Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#950746

Download miễn phí Tổng quan về vốn tín dụng đầu tư phát triển

 Quỹ hỗ trợ phát triển đuợc trích lập quỹ dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt động nghiệp vụ để bù dắp cho những tổn thất, thiệt hại do nguyên nhân khách quan cho quá trình cho các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của NN, các dự án được bảo lãnh tín dụng đầu tư tù Quỹ

 Mức vốn cho vay với từng dự án do quỹ hỗ trợ phát triển quy định, tối đa bằng 70% tổng số vốn đầu tư Tài sản cố định được duyệt của dự án. Phần vốn còn lại, chủ đầu tư phải tự huy động. Các nguồn vốn này phải được xác định cụ thể và đảm bảo tính khả thi

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước là nguồn có vai trò quan trọng để thực hiện công tác quản lý và điều tiêt nền kinh tế vĩ mô. Nó là một trong những nguồn vốn huy động khá hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các Doanh nghiệp. Nguồn vốn này có tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể bao cấp vốn trực tiếp của nhà nước. Với cơ chế tín dụng, các đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay. Như vậy thông qua nguồn vốn này, Nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế của các ngành, vùng theo định hướng chiến lược của mình. Chủ đầu tư là người vay vốn phải tính kỹ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm hơn. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước là một hình thức quá độ chuyển từ cách cấp phát vốn ngân sách sang cách tín dụng đối với các dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp
Cùng với quá trình đổi mới và mở cửa, TDĐTPT của Nhà nước ngày càng đóng vai trò đáng kể trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nếu như trước 1990, vốn TDĐTPT của Nhà nước chưa được sử dụng như một công cụ quản lý và điều tiết nền kinh tế thì trong giai đoạn 1991 – 2000, nguồn vốn này đã có mức tăng trưởng đáng kể và bắt đầu có vị trí quan trọng trong chính sách đầu tư của Nhà nước.
Mục đích của TDĐTPT của Nhà nước là hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành quan trọng, chương trình kinh tế lớn có tác động trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
I. Định nghĩa vốn TDĐTPT : là nguồn vốn mà các đơn vị, tổ chức có thể được vay với lãi suất ưu đãi hay không chịu lãi suất để đầu tư trong những ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư
II. Quá trình hình thành quỹ TDĐTPT nhà nước:
Các quy định về TDĐTPT của Nhà nước đã có những thay đổi trong các giai đoạn:
- Giai đoạn 1992 – 1999: Cơ quan được giao cho vay TDĐTPT của Nhà nước là Tổng cục đầu tư
- Giai đoạn 1999 – 2006: Cơ quan được giao cho vay là Quỹ hỗ trợ phát triển (Quỹ HTPT)
- Từ 2006 – nay: là Ngân hàng phát triển Việt Nam (gọi là Ngân hàng phát triển (NHPT)
A. Tổng cục đầu tư phát triển (1995- 2000)
Tổng cục đầu tư phát triển là tổ chức trực thuộc Bộ tài chính có nhiệm vụ giúp Bộ truởng Bộ tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài chính đầu tư phát triển, tổ chức thực hiện cấp phát vốn ngân sách nhà nuớc đầu tư và vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với các dự án, mục tiêu, chương trình theo danh mục do Chính phủ quyết định hàng năm
Tổng cục đầu tư và phát triển có nhiệm vụ và quyền lợi sau:
Nghiên cứu các chính sách chế độ và quản lý vốn đầu tư để Bộ truởng bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền
Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước về chủ truơng, chính sách, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn có liên quan đến đầu tư của nhà nước
Thẩm định về mặt tài chính và tham gia việc xét thầu, chọn thầu các dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn đầu tư của NN
Thông báo vốn kế hoạch vốn đầu tư của NN cho các chủ đầu tư theo kế hoặch hàng năm đã được duyệt
Kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn nói trên của chủ đầu tư, kiến nghị các cấp có thẩm quyền về chính sách, biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Tổ chức thực hiện việc cấp phát vốn NSNN đầu tư , cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi của NN với các dự án, mục tiêu, chương trình theo chỉ định của chính phủ hàng năm
Cấp phát vốn cho các chủ đầu tư theo kế hoặch đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyêt
Cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi đối với dự án, chương trình theo danh mục do Chính phủ quy định
Có quyền tạm ngừng cấp phát vốn đầu tư. ngừng cấp tín dụng ưu đãi
Tổ chức công tác kế toán, thống kê và thanh toán, quyết toán cấp vốn đầu tư, cấp và thu hồi vốn tín dụng ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của NN
Tổng cục đầu tư phát triển sử dụng, quản lý tín dụng đầu tư phát triẻn của NN thông qua các hình thức:
- Cho vay đầu tư
- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
- Bảo lãnh tín dụng đầu tư
Việc huy động vốn trong và ngoài nước để cho vay trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng
B. Quỹ hỗ trợ phát triển (DAF 2000-2006)
Quỹ HTPT là tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong cả nước, có tư cách pháp nhân, được cấp vốn điều lệ.
Quỹ hỗ trợ phát triển có nhiệm vụ huy động vốn trung và dài hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; cho vay và thu hồi nợ các dự án vay vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư theo quy định của Nghị định này; nhận cho vay ủy thác đối với các nguồn vốn do các địa phương và các tổ chức trong, ngoài nước dành để cho vay đầu tư; tái bảo lãnh cho các Quỹ đầu tư của các ngành, các tổ chức và các địa phương; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Quỹ hỗ trợ phát triển hoạt động theo điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước cuả các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật
+ Nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ phát triển
- Huy động vốn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của Nhà nước dành cho tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện các hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định của pháp luật
- Nhận cấp phát, cho vay từ các nguồn vốn do các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước uỷ thác; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
- Tổ chức thanh toán cho khách hàng có quan hệ trực tiếp và tham gia hệ thống thanh toán theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện báo cáo hàng quí hay đột xuất khi có yêu cầu cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Cho vay và thu hồi nợ các dự án vay vốn đầu tư
- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh đầu tư tín dụng đầu tư theo quy định của pháp luật
+ Cơ chế tài chính Quỹ Hỗ trợ phát triển
- Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.
- Ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và các khoản phí hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ phát triển theo thực tế thực hiện tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hàng năm.
+ Nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển
Quỹ hỗ trợ phát triển được nhà nước cấp vốn điều lệ, vốn ngân sách nhà nước cấp hàng năm; được huy động các nguồn vốn trung dài hạn, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn của NN dành cho tín dụng đầu tư phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của NN và tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn
Vốn hoạt độgn của Quỹ h
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement