Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kebactinh_vtvcgame
#946347

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ Đại Lộc – Bắc Ninh

Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp giảm chủ yếu do dùng cho nhu cầu sản xuất sản phẩm, phục vụ quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, bộ phận sản xuất, phục vụ cho nhu cầu bán hàng, nhu cầu quản lý doanh nghiệp và một số nhu cầu khác như góp vốn liên doanh, nhượng bán, cho thuê. Kế toán phản ánh kịp thời tình hình xuất dùng nguyên vật liệu tính toán tính chính xác giá thực tế theo phương pháp đã đăng ký và phân bổ đúng đắn vào các đối tượng sử dụng.

Nguyên vật liệu đều là tài sản của doanh nghiệp nhưng có sự khác nhau về đặc điểm của chúng khi tham gia vào quá trình sản xuất do vậy phương pháp kế toán tổng hợp vật liệu xuất dùng có sự khác nhau nhất định so với phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu xuất dùng.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


VL
1
2
3
4
5
6
1521-01
1521-01-01
gç tr¾c trßn
5.200.000
1521-01-02
........
1521-02
1521-01-99
1521-02-01
1521-02-02
.........
1521-02-99
........
1521-99
1521-99-01
........
1521-99-99
+ Tµi kho¶n 331: “ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh qu©n hÖ mua b¸n gi÷a doanh nghiÖp víi ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu vµ c¸c kho¶n vËt t­ hµng ho¸ lao vô, dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt.
TK 331
Bªn nî:
Sè tiÒn ®· thanh to¸n cho ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu.
Sè tiÒn ng­êi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ sè hµng ®· giao theo hîp ®ång.
Gi¸ trÞ vËt t­ hµng ho¸ thiÕu hôt kÐm phÈm chÊt khi kiÕm nhËn vµ tr¶ l¹i ng­êi b¸n.
ChiÕt khÈu hµng mua ®­îc ng­êi b¸n chÊp nhËn cho doanh nghiÖp gi¶m trõ vµo nî ph¶i tr¶.
Sè tiÒn øng tr­íc cho ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu nh­ng ch­a®­îc hµng ho¸ lao vô
Bªn cã:
Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu.
§iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña sè hµng vÒ ch­a cã ho¸ ®¬n, khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng bo¸ gi¸ chÝnh thøc
D­ nî: (NÕu cã)
Sè tiÒn ®· øng tr­íc hoÆc tr¶ thõa cho ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu.
D­ cã:
Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n.
Tµi kho¶n 331: §­îc më chi tiÕt theo dâi tõng ®èi t­îng cô thÓ tõng nhãm ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu
+ Tµi kho¶n 151: “Hµng mua ®ang ®i ®­êng”
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c lo¹i gi¸ trÞ vËt t­ hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua, ®· chÊp nhËn thanh to¸n nh­ng ch­a nhËn ®­îc hµng vÒ nhËp kho
KÕt cÊu TK151:
TK 151
Bªn nî:
TrÞ gi¸ hµng ®ang ®i ®­êng.
KÕt chuyÓn gi¸ hµng ®ang ®i ®­êng cuèi kú (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú).
Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®­êng ®· vÒ nhËp kho cho
Bªn cã:
C¸c ®èi t­îng sö dông hay kh¸ch hµng.
KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ hµng ®ang ®i ®­êng ®Çu kú (Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú).
D­ nî:
Gi¸ trÞ hµng ®ang ®i ®­êng ch­a vÒ nhËp kho
Ngoµi ra c¸c tµi kho¶n trªn kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­ TK111, 112, 141, 128, 222, 241, 411, 641, 642, 621, 627...
2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n t¨ng nguyªn vËt liÖu
a. T¨ng do mua ngoµi
+ Tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ
Nî TK 133
Nî TK 152 (chi tiÕt liªn quan)
Cã Tk 111, 112, 141
Cã TK 331, 311, 431...
+ Tr­êng hîp hµng ch­a cã ho¸ ®¬n, nÕu trong th¸ng hµng vÒ nhËp kho nh­ng cuèi th¸ng vÉn ch­a nhËn ®­îc ho¸ ®¬n. KÕ to¸n ghi gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu theo gi¸ t¹m tÝnh.
Nî TK 133
Nî TK 152 (chi tiÕt liªn quan) Gi¸ t¹m
Cã TK 331 tÝnh
Khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chÝnh gi¸ t¹m tÝnh theo thùc tÕ (ghi gi¸ trªn ho¸ ®¬n) theo sè chªnh lÖch gi÷a sè trªn ho¸ ®¬n víi gi¸ t¹m tÝnh.
- NÕu gi¸ ho¸ ®¬n lín h¬n gi¸ t¹m tÝnh:
Nî TK 133
Nî TK 151 Ghi
Cã TK 331 ®en
- NÕu ho¸ ®¬n nhá h¬n gi¸ t¹m tÝnh:
Nî TK 133
Nî TK 151 Ghi
Cã TK 331 ®á
HoÆc cã thÓ ghi nh­ sau :
Nî TK 133
Nî TK 152 Ghi ®á theo gi¸
Cã TK 331 t¹m tÝnh
Sau ®ã ghi:
Nî TK 133
Nî TK 152 Theo gi¸
Cã TK 331 ho¸ ®¬n
+ Tr­¬ng hîp hµng ®ang ®i ®­êng:
- NÕu trong th¸ng nhËn ®­îc ho¸ ®¬n nh­ng cuèi th¸ng hµng vÉn ch­a vÒ nhËp kho:
Nî TK 133
Nî TK 151
Cã TK 331, 111, 112, 141
Khi hµng vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn th¼ng vµo cho bé phËn s¶n xuÊt, kh¸ch hµng kÕt to¸n ghi:
Nî TK 151, 157
Nî TK 621, 627, 641, 642, 632
Cã TK 151
- C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn mua nguyªn vËt liÖu , (vËn chuyÓn, bèc dì...)
Nî TK 152 (chi tiÕt liªn quan)
Cã TK 111, 112, 331
- Khi thanh to¸n sè chiÕt khÊu hµng mua ®­îc h­ëng:
Nî TK 331
Cã TK 152 (sè chiÕt khÊu ®­îc h­ëng)
Cã TK 111, 112, 141...
- Hµng mua gi¶m gi¸, tr¶ l¹i (do kh«ng ®óng quy c¸ch, kh«ng ®ñ chÊt l­îng... theo hîp ®ång)
Nî TK 331
Cã TK 152
b. T¨ng do nhËp nguyªn vËt liÖu tù chÕ biÕn hoÆc gia c«ng chÕ biÕn
Nî TK 152
Cã TK 154 (chi tiÕt tù gia c«ng chÕ biÕn)
Cã TK 154 (chi tiÕt thuª gia c«ng chÕ biÕn)
c. T¨ng do gãp vèn liªn doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ®­îc cÊp ph¸t, khuyªn tÆng:
Nî TK 152
Cã TK 411, (4112)
d. T¨ng do ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª
Khi kiÓm kª ph¸t hiÖn thõa tuú tõng nguyªn nh©n ®· x¸c ®Þnh kÕ to¸n ghi nh­ sau:
- NÕu x¸c ®Þnh lµ cña doanh nghiÖp
Nî TK 152
Cã TK 338 (3381)
Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý:
Nî TK 338 (3383)
Cã TK liªn quan
- NÕu x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu thõa kh«ng ph¶i lµ cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyen vËt liÖu c«ng cô dông cô thõa vµo TK 002 “VËt t­, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, hoÆc gia c«ng”
e. T¨ng do thu håi gãp vèn liªn doanh
Nî TK 152
Cã TK 128, 222
f. T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i
Nî TK 152 Sè chªnh Cã Tk 412 lÖch t¨ng
3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¶m nguyªn vËt liÖu
Nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp gi¶m chñ yÕu do dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm, phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt, phôc vô cho nhu cÇu b¸n hµng, nhu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp vµ mét sè nhu cÇu kh¸c nh­ gãp vèn liªn doanh, nh­îng b¸n, cho thuª... KÕ to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu tÝnh to¸n tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ theo ph­¬ng ph¸p ®· ®¨ng ký vµ ph©n bæ ®óng ®¾n vµo c¸c ®èi t­îng sö dông.
Nguyªn vËt liÖu ®Òu lµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp nh­ng cã sù kh¸c nhau vÒ ®Æc ®iÓm cña chóng khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do vËy ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã sù kh¸c nhau nhÊt ®Þnh so víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng.
a. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp gi¶m vËt liÖu:
+ XuÊt kho vËt liÖu dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho kÕ to¸n ghi:
Nî TK 621, 627, 641, 642
Cã TK 152 (chi tiÕt liªn quan)
+ XuÊt kho nguyªn vËt liÖu tù chÕ biÕn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn:
Nî TK 154 (chi tiÕt liªn quan)
Cã TK 152
+ XuÊt nguyªn vËt liÖu gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c c¨n cø vµo gi¸ trÞ vèn gãp so víi héi ®«ng­êi liªn doanh ®Þnh ra gi¸ trÞ thùc tÕ (gi¸ trÞ ghi sæ) vËt liÖu xuÊt gãp ®Ó x¸c ®Þnh chªnh lÖch
- Gi¸ trÞ gãp vèn lín h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ kÕ to¸n ghi:
Nî TK 128, 222: Gi¸ trÞ vèn gãp
Cã TK 421: Chªnh lÖch t¨ng
Cã TK 152: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu
- Gi¸ trÞ vèn gãp liªn doanh thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ vËt liÖu:
Nî TK 128: Gi¸ trÞ vèn gãp
Nî TK 412
Cã TK 152
+ XuÊt b¸n, cho vay:s
Nî TK 632, 138 (1388)
Cã TK 152
+ Gi¶m do mÊt m¸t thiÕu hôt, mäi tr­êng hîp ph¸t hiÖn vËt liÖu bÞ thiÕu hôt mÊt m¸t trong kho hoÆc t¹i n¬i qu¶n lý b¶o qu¶n ph¶i x¸c v®Þnh râ nguyªn nh©n vµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt.
- NÕu do ghi chÐp nhÇm lÉn, c©n, ®ong, ®o ®Õm sai cÇn ph¶i ®iÒu chØnh sæ kÕ to¸n theo ®óng thùc tÕ theo ph­¬ng ph¸p ch÷a sæ quy ®Þnh:
Nî TK 1381
Cã TK 152
- Gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i:
Nî TK 412
Cã TK 152
KÕ to¸n tæng hîp (ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp) hµng tån kho nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®­îc ph¶n ¸nh theo s¬ ®å sau:
S¬ ®å: KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu
theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª th­êng xuyªn
TK151
TK152
TK 621
NhËp kho hµng ®ang
XuÊt dïng trùc tiÕp cho
®i ®­êng kú tr­íc
chÕ t¹o s¶n phÈm, s¶n xuÊt
TK 111, 112, 331, 311
TK627,641,642
NhËp kho do mua
XuÊt kho phôc vô qu¶n
ngoµi
lý SX, BH, qu¶n lý DN
TK 133
TK 333
ThuÕ nhËp khÈu
TK
411
TK 632,157
Nh©n gãp vèn liªn
XuÊt b¸n, gi¸ b¸n
doanh, cæ phÇn, cÊp ph¸t
TK
154
TK 154
NhËp kho do tù chÕ
XuÊt tù chÕ hoÆc thuª
thuª ngoµi gia c«ng
ngoµi gia c«ng chÕ biÕn
TK128, 222
TK128,222
NhËn l¹i vèn gãp
XuÊt vèn gãp
liªn doanh
liªn doanh
TK128, 222
TK138(1381)
NhËn l¹i vèn gãp
Ph¸t hiÖn thiÕu
liªn doanh
khi kiÓm kª
TK338(3381)
TK 412
Ph¸t hiÖn thõa khi
Chªnh lÖch gi¶m do
kiÓm kª
®¸nh gi¸ l¹i
b/ kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú
1. Tµi kho¶n sö dông:
TK 152 kh¸c víi ph­¬ng ph¸p kiÓm kª th­êng xuyªn, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement