Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By abc_teen
#946481 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING. 1
I/ KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING: 2
1. Khái niệm chiến lược Marketing: 2
2. Nội dung của chiến lược Marketing: 2
2.1 Các phân hệ của chiến lược marketing. 2
3. Đặc điểm của chiến lược marketing .2
4. Quản trị chiến lược marketing: 3
III/ TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING 3

1. Phân tích môi trường .3
1.1. Môi trường vĩ mô: 3
1.2. Môi trường vi mô: 4
2. Nhân tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp: .6
3. Thu thập và phân tích số liệu 6
4. Xây dựng các phương pháp cạnh tranh:. . .7
4.1. Phương pháp ma trận Michael Porter. .7
4.2. Phương pháp ma trận BCG( Boston Conslting Group): 7
4.3.Phương pháp ma trận SWOT( Strength Weakness Opportunities Threat): 9
5. Đánh giá và lựa chọn các phương án: 9
6. Thiết kế các chiến lược marketing
6.1. Chiến lược sản phẩm (Product).
6.2. Chiến lược giá (Price).
III/ TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN ƯỢC MARKETING 34
1. Phân tích môi trường. 4
1.1. Môi trường vĩ mô: 4
1.2. Môi trường vi mô: 5
2. Nhân tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp: 7
3. Thu thập và phân tích số liệu . 7
4. Xây dựng các phương pháp cạnh tranh: 8
4.1. Phương pháp ma trận Michael Porter. 8
4.2. Phương pháp ma trận BCG( Boston Conslting Group): 9
4.3.Phương pháp ma trận SWOT(Strenght Weakness Opportunities Threat): 10
5. Đánh giá và lựa chọn các phương án: 11
6. Thiết kế các chính sách marketing: 12
6.1. Chính sách sản phẩm. 12
6.2. Chính sách định giá: 13
6.3. Thiết kế kênh phân phối: 14
6.4. Chính sách xúc tiến bán hàng và yểm trợ marketing. 15
7. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chiến lược marketing. 17
7.1. Xác định nội dung kiểm tra. 17
7.2. Đề ra tiêu chuẩn kiểm tra. 17
7.3. So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu đề ra 17
7.4. Đề ra các biện phấp điều chỉnh. 18
8. Đánh giá cơ sở lý luận: 18
PHẦN II 19
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY THÀNH CÔNG. 19
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THÀNH CÔNG. 20
1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Thành Công: 20
2. Nhiệm vụ và chức năng chủ yếu: 21
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 22
3.1. Ban lãnh đạo Công ty.: 23
3.2. Các phòng ban chức năng: 23
3.3. Kết cấu tổ chức sản xuất: 24
4. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kết cấu sản xuất và quy trình công nghệ.25
4.1. Đặc điểm sản phẩm: 25
4.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 26
4.3. Yếu tố tài chính. 28
4.4.Yếu tố lao động: 29
5. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 31
5.1. Điểm mạnh: 31
5.2. Cơ hội: 32
5.3. Điểm yếu: 32
5.4. Nguy cơ. 32
6. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 33
6.1. Đánh giá chung. 33

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY THÀNH CÔNG. 35
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược marketing của công ty. 35
1.1. Môi trường bên ngoài. 35
1.1.1. Môi trường quốc tế: 35
1.1.2. Môi trường chính trị- pháp luật: 36
1.1.3. Môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội. 36
1.1.4. Môi trường kỹ thuật: 37
1.1.5. Đối thủ cạnh tranh. 37
1.1.6. Sản phẩm thay thế: 41
1.1.7. Các nhà cung cấp. 42
1.1.8. Khách hàng. 43
1.2. Nhân tố bên trong. 44
1.2.1. Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật. 44
1.2.2. Khả năng tài chính của Công ty. 47
1.2.3. Khả năng về nhân sự của Công ty. 47
1.2.4. Trình độ và năng lực tổ chức. 47
2. Thực trạng tổ chức hoạt động tiếp thị và thực hiện chiến lược marketing. 48
2.1. Bộ phận marketing. 48
2.2. Hệ thống thông tin marketing. 48
2.3. Công tác thực hiện marketing: 49
2.4. Các chiến lược chủ yếu. 49
2.4.1. Chiến lược sản phẩm ( Product). 49
2.4.2. Chiến lược giá ( Price). 52
2.4.3. Chiến lược phát triển kênh phân phối ( Place, distribution). 52
2.4.4. Chiến lược thúc đẩy bán hàng ( Promotion). 53
3. Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược marketing của Công ty. 54
3.1. Kết quả: 54
3.2. Tồn tại: 54
3.3. Nguyên nhân. 55

PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY THÀNH CÔNG. 56
I/ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY. 57
1. Mục tiêu kinh doanh của công ty. 57
2. Mong muốn của ban lãnh đạo Công ty: 58
II/ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU. 58
1. Cơ sở để phân khúc thị trường. 58
2. Phân đoạn thị trường. 59
2.1. Phân đoạn thị trường chất lượng cao. 59
2.2. Phân đoạn thị trường chất lượng khá: 60
2.3. Phân đoạn thị trường có chất lượng trung bình : 60
2.4. Phân đoạn thị trường chất lượng thấp: 61
3. Lựa chọn thị trường. 61
4. Đo lường và dự báo thi trường. 62
5. Đánh giá kết quả phân đoạn thị trường. 63
6. Phiếu điều tra và kết quả điều tra đối với sản phẩm bao bì carton của Thành Công .64
6.1. Mẫu phiếu điều tra 64
6.2. Kết quả điều tra .65
6.3 Nhận xét: .66
III. HOÀN THIỆN LẠI CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH KHÁC 66
1. Hoàn thiện lại chiến lược marketing hỗn hợp ( marketing-mix). 67
1.1. Chiến lược sản phẩm (product). 67
1.1.1 Sản phẩm hiện tại của Công ty: 67
1.1.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm: 68
1.1.3 Phương pháp cải tiến chất lượng sản phẩm: 69
1.1.4 Nghiên cứu chu kỳ sống sản phẩm và giải pháp kèm theo: 69
1.1.5 Phân tích sản phẩm và khả năng thích ứng với thị trường: 71
1.1.6 Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm: 71
1.1.7 Phát triển sản phẩm mới: 73
1.1.8. Xác định chi phí phát triển sản phẩm mới. 75
1.1.9 Kiểm tra sản phẩm mới.76
1.1.10. Giới thiệu sản phẩm ra thị trường .76
1.2. Chiến lược giá (Price). 76
1.2.1 Phương pháp định giá: 76
1.2.2 Một số phương pháp điều chỉnh giá: 78
1.2.3 Giảm giá theo tình trạng tồn kho: 78
1.3. Chiến lược phân phối. ( Place). 79
1.3.2 Tiêu chuẩn đánh giá và chọn đại lý phân phối. 80
1.3.3 Khuyến khích và các biện pháp chế tài với đại lý phân phối. 80
1.3.4 Đánh giá hoạt động kênh phân phối. 81
1.4. Chiến lược xúc tiến bán hàng ( Promotion). 81
1.4.1. Đối tượng các chương trình của chương trình xúc tiến. 81
1.5. Chiến lược về nguồn lực (Purse):. 82
3. Triển khai thực hiện chiến lược marketing .84

4. Giám sát thực hiện chiến lược marketing 85

5. Tổng kết kế hoạch kinh doanh của Công ty 85
6. Một số giải pháp bằng chiến lược kinh doanh. 86
61. Chiến lược dẫn đầu chi phí.
6.2. Chiến lược đầu tư tăng trưởng:
6.3. Chiến lược đầu tư tăng trưởng có chọn lọc thông qua hợp nhất hay phân công chuyên môn hoá:
6.4. Chiến lược đa dạng hoá đồng tâm: 9
6.5. Chiến lược hội nhập về phía sau: 9
6.6. Chiến lược mở rộng, nâng cấp có chọn lọc thiết bị hiện có:
7. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN 9

Lời nói đầu
Tính cần thiết của bản khoá luận tốt nghiệp.
Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hơn nữa lại đang chuẩn bị ra nhập AFTA và WTO, đây là một thời kỳ đầy khó khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự hội nhập đang mang lại những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để nắm bắt được cơ hội thị trường đem lại, vận dụng một cách linh hoạt những chính sách phát triển kinh tế của nhà nước, phát huy những điểm mạnh khắc phục được nhược điểm. Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải xây dựng được cho mình một chiến lược phát triển phù hợp. Nếu doanh nghiệp không có một chiến lược hợp lý khác nào như con tàu đi trên biển mà không có la bàn.

Công ty Thành Công là đơn vị trong ngành sản xuất bao bì carton được thành lập năm 1993 và đi vào hoạt động năm 1994 với cơ sở vật chất ban đầu khá thiếu thốn, vốn kinh doanh chỉ là 0,1 tỷ đồng. Quy mô sản xuất và thị phần trên thị trường trong nước nhỏ.

Trong những năm qua Công ty đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh của mình trong ngành sản xuất bao bì, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện Công ty đang phải đối mặt với nhiều áp lực thị trường, sự phát xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất bao bì carton. Đứng trước sự biến động đó, Công ty phải xây cho mình một chiến lược marketing hợp lý để Công ty phát triển một cách bền vững và trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong việc cung ứng dịch vụ bao bì carton trên thị trường trong và ngoài nước.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Thành Công, được sự hướng dẫn tật tình của các cô chú, các anh chị trong Công ty, em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và em có điều kiện vận dụng những kiến thức đã học trong trường vào thực tế. Bên cạnh đó, em cũng nhận thấy chiến lượng marketing là một phần rất quan trọng trong kế hoạch phát triển Công ty.

Tuy nhiên, trong thời gian qua Thành Công chưa thực sự chú trọng đến việc xây dựng và thực hiện tốt chiến lược marketing. Do đó, em mạnh dạn chọn đề tài: “ Hoàn thiện chiến lược marketing tại Công ty TNHH Thành Công ” làm khoá luận tốt nghiệp. Em mong rằng đề tài của em sẽ giúp ích cho Thành Công trong việc phát triển sản xuất và kinh doanh.

Em xin chân thành Thank các cô chú, anh chị trong Công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo, Giáo Sư Đỗ Hoàng Toàn đã giúp em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này.

Kết cấu bản khoá luận tốt nghiệp:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục chữ viết tắt và tài liệu tham khảo, bản khoá luận tốt nghiệp gồm 3 phần chính:

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược marketing.
Phần II: Phân tính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác thực hiện chiến lược marketing tại Công ty Thành Công.
Phần III: Hoàn thiện chiến lược marketing tại Công ty Thành Công.

Sinh viên: Lưu Tuấn Dũng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By NhungAqua
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement