Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By be_map1986
#949334

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phá triển Thăng Long

Huy động vốn của các thành phần kinh tế và các cá nhân dưới dạng tiền gẻi, tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, bằng VND và ngoại tệ.

Thực hiên các dịch vụ Ngân hàng: bảo lãnh, chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ, thu đổi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, dịch vụ chi trả tiền lương hộ, chi trả tiền đền bù,.

Tổ chức hạch toán kế toán, lập báo cáo cân đối kế toán và lưu bộ chứng từ sổ sách, các loại báo cáo có liên quan đến hoạt động của phòng giao dịch1 theo chế độ kế toán hiện hành.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh của phòng và thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Quản lý tài sản của cơ quan và tài sản của khách hàng theo quy định hiện hành.

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hi nhánh trực thuộc và các phòng giao dịch.
Phòng nguồn vốn kinh doanh
Phòng nguồn vốn kinh doanh là đơn vị trực thuộc chi nhánh NH ĐT& PT Thăng Long có chức năng
Thực hiện nghiên cứu đf xuất tham mưu cho giám đốc về chiến lược kinh doanh, chính sách kinh doanh, các biện pháp cụ thể trong từng thời kỳ.
Thực hiện nghiệp vụ nguồn vốn trên thị trường vốn .
Kết hợp các phòng liên quan thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ, quản lý chặt chẽ khả năng thanh khoản của chi nhánh trong mọi trường hợp.
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế.
Thực hiện công tác thông tin báo cáo và phòng ngừa rủi ro.
Mọi cán bộ thuộc phòng nguồn vốn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của chi nhánh.
Điều hành mọi hoạt động của phòng là trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng là phó phòng.
Nhiệm vụ:
Xây dựng theo dõi thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh định kỳ hàng năm theo dõi chỉ đạo của ban lãnh đạo NHĐT&PTTƯ.
Làm đầu mối tổng hợp nghiên cứu, đè xuất các giải pháp tham mưu cho ban lãnh đạo về điều hành kinh doanh.
Phối hợp cùng với phòng chức năng xây dựng, thực hiện chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, triển khai sản phẩm mới, phát triển mạng lưới huy động vốn nhằm thực hiện mục tiêu kết quả kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch nguồn vốn, thực hiện kết qủa cân đối vốn và sử dụng nguồ vốn hàng ngày, đảm bảo khả năng thanh toán của chi nhánh trong mọi trường hợp.
Thực hiện các quy định khác của NHNN, NHĐT&PTTƯ và ban lãnh đạo chi nhánh trong công tác NVKD.
Tham gia nghiệp vụ KDTT: Phối hợp với các phòng ban thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ phục vụ khách hàng đảm bảo thực hiện đúng quy định về kinh tiền tệ và trạng thái ngoại hối của NHNN và NHĐT&PTTƯ.
Tham gia công tác tín dụng - bảo lãnh
Là thành viên hội đồng tín dụng, tham mưu về khả năng nguồn vốn để Ban Giám đốc .
Xét duyệt xem xét khi xét duyệt cấp tín dụng.
Tham gia ý kiến để xét duyệt cấp bảo lãnh ( nếu cần).
Theo dõi việc thực hiện thu nợ tín dụng đầu tư trung dài hạn.
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế
Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hàng nhập, hàng xuất theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế bao gồm:
Thanh toán bằng thư tín dụng.
Thanh toán bằng hình thức nhờ thu.
Thanh toán chuyển tiền điện.
Các dịch vụ thanh toán khác.
Tham mưu cho khách hàng sử dụng những hình thức thanh toán đảm bảo an toàn, hiệ quả nhất.
Chức năng quản lý khách hàng:
Phối hợp với các phòng nghiệp vụ: tín dụng, kế toán, tổ chức hành chính thực hiện phân loại khách hàng và xây dựng chính sách khách hàng, chính sách lãi suất, chính sách phân phối sản phẩm, sản phẩm mới trình lãnh đạo duyệt để phục vụ khách hàng; xây dựng kế hoạch chăm xóc khách hàng, kế hoạch phát triển các khách hàng mới thông qua công tác tiếp thị thường xuyên.
Công tác thông tin báo cáo:
Thực hiện báo cáo định kỳ hay đột xuất với NHNN và NHĐT&PTT Việt nam theo quy định.
Thực hiện báo cáo quý, năm về tình hình hoạt động của Chi nhánh.
Tổng hợp số liệu, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện của chỉ tiêu kinh doanh đề xuất với lãnh đạo các chính sách, biện pháp thích hợp trong quá trình chỉ đạo điều hành.
Thực hiện nghiệp vụ thông tin phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro thoe quy định của NHĐT Việt nam .
Thực hiện các công tác khác khi Giám đốc giao.
Mối quan hệ:
*Quan hệ đối ngoại:
Trực tiếp quan hệ với các phòng ban liên quan tại NHĐT&PT Việt nam để thực hiện nghiệp vụ kinh doanh của cả phòng và của Chi nhánh.
Trực tiếp quan hệ với các chi nhánh trong cùng hệ thống, các tổ chức tín dụng nhằm thực hiện công tác nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ có hiệu quả
Quan hệ với các cơ quan chức năng khác để thực hiện công tác thông tin
phục vụ kế hoạch phát triển kinh doanh của chi nhánh.
*Quan hệ đối ngoại:
- Đối với phòng tín dụng
Phối hợp với phòng tín dụng đảm bảo nhu cầu về vốn cho hoạt động tín dụng và xác định hạn mức mở L/C và mức ký quỹ cho khách hàng là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hạn mức chiết khấu bộ chứng từ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
- Đối với phòng kế toán
Phối hợp với phòng kế toán theo dõi nguồn điều chuyển của NHĐT&PT Việt nam , thực hiện điều chuyển nguồn vốn của Chi nhánh trên tài khoản tiền gửi NHNN, NHĐT&PTTƯ đảm bảo sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán, theo dõi thu chi tài khoản ngoại tệ của khách hàng đảm bảo đúng quy định về chế độ quản lý ngoại hối của NHNN.
Phối hợp thực hiện luân chuyển chứng từ, điện giao dịch thanh toán quốc tế đảm bảo nhanh chóng , phù hợp với mô hình chi nhánh.
Theo dõi huy động vốn, triển khai các sản phẩm mới từ các quầy tiết kiệm, phòng giao dịch.
- Đối với phòng điện toán.
Phối hợp để thực hiện các thông tin báo cáo theo chế dộ quy định.
Xây dựng biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo phục vụ hoạt động kinh doanh trên cơ sở mạng dữ liệu sẵn có.
Nâng cấp chương trình tiện ích thanh toán quốc tế, nguồn vốn ..cho phù hợp với từng thời kỳ
- Quan hệ với phòng ban khác.
Phối hợp hỗ trợ lẫn nhau đẻ thực hiện nghhĩa vụ được giao
Phòng kế toán tài chính.
Phòng kế toán tài chính là một đơn vị thuộc bộ máy của chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Thăng Long do giám đốc chi nhánh thành lập theo uỷ quyền của Tổng Giám đốc NHĐT&PTVN.
Điều hành mọi hoạt động của phòng kế toán tài chính là trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng là phó trưởng phòng.
Tất cả cán bộ phòng kế toán tài chính có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Chức năng:
Phản ánh và giám đốc bằng đồng tiền mọi hoạt động của chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.
Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề về: chính sách khách hàng, phát triển dịch vụ, hạc toán kế toán và quản lý tài chính.
Nhiệm vụ:
Tổ chức giao dịch phục vụ khách hàng và thực hiện hạch toán kế toán mọi nghiệp vụ kinh doanh và các nghiệp vụ khác phát sinh tại Chi nhánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Quản lý chặt chẽ, an toàn tài sản của ngân hàng , của khách hàng theo đúng chế độ quy định.
Tổng hợp lưu trữ chứng từ kế toán, cân đối ngày - tháng - năm, báo cáo quyết toán , kiểm toán hàng năm của toàn Chi nhánh theo đùng yêu cầu về thời gian và chất lượng , phục vụ kịp thời cho việc điều hành của Giám đốc.
Làm đầu mối xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm. Thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ, tiến hành đấnh giá phân tích tình hình tài chính, từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc Chi nhánh các vấn đề liên quan đến công tác tài chính kế toán cuả chi nhánh.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác tài chính kế toán tại Chi nhánh, Chi nhánh cấp 2, tại các phòng giao dịch và các quỹ tiết kiệm.
Tham gia công tác quản lý kho quỹ theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Các mối quan hệ:
Đối với ban giám đốc
Tham mưu và thực hiện s...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement