Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhocsock_lokchok
#946484

Download miễn phí Đề án Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 1996-2005 và dự báo đến năm 2006-2007

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU XUẤT KHẨU GẠO 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU 3

1. KHÁI NIỆM VỀ XUẤT KHẨU 3

1.1. XUẤT KHẨU THEO QUAN ĐIỂM MPS 3

1.2. XUẤT KHẨU THEO QUAN ĐIỂM SNA

1.2.1. CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU XUẤT KHẨU THÔNG THƯỜNG ĐƯỢC DIỄN RA QUA CÁC HÌNH THỨC 5

1.2.2 XUẤT KHẨU DỊCH VỤ 7

1.2.3. GIÁ XUẤT KHẨU 11

1.2.4. Thuế xuất khẩu 11

1.2.5. TRỢ CẤP XUẤT KHẨU 12

2. CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU CHỦ YẾU 12

3 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU. 14

1. TÍNH CHẤT ĐỂ GẠO ĐƯỢC XUẤT KHẨU 16

2 Vai trò của sản xuất lúa gạo. 19

3 Ý NGHĨA CỦA XUẤT KHẨU GẠO. 21

CHƯƠNG II 23

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU 23

I HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 23

1 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU XUẤT NHẬP KHẨU GẠO 23

1.1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU GẠO 23

1.2 NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO 24

1.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ XUẤT KHẨU GẠO 24

1.3.1 CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH QUY MÔ XUẤT KHẨU 25

1.3.2. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CƠ CẤU 26

1.3.3. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH BIẾN ĐỘNG 29

1.3.4. CHỈ TIÊU GIÁ CẢ BÌNH QUÂN 30

3.5. CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH VỊ TRÍ CỦA XUẤT KHẨU GẠO 31

3.6. NHÓM CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 32

II . MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU 32

1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỔ 33

1.1. KHÁI NIỆM 33

1.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TỔ KHI PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU GẠO 33

2 ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 35

2.1. KHÁI NIỆM 35

2.2. TÁC DỤNG 35

2.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ THỐNG KÊ KHI PHÂN TÍCH XUẤT KHẨU GẠO 35

3. PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 36

3.1. KHÁI NIỆM 36

3.2. TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 36

3.3.PHÂN LOẠI DÃY SỐ THỜI GIAN: 37

3.4. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN 38

3.5. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TRONG DÃY SỐ THỜI GIAN 39

4.4. PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 42

4.4.1. KHÁI NIỆM 42

4.4.3. ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 43

5. PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 44

6. PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN 45

6.1. DỰ ĐOÂN DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY. 45

6.2. DỰ ĐOÁN DỰA VÀO LƯỢNG TĂNG (HOẶC GIẢM) TUYỆT ĐỐI BÌNH QUÂN 45

6.3. DỰ ĐOÁN DỰA VÀO TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN. 46

PHƯƠNG PHÁP DỰ ĐOÁN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI CÁC MỨC ĐỘ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN CÓ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN LIÊN HOÀN XẤP XỈ BẰNG NHAU HAY DÃY SỐ THỜI GIAN CÓ DẠNG GẦN GIỐNG CẤP SỐ NHÂN. 46

TA ĐÃ BIẾT TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC: 46

6.4 Đặc điểm vận dụng 46

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN ĐỂ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 48

1996-2005 VÀ DỰ ĐOÁN ĐẾN NĂM 2006-2007 48

I. XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1996 - 2005 48

1 .THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 48

1.1. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ LƯỢNG GẠO XUẤT KHẨU. 48

TRƯỚC HẾT ĐỂ DỄ HIỂU VÀ DỄ NHẬN BIẾT NHẤT VỀ TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO, TA CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC QUA BIỂU ĐỒ BIỂU THỊ GIÁ TRỊ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 SAU ĐÂY: 48

1.2. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO. 53

2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 56

BẢNG 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG QUY MÔ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1996-2005 58

ĐƠN VỊ :1000 TẤN 58

2.2. PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO. 59

BẢNG 5: CHỈ TIÊU BIẾN ĐỘNG QUY MÔ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO GIAI ĐOAN 59

1996-2005 59

2.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU CƠ CẤU 60

2.3.1. CƠ CẤU XUẤT KHẨU GẠO PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG 60

2.3.2. CƠ CẤU XUẤT KHẨU GẠO PHÂN THEO VÙNG. 64

2.4. PHÂN TÍCH THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TƯƠNG QUAN 67

2.4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO THEO THỜI GIAN. 67

2.4.2. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA SẢN LƯỢNG VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO. 70

NGUỒN:VỤ THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP,LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN 70

NĂM 70

X (NGHÌN TẤN) 70

Y (TRIỆU USD) 70

2.5. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU GạO BẰNG 72

2.6. PHÂN TÍCH XU THẾ BIẾN ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 75

Lượng hàng (nghìn tấn) 78

2.7. DỰ BÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM. 80

CHƯƠNG IV 81

KIẾN NGHỊ -GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 81

1. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM 81

2. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ NGUYÊN NHÂN 82

2.1. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU 82

2. NÂNG CAO HƠN NỮA UY TÍN TRÊN THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI. 87

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO TRONG THỜI GIAN TỚI 88

KẾT LUẬN 91

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO : 92

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


căn cứ vào phân tổ theo tiêu thức số lượng hay thuộc tính.
- Khi phân tổ theo tiêu thức thuộc tính: các tổ được hình thành thường do các loại hình khác nhau.
- Khi phân tổ theo tiêu thức số lượng: tuỳ từng trường hợp vào lượng biến nhiều hay ít khác nhau. Cụ thể:
+ Trường hợp các lượng biến ít: mỗi lượng biến có thể hình thành nên một tổ. Đây là phân tổ không có khoảng cách tổ.
+ Trường hợp các lượng biến nhiều: tuỳ từng trường hợp vào quan hệ lượng- chất cụ thể, xem lượng biến tích luỹ dần đến một mức độ nào đó thì chất mới thay đổi và làm nảy sinh một tổ mới. Mỗi tổ một phạm vi lượng biến với hai giới hạn.
Giới hạn dưới: là lượng biến nhỏ nhất để hình thành tổ đó.
Giới hạn trên: là lượng biến lớn nhất mà quá nó thì chất đổi dẫn đến hình thành một tổ mới.
Chênh lệch giới hạn trên và giới hạn dưới gọi là khoảng cách tổ.
Trường hợp này là phân tổ có khoảng cách tổ.
Nếu phân tổ có khoảng cách tổ đều nhau thì trị số khoảng cách tổ:
Trong đó:
: là lượng biến lớn nhất và nhỏ nhất của tiêu thức nghiên cứu
n: số tổ bị chia
Sau khi thực hiện phân tổ, ta có được dãy số phân phối gồm ba loại:
Dãy số thuộc tính: là kết quả của việc phân tổ theo tiêu thức thuộc tính.
Dãy số lượng biến: là kết quả của việc phân tổ theo tiêu thức số lượng, bao gồm các thành phần:
Lượng biến xi (i=). Trong trường hợp phân tổ có khoảng cách tổ thì xi là trị số giữa.
Tần số fi (i=): là số lần lặp lại của lượng biến hay số đơn vị trong từng tổ.
Tần suất di (i=). Với
di nói lên tỷ trọng của từng đơn vị trong tổng thể.
Tần số tích luỹ Si (i=): là tổng do cộng dồn các tần số
Phân tổ theo kết hợp
Là cách phân tổ theo nhiều tiêu thức lần lượt theo từng tiêu thức một, ở mỗi tiêu thức, cách làm như phân tổ giản đơn.
Phân tổ lại
Phân tổ lại là việc thành lập các tổ mới trên cơ sở các tổ cũ đã có sẵn từ trước nhằm đáp ứng một mục đích nghiên cứu nào đó.
Thông thường, người ta sử dụng phân tổ lại trong trường hợp: các tài liệu trước được phân tổ nhưng không thống nhất nhau nên không so sánh được, hay các tài liệu trước được phân thành quá nhiều tổ nên chưa phân biệt được các loại hình thực sự khác nhau; ngoài ra còn do các tài liệu trước phân tổ chưa hợp lí và không phản ánh đúng tình hình thực tế.
2 Đồ thị thống kê
2.1. Khái niệm
Đồ thị thống kê là các hình thức vẽ hay đường nét để miêu tả có tính chất quy ước các tài liệu thống kê.
2.2. Tác dụng
Đồ thị thống kê có tác dụng hình tượng hoá sự phát triển kết cấu, trình độ phổ biến, quan hệ so sánh. Đây là phương tiện truyền tin có sức hấp dẫn sinh động và dễ dàng giữ được ấn tượng sâu sắc.
2.3. Đặc điểm vận dụng của phương pháp đồ thị thống kê khi phân tích xuất khẩu gạo
Đồ thị thống kê được hình thành từ việc sử dụng kết hợp các con số và hình vẽ để trình bày các đặc trưng về số lượng hiện tượng nghiên cứu. Đồ thị thống kê trình bày khái quát các đặc điểm chủ yếu về bản chất và xu hướng vấn đề của hiện tượng. Trong phân tích thống kê xuất khẩu gạo, đồ thị thống kê được sử dụng để biểu thị kết cấu của quy mô xuất khẩu gạo theo loại gạo hay theo thị trường; sự phát triển của quy mô xuất khẩu gạo theo thời gian...
3. Phương pháp dãy số thời gian
3.1. Khái niệm
Dãy số thời gian là dãy các trị số các chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Ví dụ: Dãy số thời gian về quy mô( khối lượng) xuất khẩu gạo là các trị số của chỉ tiêu quy mô( khối lượng) gạo xuất khẩu được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
3.2. Tác dụng của phương pháp dãy số thời gian
Phương pháp dãy số thời gian có thể đảm bảo phục vụ cho mục đích nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất của hiện tượng. Vận dụng phương pháp dãy số thời gian cho phép ta nghiên cứu biến động tình hình xuất khẩu gạo qua các năm, cũng như tính thời vụ của xuất khẩu gạo, để tìm ra quy luật của hiện tượng, qua đó có thể dự báo được mức độ trong tương lai. Các tác dụng chủ yếu của phương pháp dãy số thời gian:
- Xu thế biến động của tổng giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu, xu thế biến động của giá trị kim ngạch từng loại gạo, hay từng loại gạo theo thời gian.
- Mức độ biến động( lượng tăng, giảm; tốc độ tăng, giảm; tốc độ phát triển…) của lượng hay giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu.
- Ngoài ra, phương pháp dãy số thời gian còn cho phép tính mức độ ảnh hưởng của yếu tố thời gian và yếu tố ngẫu nhiên đến sự biến động và dự báo trong tương lai.
Việc sử dụng phương pháp dãy số thời gian rất đơn giản và dễ hiểu cho cả người nghiên cứu lẫn người đọc. Trong thực tế, phương pháp dãy số thời gian cũng đã được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu ở các lĩnh vực, tuỳ mục đích khác nhau mà sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu ở các mức độ nông sâu khác nhau.
Như vậy, phương pháp dãy số thời gian là một phương pháp nghiên cứu quan trọng đã thoả mãn các nguyên tắc cần phục vụ nghiên cứu thống kê tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam thời kì 1996-2005.
3.3.Phân loại dãy số thời gian:
Dãy số thời gian phân thành nhiều loại phụ thuộc vào tiêu thức phân loại khác nhau. Cụ thể:
- Nếu căn cứ vào đặc điểm tồn tại về quy mô của quá trình xuất khẩu trong thời gian có thể phân biệt dãy số thời kì và dãy số thời điểm.
+ Dãy số thời kì biểu hiện quy mô( khối lượng) của hiện tượng trong từng khoảng thời gian nhất định. Do đó, chúng ta có thể cộng các mức độ liền nhau để được một mức độ lớn hơn trong một khoảng thời gian dài hơn.
+ Dãy số thời điểm biểu hiện quy mô của hiện tượng nghiên cứu tại những thời điểm nhất định. Do vậy, các mức độ của hiện tượng ở các thời điểm sau có thể bao gồm toàn bộ hay một phần mức độ của hiện tượng trước đó. Có nghĩa là ta không thể cộng các mức độ của dãy số thời điểm để phản ánh quy mô của hiện tượng.
- Nếu căn cứ vào tính chất mức độ, có ba loại: dãy số tuyệt đối, dãy số tương đối, dãy số trung bình:
+ Dãy số tuyệt đối là dãy số được biểu hiện bằng những số tuyệt đối. Đây là dãy số thường gặp nhất, chẳng hạn như giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu, lượng gạo xuất khẩu… Những chỉ tiêu này thường có đơn vị tính nhất định mang đặc trưng của hiện tượng nghiên cứu.
+ Dãy số tương đối được xây dựng bởi những số tương đối là kết quả của việc so sánh hai số tuyệt đối với nhau. Ví dụ cơ cấu giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu phân theo loại gạo là kết quả của việc so sánh giá trị kim ngạch từng loại gạo với tổng giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu…
+ Dãy số bình quân là dãy số bao gồm các mức độ trung bình, nghĩa là chỉ tiêu được tính bình quân. Nó mang tính chất thay mặt cho nhiều mức độ cùng loại; ví dụ như: giá trị kim ngạch gạo xuất khẩu bình quân thời kì 1996-2005 được tính trung bình từ giá trị xuất khẩu qua từng năm.
Trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề này, các chỉ tiêu nghiên cứu chủ yếu là chỉ tiêu thời kì; vì vậy, tui xin phép tập trung vào đặc điểm ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement