Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoang_nguy
#948084

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính nhằm làm lành mạnh nền tài chính tại Xí nghiệp đá hoa granito Hà nội

Mục lục

 

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 5

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 5

1.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 5

1.1.2.Các nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp 6

1.1.3.Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp 8

1.1.4.Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp 9

1.1.5.Bộ máy quản lý tài chính trong doanh nghiệp 12

1.2.PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 13

1.2.1.Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 13

1.2.2.Thông tin dùng để phân tích tài chính 13

Các thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp. 14

1.2.2.1.Bảng cân đối kế toán 15

1.2.2.2.Báo cáo kết quả kinh doanh 16

1.2.2.3.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 17

1.2.3.Phương pháp và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 17

1.2.3.1.Phân tích các tỷ số tài chính 18

1.2.3.2.Sử dụng phương pháp phân tích DUPONT để phân tích tài chính doanh nghiệp 22

1.2.3.3.Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 24

1.2.3.4.Phân tích các chỉ tiêu tài chính trung gian 24

1.2.5. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp. 25

1.2.5.1 Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp. 25

1.2.5.2 Tổ chức hoạt động phân tích tài chính . 26

1.2.5.3 Trình độ cán bộ phân tích tài chính. 26

1.2.5.4 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính. 27

1.2.5.5 Việc lựa chọn phương tiện và công cụ phân tích tài chính . 27

1.2.5.6 Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành. 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 29

2.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 29

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 29

2.1.2.Chức năng của Xí nghiệp 30

2.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP 31

2.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 31

2.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý 32

2.2.3.Bộ máy kế toán 33

2.2.4.Các phân xưởng tổ đội của Xí nghiệp 34

2.3. KẾT QUẢ XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2000-2002 35

2.4.THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Ở XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 40

2.4.1.Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành 40

2.4 2.Vòng quay tiền 41

2.4.3.Hiệu suất sử dụng tài sản 42

2.4.4.Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 43

2.4.5.Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 43

2.4.6.Doanh lợi tài sản (ROA) 44

2.5.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 45

2.5.1 Những kết quả đạt được. 45

2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân 46

2.5.2.1.Những hạn chế 46

2.5.2.2.Nguyên nhân 47

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NHẰM LÀM LÀNH MẠNH NỀN TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 49

3.1.KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI TRONG NĂM TỚI. 49

3.1.1.Mục tiêu và phương hướng hoạt động. 49

3.1.2.Về công tác tài chính 52

3.2.3.Về đầu tư sản xuất 52

3.1.4.Về công tác đời sống CNV 52

3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 53

3.2.1.Sử dụng phương pháp phân tích bằng tỷ số và đưa thêm một số chỉ tiêu. 53

3.2.1.1.Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh 53

3.2.1.2.Chỉ tiêu nợ trên tổng tài sản (hệ số nợ) 54

3.2.1.3.Chỉ tiêu vòng quay dự trữ 55

3.2.1.4.Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản cố định 56

3.2.1.5.Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản lưu động 56

3.2.2.Dùng phương pháp phân tích Dupont để phân tích chỉ tiêu ROE 57

3.2.3.Phân tích diễn biến nguồn và sử dụng nguồn 58

3.3 Giải pháp hỗ trợ nhằm quản lý các khoản phải thu 63

Xí nghiệp nên áp dụng chính sách tín dụng thương mại để quản lý các khoản phải thu 63

3.4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ch tài chính doanh nghiệp.
1.2.5.1 Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp.
Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng phân tích tài chính là nhân tố cơ bản quyết định chất lượng phân tích tài chính. Nếu như nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức được vai trò quan trọng của phân tích tài chính, đoán hoạt động tài chính, lập kế hoạch tài chính thì nhà lãnh đạo sẽ quan tâm hơn tới hoạt động phân tích tài chính lúc đó nhà lãnh đạo sẽ cho phép các nhà phân tích hoạt động một cách toàn diện đầy đủ hơn. Quá trình này sẽ được lập kế hoạch chuẩn bị thông tin cho việc tiến hành phân tích tài chính được tốt hơn.
Ngược lại nếu nhà doanh nghiệp phân tích xem nhẹ hoạt động phân tích tài chính chỉ coi nhiệm vụ này là bắt buộc mà doanh nghiệp phải tiến hành cuối mỗi năm để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên thì việc phân tích tài chính tại doanh nghiệp chỉ là tính toán một số tỷ lệ tài chính cơ bản. Kết quả là việc phân tích hoạt động tài chính sẽ không được chú ý đến.
1.2.5.2 Tổ chức hoạt động phân tích tài chính .
Trong doanh nghiệp việc tổ chức thành nhiều phòng ban khác nhau, mỗi người quản lý thường được giao phụ trách một phòng ban. Và các nguồn lực phân bổ kèm theo để tiến hành công việc theo chức năng của bộ phận mình. Mỗi phòng ban lại có một số quyền hạn nào đó trong việc ra quyết định tài chính.
Việc chia doanh nghiệp thành các phòng ban khác nhau tạo ra sự cần thiết cho việc có những thông tin nội bộ và kết quả hoạt động của từng phòng ban, lúc đó doanh nghiệp thực hiện phân tích hoạt động tài chính các thông tin này tạo ra cơ sở cho việc phân tích tài chính đánh giá lập kế hoạch kiểm soát một cách chặt chẽ. Các thông tin nội bộ thường do nhà quản lý ở cấp cao nhất tiến hành tập hợp lại và tiến hành xử lý.
1.2.5.3 Trình độ cán bộ phân tích tài chính.
Người thực hiện phân tích tài chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính. Trước hết mục đích của nhà phân tích tài chính khi tiến hành phân tích sẽ định hướng cho cả quá trình phân tích, quyết định quy mô phạm vi các kỹ thuật tài liệu sử dụng cũng như chi phí cho việc phân tích. Khả năng của nhà phân tích sẽ lựa chọn thông tin và tiến hành thu thập nguồn thông tin có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phân tích tài chính vì phân tích tài chính muốn hiệu quả phải dựa trên những thông tin đầy đủ chính xác kịp thời và chi phí cho việc thu thập là nhỏ nhất. Việc lựa chọn công cụ phân tích cũng phụ thuộc vào người phân tích. Kết quả phân tích tài chính luôn mang dấu ấn cá nhân do vậy nhà phân tích có những đánh giá nhận xét riêng của mình về tình hình tài chính doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi.
Nhà phân tích phải trung thực ý thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình thì việc phân tích tài chính mới có hiệu quả cao.
1.2.5.4 Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích tài chính.
Thông tin là một vấn đề hết sức cần thiết trong tất cả các lĩnh vực nói chung và trong phân tích tài chính nói riêng. Có thể khẳng định rằng nếu không có thông tin hay thiếu thông tin thì việc phân tích tài chính không thể thực hiện được hay nếu phân tích trong điều kiện thông tin không đầy đủ chính xác thì chất lượng phân tích sẽ thấp.
Do vậy, làm thế nào để có một hệ thống thông tin đầy đủ và chính xác phục vụ tốt cho công tác phân tích tài chính thì đó là yêu cầu các nhà quản lý phải hết sức quan tâm.
1.2.5.5 Việc lựa chọn phương tiện và công cụ phân tích tài chính .
Trên cơ sở nguồn thông tin có được các cán bộ phân tích sẽ phải làm gì? làm như thế nào? áp dụng phương pháp phân tích tài chính nào để đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp là một điều rất quan trọng.
Trong điều kiện hiện nay, phải kết hợp các phương pháp phân tích tài chính tuỳ theo từng mục tiêu cụ thể của nhà quản lý quan tâm thì việc phân tích mới mang lại hiệu quả như ý muốn của doanh nghiệp.
1.2.5.6 Hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành.
Việc phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa hơn khi nhà nước xây dựng được một hệ thống chỉ tiêu chuẩn cho mỗi ngành, đây là cơ sở tham chiếu quan trọng trong khi tiến hành phân tích. Người ta có thể nói các tỷ lệ tài chính của doanh nghịêp là cao hay thấp, tốt hay xấu khi đem so sánh với tỷ lệ trung bình ngành. Nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá được thực trạng tài chính của mình mà từ đó có những giải pháp khắc phục .
Tóm lại, hoạt động phân tích tài chính đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp và là hoạt động được tiến hành thường xuyên trước, trong và sau khi ra quyết định tài chính. Chất lượng hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp đang là vấn đề nóng bỏng đặt ra đối với mọi doanh nghiệp, đối với nhà nước và đối với mọi đối tượng quan tâm đến vấn đề này. Các lý thuyết về phân tích hoạt động tài chính ngày càng được hoàn thiện. Chính vì vậy mà Xí nghiệp đá hoa granito Hà nội phải hoàn thiện ngay về hoạt động phân tích tài chính của mình để từ đó có những quyết định tài chính chính xác an toàn và hiệu quả hơn hiện nay.
Chương II: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI
2.1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp
Xí nghiệp đá hoa Granito Hà nội là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Công ty xây lắp vật liệu xây dựng - Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng. Hiện nay Xí nghiệp có trụ sở tại 70 phố An Dương - Tây Hồ - Hà nội. Được thành lập ngày 29/12/1958, qua hơn 40 năm thành lập và phát triển, Xí nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng có thể khái quát thành ba giai đoạn chính như sau:
Giai đoạn I (1958-1969) : giai đoạn khởi đầu.
Khi mới thành lập, Xí nghiệp chỉ là một phân xưởng sản xuất vật liệu xây dựng nhỏ với nhiệm vụ chính là đáp ứng nhu cầu gạch hoa cho các công trình xây dựng ở Hà nội. Năm 1962 Xí nghiệp sáp nhập vào công ty vật liệu kiến thiết Hà nội và trở thành một Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tương đối lớn. đầu Năm 1968,Xí nghiệp đã thực sự trở thành một cơ sở gạch hoa có uy tín ở Hà nội. Tuy nhiên, do nhu cầu về các vật liệu xây dựng trở nên phong phú và đa dạng, để đáp ứng nhu cầu ngày lớn và mở rộng quy mô sản xuất nên Xí nghiệp đã sáp nhập với nhà máy bê tông Chèm, và sau đó đổi tên thành : “Nhà máy đá hoa Granito Hà nội”. Trong giai đoạn này Xí nghiệp đã từng bước làm quen với công nghệ sản xuất Granito.
Giai đoạn II (1970-1988) : Giai đoạn hưng thịnh:
Những năm đầu thập kỷ 70, Xí nghiệp đã đổi mới công nghệ và đi vào sản xuất ba loại sản phảm chủ yếu : gạch hoa, granito và đá hoa. Bằng việc đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất nên sản phẩm của Xí nghiệp nhu cầu của các công trình quan trọng của nhà nước. Chuyển sang những năm 80, Xí nghiệp có nhiệm vụ mới là sản xuất đá hoa xuất khẩu và đây là giai đoạn phát triển hưng thịnh nhất của Xí nghiệp. Năm 1982, Bộ xây dựng quyết định tách ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement