.2.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 45
1.2.2.3. Đánh giá rủi ro phát hiện 50
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN 53
2.1. Đặc điểm của Công ty Kiểm toán Việt Nam với vấn đề đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính 53
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 53
2.1.2. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của Công ty 55
2.1.3. Khái quát Hệ thống Kiểm toán Audit System (AS/2) 61
2.2. Quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam hiện nay 62
2.2.1. Đánh giá rủi ro chấp nhận hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 62
2.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên báo cáo tài chính 73
2.2.2.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng trên báo cáo tài chính 73
2.2.2.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát trên báo cáo tài chính 75
2.2.2.3. Đánh giá rủi ro phát hiện trên báo cáo tài chính 91
2.2.3. Xác định mức độ trọng yếu 92
2.2.4. Đánh giá rủi ro kiểm toán trên số dư khoản mục và loại hình nghiệp vụ 99
2.2.4.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng trên số dư khoản mục và loại hình nghiệp vụ 99
2.2.4.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát trên số dư khoản mục và loại hình nghiệp vụ 106
2.2.4.3. Đánh giá rủi ro phát hiện trên số dư khoản mục và loại hình nghiệp vụ 110
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC HIỆN 113
3.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính của Công ty 113
3.2. Nguyên tắc hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán tại Công ty 117
3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại Công ty 120
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng lưu đồ trong đánh giá rủi ro kiểm soát 120
3.3.2. Sử dụng tư liệu của chuyên gia 121
3.3.3. Đánh giá xác đáng độ tin cậy kiểm soát trong kiểm tra chi tiết 124
3.4. Những kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại Công ty 125
KẾT LUẬN 130
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của Đề tài
Kiểm toán độc lập ra đời do yêu cầu phát triển khách quan của nền kinh tế thị trường. Chất lượng kiểm toán không chỉ là mối quan tâm của công ty kiểm toán, khách hàng kiểm toán và những người sử dụng báo cáo tài chính mà còn là chiến lược kinh doanh bền vững, chiến lược cạnh tranh của các công ty. Trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán, đánh giá trọng yếu và rủi ro là vấn đề được quan tâm hàng đầu vì nó trực tiếp liên quan đến việc lập kế hoạch kiểm toán. Đánh giá tốt trọng yếu và rủi ro nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán, đem lại niềm tin cho những người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ ra đời được đánh giá là “cánh cửa mở” cho thị trường kiểm toán độc lập ở Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán muốn khẳng định được thương hiệu của mình thì không còn cách nào khác là phải tự nâng cao chất lượng kiểm toán. Trong bối cảnh đó, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) luôn được đánh giá là công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung cũng như đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính nói riêng phải được đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ những nguyên nhân trên, bản thân em sau quá trình thực tập ở VACO đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam trách nhiệm hữu hạn (VACO) thực hiện” để làm Luận văn tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận trong quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính, em đã thấy được mối liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, từ đó hình thành kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại VACO.
Nội dung Đề tài
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, Luận văn của em được chia thành 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
Chương 2: Thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán do Công ty Kiểm toán Việt Nam trách nhiệm hữu hạn thực hiện
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán Việt Nam trách nhiệm hữu hạn thực hiện
Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu vấn đề đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính, trong Luận văn tốt nghiệp em đã vận dụng phương pháp biện chứng duy vật, phương pháp tư duy khoa học, phương pháp toán học, phương pháp diễn giải quy nạp kết hợp với phương pháp dùng bảng biểu, sơ đồ. Đồng thời em cũng vận dụng các phương pháp so sánh để có thể đưa ra những nhận xét xác đáng về thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán tại VACO và coi đó là một trong những cơ sở để đưa ra những đề xuất, kiến nghị của mình…
Đóng góp của Đề tài
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính.
- Mô tả được thực trạng quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại VACO.
- Hình thành kiến nghị để hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro tại VACO.
Để có thể hoàn thành được Luận văn tốt nghiệp, em đã nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của kiểm toán viên chính Nguyễn Minh Hiền và các kiểm toán viên tại VACO. Em cũng xin chân thành Thank GS. TS Nguyễn Quang Quynh đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành Luận văn này. Do giới hạn về thời gian và nhận thức, Luận văn của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cô giáo và các kiểm toán viên để Luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
1.1. Trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán tài chính
1.1.1. Trọng yếu trong kiểm toán tài chính

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993306 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement